Zorg, welzijn en sport

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

Hulp en ondersteuning is een basisrecht voor iedereen in Nederland. D66 ziet het welzijnswerk als wezenlijk voor het opsporen en begeleiden van mensen die het contact met de maatschappij dreigen te verliezen – en wel vanuit een uniform beleid met een duidelijke sociale basisinfrastructuur door één centrale slagvaardige welzijnsorganisatie.

Hulp en ondersteuning is een basisrecht voor iedereen in Nederland. D66 ziet het welzijnswerk als wezenlijk voor het opsporen en begeleiden van mensen die het contact met de maatschappij dreigen te verliezen – en wel vanuit een uniform beleid met een duidelijke sociale basisinfrastructuur door één centrale slagvaardige welzijnsorganisatie.

• Route naar maatschappelijke zelfstandigheid.
Voor inwoners die ondersteuning van de gemeente nodig hebben zal een centraal aanspreekpunt beschikbaar zijn, waar de hulpvraag gesteld kan worden. Binnen de hulpverlening zal naast het oplossen van het probleem, het meedoen aan de maatschappij centraal staan.

• D66 wil een gemeentelijke jeugdzorg monitoringssysteem inzetten.
Wij zullen ervoor opkomen dat de gemeente haar bestuurlijke en financiële rol pakt voor alle vormen van jeugdzorg. Zo moet er een duidelijke ingang komen bij het Loket Zorg & Samenleving – voor iedereen toegankelijk. De gemeente stimuleert goede en efficiënte afstemming in het zorgveld, opdat wachtlijsten worden voorkomen.

• Informatie over financiële steun wordt goed zichtbaar en toegankelijk.
D66 vindt dat inwoners met een bijstandsuitkering of minimuminkomen regelmatig geïnformeerd moeten worden over voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden. Die moeten op eenvoudige en toegankelijke manier kunnen worden aangevraagd. Desnoods met taalondersteuning.

• Kinderopvang in de Krimpenerwaard is voor iedereen die het nodig heeft beschikbaar.
Vanwege het belang van werk voor iedereen wil D66 de kinderopvang subsidiëren voor diegenen die dat niet kunnen betalen.

• D66 vraagt aandacht voor 18-/18+ problematiek.
Veel voorzieningen voor jongeren vanuit minimabeleid stoppen abrupt wanneer zij 18 jaar worden en zij worden vaak niet begeleid naar 18+ voorzieningen. De overgang van jeugdzorg (18-) naar de Wmo (18+) is hiervan een voorbeeld. De gemeente treft een voorziening ter begeleiding van deze jongeren. D66 vindt dat bij gebleken succes de proef (per 1-1-2022) voor een Volwassenenfonds Sport en Cultuur voor 18+-ers, dit fonds blijvend moet worden in de gemeente.

• Sportverenigingen worden financieel ondersteund wanneer nodig.
Sporten wordt voor iedereen toegankelijk. De gemeente zet hier actief op in. Meer sport en goed Welzijn betekent minder Zorg. D66 wil een structurele bescherming van het budget voor de (sport) verenigingen binnen de gemeente.

• Diversiteit binnen de sport wordt gestimuleerd.
D66 vindt het belangrijk dat de diversiteit in sport- en speelvoorzieningen in de Krimpenerwaard overeind blijft.

• Zwemmen in zwembaden in de Krimpenerwaard is en blijft mogelijk.
D66 wil de bestaande zwembaden in stand houden en het schoolzwemmen behouden en waar nodig stimuleren.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.