Werk en Inkomen

Beeld: Rob Glastra

Van oudsher heeft agrarische bedrijvigheid een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Het karakteristieke weidenlandschap heeft grote recreatieve en dus economische potentie, waarbij kleinschaligheid de leidraad moet zijn. Nieuwe bedrijven zullen getoetst moeten worden aan haar toekomstbestendigheid en bijdrage aan het karakter van de Krimpenerwaard (ruimte, natuur, rust).

• Er moet arbeidsintensieve en kennisintensieve bedrijvigheid worden aangetrokken.
Het gebrek aan bedrijfsterreinen en de algemene wens van de bevolking om het landelijk karakter van de Krimpenerwaard te behouden dwingt ons kleinschalige bedrijven aan te trekken en stimuleren.

• Het regeerakkoord vraagt om een inclusieve aanpak van werk. D66 ziet graag dat de gemeente:
o Op basis van de participatiewet bij opdrachten aan het bedrijfsleven vastlegt dat mensen langdurig zonder werk binnen die opdracht een bijdrage leveren;
o Zo nodig mensen begeleidt naar werk (door omscholing);
o Bedrijfsstages vergoedt;
o In regionaal verband meedenkt /werkt aan permanente scholing;
o Laaggeletterdheid aanpakt;
o Alle mogelijkheden benut om meer vrouwen een kans op de arbeidsmarkt te bieden;
o Jongeren te helpen nieuwe lokaal gerichte bedrijven op te zetten.

• Inzetten op de groei van recreatie op basis van en rond het boerenbedrijf.
Dat vraagt van de gemeente een stevige stimulerende en inspirerende rol. De gemeente kan hier een aanjager zijn door een kringlooplandbouw visie met de boeren te ontwikkelen. Alles wijst erop dat daarvoor, en voor de uitvoering ervan geld zal komen uit Den Haag.

• Aantrekken van een op de praktijk georiënteerde opleiding voor de energietransitie.
D66 wil dat de gemeente hiervoor voortvarend bemiddeld tussen kleine aannemers en regionale opleidingsinstituten.

• Evenementen en winkelopenstelling moeten op alle dagen mogelijk zijn.
D66 vindt namelijk dat de huidige plaatselijke verordeningen aangaande horeca- en winkelsluitingstijden niet getuigen van een open samenleving.

• Culturele voorzieningen zouden onder reguliere horecaregels mogen.
Dat vindt D66 van groot belang van een gespreid verdienmodel van deze initiatieven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.