Bijdrage D66 bij de begrotingsbehandeling

Op donderdag 10 november behandelde de Leidse gemeenteraad de Programmabegroting. Lees hier de bijdrage van D66 fractievoorzitter Sander van Diepen.

Voorzitter,
 
Met deze begroting zetten we vol in om Leiden voor iedereen een leefbare stad te maken. We zien dat de koers van de gemeentelijke financiën wordt doorgezet. Scherp begroten, waardoor we veel ambities mogelijk kunnen maken voor de stad. Je moet immers blijven investeren voor een leefbare stad. Ook voor volgende generaties.
 
Bij het debat over het coalitieakkoord kwam de vraag op: Wat is die leefbare stad? Welke criteria stel je? Hoe meten we hoe Leiden één van de meest leefbare steden van Europa wordt? Deze zomer gaf de Economist een nieuwe ranking uit van most livable cities of Europe. Helaas, Leiden stond er nog niet tussen, maar daar kunnen we wel naartoe werken.
 
Ze gaven daarbij vijf criteria die ik vandaag als kapstok gebruik voor mijn bijdrage:
·        Duurzame mobiliteit
·        Goed onderwijs en cultuur
·        Een gemengde en weerbare economie
·        Levendige publieke ruimtes
·        Betaalbaar wonen
 
Duurzame mobiliteit
We zijn blij met de toezegging van de wethouder op duurzame stadsdistributie. In de commissie is toegezegd dat volgend jaar een conferentie georganiseerd wordt tussen publieke en private partijen. Om zo de invoering van zero emissie stadslogistiek een verdere impuls te geven. Ook is toegezegd om de bakfiets op te nemen in het mobiliteitsbeleid.
 
Goed onderwijs en cultuur
Afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onze schoolgebouwen. En ook deze periode gaan we daarmee door. We zetten alle mogelijke middelen in om de Leidse scholen zo goed mogelijk te voorzien. Zodat kinderen niet jarenlang overgeleverd zijn aan noodgebouwen. Of in zwaar verouderde gebouwen verblijven.
Daarom dienen we met VVD, Partij Sleutelstad en CDA een motie in om ook gericht te investeren in schoolgebouwen. In de begroting is nu geld gereserveerd voor een aantal nieuwe scholen die er voorlopig niet komen. D66 besteedt dit geld dan liever aan de verbouwing en renovatie van de scholen die dit hard nodig hebben.
Vorig jaar heeft de Leidse raad bij de begroting 200.000 euro gereserveerd om acht- en negenjarigen een jaar gratis te laten sporten. Dit bleek in die vorm alleen niet goed uitvoerbaar. Daarom stellen we samen met PvdA, SP, Partij Sleutelstad en CDA voor om  dit geld alsnog beschikbaar te maken om kinderen en jongeren te kunnen laten sporten. Dit doen we door de toegang tot het Jeugdsport- en Cultuurfonds eenmalig uit te breiden naar 160% van het sociaal minimum. Daardoor stimuleren we dat kinderen kennismaken met de verschillende sporten en verenigingen.
 
Een gemengde en weerbare economie
Vandaag ligt ook het unaniem ingediende verzamelamendement voor. Ik denk dat we daarmee als raad laten zien hoe we door samenwerking het beste resultaat voor de stad realiseren. Binnen het amendement is D66 zeer blij met het Actieplan Versterking Leidse Economie en de investeringen die daarbij komen.
Daarnaast kent onze economie grote opgaven. Zoals schaarse ruimte, zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en ded wens voor verduurzaming van de economie. Daarvoor dienen we met het CDA een motie in met de vraag of een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij kan bijdragen aan het beter benutten van de bestaande werklocaties in Leiden en de regio.
 
Levendige publieke ruimtes
Zowel in de begroting als vanuit de raad komen veel voorstellen om de publieke ruimte van de stad te vergroenen en te verlevendigen. Zo zijn zojuist al mooie voorstellen gedaan voor vergroening van het Levendaal en de winkelstraten. En volgt er nog een motie voor verplaatsbaar groen. Allemaal investeringen die D66 van harte meetekent.
Levendige publieke ruimtes gaat ook over onze pleinen en terrassen. Daarom kijken we ernaar uit dat het college volgend jaar de grotere terrassen een permanente plek gaat geven waar dat kan.  
 
Betaalbaar wonen
Overal in de stad komen we de bouwkranen tegen die nieuwe woningen bouwen. Want de woningnood is nog altijd één van de grote zorgen bij onze huidige en toekomstige inwoners. Maar betaalbaar wonen gaat momenteel ook over de maandelijkse rekening. Krijg ik de energiekosten nog wel betaald? We hebben daarvoor bijzondere bijstand, maar tot nu toe zijn maar zes (!) aanvragen toegekend. Zeker studenten vallen nu tussen wal en schip. Samen met Studenten Voor Leiden, Partij Sleutelstad en de SP dienen we een motie in om dit voor een grotere groep inwoners bereikbaar te maken.
Daarnaast vragen we met een motie om in de begroting op te nemen hoe de ontwikkelingen ervoor staan met de studentenkamers. Dit gesplitst in zelfstandige studio’s en de traditionele kamers met gedeelde voorzieningen.
Wat betreft het energiebeleid zijn we ook blij met de toezegging voor een burgerberaad. Dit voorjaar hebben we de Transitievisie Warmte aangenomen. Met een motie vragen we dit breed op te nemen in de herijking van het handelingsperspectief energietransitie.
 
 
Voorzitter, tot slot,
 
Een deel van de stad weet onze raadsleden goed te vinden. Daaruit volgt ook een groot aantal voorstellen die vanavond worden ingediend. Maar niet elke Leidenaar weet een raadslid zo goed te vinden. Daarom opperden we om als raad wekelijks met een delegatie op de markt te staan. D66 dankt de gemeenteraad voor de aandacht, positieve ondersteuning en kanttekeningen bij de conceptmotie over dit voorstel. Een meerderheid is al voor. Maar gezien het feit dat er nog opmerkingen waren over de uitvoering houden we de motie nog even aan. Ondertussen gaan we natuurlijk gewoon weer de stad in. Om te spreken met de Leidenaar over de zorgen, ideeën en verwachtingen die er leven. Zodat we samen toewerken naar het worden van één van de meest leefbare steden van Europa.