D66 is actief in de kernen van Lingewaard

We werken met ambassadeurs per kern. Onze ambassadeurs weten wat er leeft en speelt en zijn aanspreekpunt voor inwoners en dorps en wijkplatforms.

We merken dat invulling geven aan participatie nog een grote uitdaging is voor de gemeente Lingewaard. De nieuwe Omgevingswet die meer participatie van inwoners eist, dwingt ons hier serieuzer dan ooit over na te denken. Ook de zoektocht naar welke rol inwoners hebben bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen in hun woonomgeving is nog gaande. Door een actieve verbindende rol te spelen tussen inwoners, instellingen en gemeente en te zorgen dat er begrip komt over en weer en dat inwoners de juiste weg weten te vinden in het gemeentehuis. Ook of juist als we signaleren dat het bij de uitvoering van plannen in de woonomgeving niet goed gaat, zorgen we dat het goede gesprek hier over op gang komt. Pas als dat niet helpt, zetten we de formele instrumenten in die we als raadslid tot onze beschikking hebben. Dat past bij onze positieve, kritisch meedenkende rol.

Onze speerpunten

D66 wil in de hele gemeente Lingewaard:

 • klimaatbosjes en klimaatbestendige wijken met hoogwaardig groen,
 • samen met de bewoners(organisaties) de grootste verkeersknelpunten aanpakken,
 • budget en andere middelen beschikbaar stellen wanneer inwoners het initiatief nemen om meer groen in de dorpskern te realiseren,
 • stimuleren dat er een structurele vorm is van samenwerking met bewoners en medewerkers van de gemeente waarbij zo veel mogelijk in co-creatie projecten Dorpsontwikkelingsplannen worden gerealiseerd,
 • aandacht voor de mogelijke inbreidingsprojecten binnen de dorpskernen.

Huissen

D66 wil:

 • definitief stoppen met het project ‘de bochten Karstraat’,
 • vrachtverkeer weren uit de stadskern door een zogenaamde knip aan te brengen in de Karstraat,
 • goede huisvesting voor de verenigingen,
 • geen nieuwe vergaderlocatie voor de gemeente.

Bemmel

D66 wil:

 • een aanpak voor het verkeer in de Papenstraat,
 • een versnelde aanpak Kinkelvisie met aandacht voor betaalbaar wonen,
 • initiatieven ter bevordering kwaliteit centrum stimuleren.
 • samen met inwoners woningbouw aan de dorpsranden ontwikkelen,
 • ontwikkeling Kerkepad en verbindingsroutes Park Lingezegen.

Haalderen

D66 wil:

 • samen met inwoners een gebiedsvisie Bemmel Haalderen ontwikkelen,
 • Dorpsontwikkelingsplan Haalderen verder ten uitvoer brengen en/of aanscherpen.

Gendt

D66 wil:

 • het industrieterrein Bemmel Gendt opknappen en verfraaien.
 • meer groen in de wijken.
 • verkeerslichten verwijderen en fietsovergang maken.

Angeren

D66 wil:

 • bijzondere aandacht voor het voornemen windpark Caprice en natuur rondom de polder,
 • de uitvoer van het Dorpsontwikkelingsplan stimuleren.

Doornenburg

D66 wil:

 • uitvoering stimuleren van het vernieuwde Dorpsontwikkelingsplan.

Ressen

D66 wil:

 • inzetten op behoud en versterking unieke karakter.
 • lawaai van snelweg blijvend punt van aandacht.
 • ontwikkeling van wandelroute bij Oude Postweg.