Duurzame landbouw

Beeld: Rob Glastra

Ook de Krimpenerwaard moet de uitstoot van stikstof en broeikasgas verlagen. Het kabinet stelt budget beschikbaar om dit op regionaal niveau op te pakken. D66 wil dat de gemeente Krimpenerwaard hieraan actief meewerkt.

D66 wil dat de boeren hun bedrijf natuur-inclusief inrichten. Veenweidegebieden zijn in het algemeen niet geschikt voor grootschalige landbouw. Alleen het agrarisch bedrijf met gemengde activiteiten in samenhang met natuurontwikkeling zou wat D66 financieel kunnen worden ondersteund. Het unieke karakteristieke veenweide landschap van de Krimpenerwaard moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden en worden versterkt.

• De Krimpenerwaard is het waard dat de gemeente met een heldere landbouwvisie komt.
Het agrarisch bedrijf moet een cruciale rol blijven spelen in onze gemeente. Kringlooplandbouw, als onderdeel van een circulaire economie is voor D66 de enige visie voor de toekomst van de landbouw.

• De gemeente stelt zich achter de doelen van het kabinet en pakt haar rol hierin actief op.
De gemeente spreekt de ambitie uit om duurzame veeteelt en landbouw in de Krimpenerwaard te stimuleren. Met als doel de biodiversiteit en het dierenwelzijn te vergroten.

• Er moet een toekomst blijven bestaan voor het boerenbedrijf.
De gemeente kan daarbij een rol spelen door mee te denken over een meer gemengd bedrijfsvoering. Het gaat hier om minder belastend grondgebruik (minder vee per hectare) en meer land voor alternatieve teelten en inkomstenbronnen.

• De gemeente gaat actief op zoek naar samenwerkingspartners in het onderwijs.
De gemeente gaat met onderwijsinstellingen in gesprek om binnen de leerlijnen van de (landbouw) scholen ruimte te maken voor het uitwerken en opzetten van pilots voor duurzame landbouw in de Krimpenerwaard. Dit heeft direct ook het voordeel dat er ruimte komt voor praktijk-, onderzoeks- en stageplaatsen voor studenten.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.