Gedegen bestuur

Beeld: D66 Beeldbank

D66 Krimpenerwaard staat voor een betrouwbare overheid. Voor een gemeente waarbij mensen zich betrokken voelen door transparante communicatie en samenwerking met de burgers.

• Participatie is meer dan inspraakavonden.
o D66 ziet erop toe dat de gemeente de inwoners steeds beter en proactief informeert en hun vragen beantwoord.
o Voor D66 is het vanzelfsprekend dat de gemeente de burgers bij ingrijpende en complexe zaken om advies vraagt, bijvoorbeeld d.m.v. enquêtes en andere inspraakmogelijkheden.
o We willen werk maken van het regeerakkoord, door burgers om beleidsvoorstellen te vragen en publieke taken over te nemen, met de publieke middelen die daarbij horen.

• Goede samenwerking met andere aangrenzende gemeenten.
Gezien de interregionale belangen ziet D66 kansen om de kwaliteit van het gemeente werk te verbeteren.

• Geen veelheid aan financiële “potjes”.
D66 wil werken met één brede Algemene Reserve en een beperkt aantal bestemmingsreserves waar een duidelijk plan bij hoort -ook voor mogelijke extra inkomsten uit alternatieve gemeentelijke belastingen naast de OZB en MRB.

• We willen ons niet de kaas van het brood laten eten.
Gezien de grote bedragen die het Rijk beschikbaar zal stellen aan gemeenten om het klimaat-, stikstof-, en woningbouwbeleid, en ook de jeugdzorg en andere landelijke prioriteiten vorm te geven wil D66 dat onze gemeente anticipeert op deze kansen.

• Burgerschapslessen voor leerlingen in groep 7 en 8.
Deze is een taak die gesteld is door de nationale overheid en D66 ziet graag dat de gemeente die kans aangrijpt om een lokaal georiënteerde lespakketten te ontwikkelen.

• Heldere richtlijnen voor het handhaven rechtsorde in de Krimpenerwaard.
D66 wil erop toezien dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zich ontwikkelt tot een raamwerk met liever minder dan meer regels. Maar over de zaken waar de burger zich terecht zorgen maakt zoals gebruik van lachgas, geluidsoverlast, vervuiling moet geen onduidelijkheid bestaan.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.