Uit de Raad van 7 juni 2022

Op 7 juni 2022 kwam de gemeenteraad van Leudal bijeen. Er stonden niet veel zaken op de agenda en dat komt omdat er nog geen nieuwe coalitie is. De oude coalitie is ‘uitgeregeerd’ en agendeert niet veel stukken meer.
In deze vergadering kwamen daarom vooral enkele zienswijzen aan de orde. Bij zienswijzen krijgt de Raad de gelegenheid om commentaar te geven op de jaarrekening en begroting van gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn regelingen waarbij Leudal samenwerkt met andere gemeentes om een dienst in stand te houden. Dit zijn vaak voor de burger belangrijke diensten zoals de vuilophaal, de veiligheidsregio (brandweer en GGD), de BsGW (int belastingen voor de gemeenten), et cetera. Verder viel het op dat veel moties en amendementen na discussie werden ingetrokken.
We lichten graag een aantal punten nader toe.

Subsidieregeling dorpsraden

de nieuwe raadsfractie van D66 - Romy van Heur, Rinke de Wit, Jort Raemakers, Leo Schouten en Andre Kierkels Beeld: Danielle Peet

Het eerste agendapunt waarover enig discussie ontstond, betreft de nieuwe subsidieregeling voor dorpsraden. De dorpsraden krijgen een vaste vergoeding en krijgen daarnaast een extra bedrag als zij activiteiten organiseren. Hoewel de regeling was besproken met de dorpsraden, was toch gebleken dat de dorpsraden ongelukkig waren met een aantal subsidievoorwaarden, waar onder een voorwaarde dat zij ook zelf geld moeten verwerven. CDA en Samen Verder dienden een amendement in om deze voorwaarde te schrappen. Jort Raemakers ondernam een poging namens D66 Leudal om ook de voorwaarde te schrappen dat een dorpsraad tenminste drie werkgroepen moet hebben met een minimum aantal leden van buiten de dorpsraad. Dit werd helaas niet gesteund door de andere partijen. De subsidieregeling werd daarna met het amendement goedgekeurd.

Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB)

André Kierkels - Raadslid Beeld: Robert Sanders

André Kierkels gaf namens D66 aan blij te zijn met de uitbreiding van het MOB en extra aandacht voor de statushouders. We willen wel graag een evaluatie tegemoetzien na een half jaar over hoe e.e.a. Is gegaan met betrekking tot het maatwerk wat staat omschreven in het MOB. De wethouder zegde dit toe.

Zienswijze reinigingsdienst Maasland

Leo Schouten - deelt PMD zakken uit in Hunsel Beeld: Christine Houben

De wijze van afvalverwerking is vorig jaar uitgebreid besproken in de Raad en dit heeft toen geleid tot verhitte discussies. De Raad van Leudal heeft toen besloten om een aantal onderdelen van vuilophaal anders te regelen dan de andere gemeenten in de samenwerking. Zo worden de PMD zakken in Leudal niet aan huis opgehaald, maar moeten de inwoners van Leudal deze zelf naar de containers brengen. Ook krijgen de inwoners van Leudal de PMD verpakkingszakken niet gratis, maar moeten zij die zelf kopen. Maar dit heeft het risico dat als teveel verkeerde (=ondoorzichtige) zakken worden gebruikt, het PMD afval wordt afgekeurd en Leudal een boete moet bepalen. De wethouder meldde tijdens de vergadering dat uit de eerste rapportages blijkt dat Leudal nu tegen de grens aanzit. Dat kan betekenen dat Leudal in de toekomst boetes moet betalen.
Progressief Akkoord Leudal (PAL) en Ronduit Open hadden een motie opgesteld over de PMD-zakken. Leo Schouten had namens D66 Leudal voorgesteld de besluiten in de motie iets aan te passen, omdat de formulering onduidelijk en dubbelzinnig was. In de aangepaste motie zou ook in Leudal de PMD-zakken weer gratis worden uitgedeeld (in alle dorpen). PAL was daarmee akkoord gegaan en had de motie ook aangepast, maar Ronduit Open had aangegeven eerst met de fractie te willen overleggen. Ter vergadering bleek dat Ronduit Open de gewijzigde motie niet meer wilde steunen. Ronduit Open vindt het niet nodig dat de PMD zakken gratis ter beschikking worden gesteld. Omdat ook het CDA en Samen Verder geen voorstander zijn van gratis PMD-zakken, besloot PAL in overleg met onder andere D66 de motie in te trekken.
Leo Schouten reageerde: ‘het is jammer dat deze motie het niet heeft gehaald, D66 heeft zich in de campagne zich ingezet voor gratis PMD zakken in alle dorpen, als service aan de inwoners, maar ook om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het PMD afval goed is. Maar we zullen het blijven volgen’.

