Wegen en verkeer

Beeld: Rob Glastra

De infrastructuur vraagt voortdurend om onderhoud en verbetering. De gemeente is slechts van een beperkt aantal wegen de wegbeheerder. Intensief overleg en afstemming met de andere wegbeheerders (het hoogheemraadschap en de provincie) zijn noodzakelijk, met name over veilige inrichting van hun wegen en ontsluiting van de Krimpenerwaard naar de A12 enA20.

• Duidelijke communicatie en gesprekken tussen wegbeheerders en bewoners staat voorop.
D66 wil dat wegbeheerders, nutsvoorzieningen en aannemers worden gedwongen voor en bij geplande werkzaamheden aan publieke infrastructuur met elkaar en aanwonende af te stemmen.

• Voldoende budget voor de uitvoering van het integraal verkeersveiligheidsplan.
Dit plan is in 2021 in samenwerking met de bewoners is vastgesteld en dient in de uitvoering extra aandacht te geven aan de verkeersveiligheid rond scholen.

• Structurele inbreng van de mensen met een fysieke beperking.
Bij herinrichting van de openbare ruimte dient worden te worden vastgelegd en nageleefd dat mensen met een fysieke beperking als adviseurs worden gehoord.

• Aandacht voor de fietsveiligheid op smalle polderwegen.
D66 pleit ervoor dat in overleg met het hoogheemraadschap de aanleg van vrij liggende fietspaden en fiets suggestiestroken worden meegenomen.

• Voor autoluwe stads- en dorpscentra.
Daarom D66 pleit voor toename van de 30 km limiet binnen de bebouwde kom.

• Snelle verbindingen Rotterdam-Utrecht (via Schoonhoven) en Gouda-Utrecht.
Deze ov-verbindingen moeten bijdragen aan het verminderen van het autogebruik en mobiliteit van alle bewoners van de Krimpenerwaard.

• Ontsluiting van de Krimpenerwaard via de Algra-corridor op de agenda.
D66 zal zich inzetten voor deze nieuwe ontsluiting van de van de Krimpenerwaard, en ook voor de verbetering van de ontsluiting via de N207 naar de A12 en A20.

• Geluidsoverlast van vliegtuigen en motoren moet worden beperkt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.