Wonen

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

D66 beschouwt het weidse landschap, de natuur, de relatief schone lucht, de lage bebouwingsdichtheid en historische stad- en dorpskernen en monumentale boerderijen als kostbaar erfgoed van de Krimpenerwaard. Dat moet zoveel mogelijk worden behouden. Ook als in de komende tien jaar ruim 3000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Dat is een enorme uitdaging.


De Woningvisie moet gezien het oplopend woningtekort voortvarend worden uitgevoerd.
D66 heeft onder andere aandacht voor jonge starters, middeninkomens en senioren. Wij willen vooral inzetten op meer en duurzamere sociale huurwoningen voor deze doelgroepen. Met de afschaffing (vanaf 2023) en de directe afbouw van de verhuurdersheffing komt voor woningcorporaties meer geld vrij voor de bouw van betaalbare en duurzame woningen.

• Woningen betaalbaar houden voor huurders.
D66 blijft erop toezien dat projectontwikkelaars en woningcorporaties goed bouwen voor wie een koopwoning geen optie is. Om alle doelgroepen te kunnen bedienen pleit D66 voor de bouw van verschillende woningtypen.

• D66 pleit voor het behoud van de starterslening.
Op deze manier wordt een aanvulling op het kapitaal geboden aan starters die de financiering voor de koop van een eerste woning niet rond krijgen.

• D66 pleit voor de bouw van kleinschalige wooncomplexen.
Door de bouw van betaalbare en duurzame appartementen, boven bijvoorbeeld zorgvoorzieningen, wordt gezorgd voor een passende woonvorm voor jongeren en senioren.

• Oplossingen bieden voor bijzondere doelgroepen.
D66 ondersteunt initiatieven voor spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen en kijkt daarbij naar woonoplossingen. Leegstaande winkelpanden en kantoren kunnen hiervoor gebruikt worden en een woonbestemming krijgen.

• Bestaande gebouwen aanpassen voor bewoning en flexibele woonvormen.
D66 staat open voor aanpassing van bestaande bebouwing ten behoeve van extra woningruimte, maar blijven waken tegen verrommeling en wildgroei.

• Nieuwbouw binnen of grenzend aan de bestaande bebouwing heeft de voorkeur.
D66 is terughoudend om een natuurbestemming te geven aan grond die grenst aan de bebouwing, omdat bebouwing dan verder moeilijk te realiseren is.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.