Herinrichting Brigittastraat en Margarethastraat Ittervoort

Plaatsnaambord Ittervoort - Beeld: Leo Schouten

De gemeente is bezig met een plan de Brigittastraat en Margarethastraat in Ittervoort opnieuw in te richten om deze veiliger te maken voor alle weggebruikers. Dit is ook van groot belang omdat de nieuwe school aan deze straat komt te liggen.
Samen Verder had met CDA Leudal een motie “vreemd aan de orde” (een actuele politieke motie) ingediend om hier de voorwaarde aan te koppelen dat het verkeer op deze straten voorrang moet blijven houden op het verkeer uit de zijstraten. Dit omdat het een gebiedsontsluitingsweg is, een verbinding van de Napoleonsweg naar het achterliggende gebied.
Romy van Heur, woordvoerder namens D66 Leudal, had hier grote problemen mee. D66 wilde in ieder geval dat dan de snelheid op de hele straat teruggebracht wordt naar 30 kilometer. Wethouder Backus maakte in zijn antwoord duidelijk dat de nieuwe inrichting bewezen veiliger is, en dat het zeer onwenselijk is dat zonder deskundig advies, dit soort moties wordt aangenomen.
Na een korte schorsing besloten Samen Verder en het CDA om de motie in te trekken.

Maatregelen ter bestrijding van energie-armoede

Rinke de Wit - Raadslid Beeld: Robert Sanders

Progressief Akkoord Leudal had een motie ingediend om er bij de provincie er op aan te dringen dat de voorwaarden voor een lening voor isolatie van woningen zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt voor eigenaars en huurders van woningen. Ook bepleiten zij dat -indien nodig- Leudal zich garant zou moeten stellen voor deze leningen.
Rinke de Wit bracht namens D66 het volgende in: “Iedereen kent ondertussen de slogan van D66 ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen”. We laten iedereen vrij om zijn huis te verduurzamen, maar willen dit natuurlijk graag stimuleren. Mensen met een klein inkomen willen we ook graag deze keuze geven. Hen willen we niet laten vallen.” Maar dit voorstel kan behoorlijke consequenties hebben en daarom wilde D66 toch afwachten hoe het College stond tegenover de motie.
Uit het antwoord van het College bleek dat de regeling tussen eigenaars en huurders van woningen op meer punten verschilt dan alleen de hoogte van de rente. Het verstrekken van garantie heeft grote gevolgen voor de begroting van de gemeente en kan vervelende gevolgen hebben als een beroep gedaan wordt op deze garantie. De gemeente is dan verplicht om de kosten te verhalen op de inwoner. Ook is een probleem dat de huurder die verhuist, de zonnepanelen of isolatie niet mee kan nemen. De indieners besloten daarop de motie in te trekken.

Volgende vergadering

Op dinsdag 14 juni is alweer de volgende vergadering. Dan worden de nieuwe wethouders gekozen door de gemeenteraad en kan er gediscussieerd worden over het nieuwe coalitieakkoord.
We zullen u op de hoogte houden.