Terugblik 2023

Het politieke jaar 2023 is voorbij gevlogen. Tijd voor een terugblik.

Moties D66

Onderzoek naar de mogelijkheid om stichting ‘Onder de Pannen‘, mogelijk te maken in de Krimpenerwaard. Hierdoor zouden mensen voor maximaal een jaar een kamer kunnen vinden in de Krimpenerwaard, zonder dat de mensen die deze kamer verhuren, worden gekort op toeslagen/uitkeringen.

Natuurspeeltuin realiseren bij iedere dorpskern. Onze Krimpenerwaard heeft veel moois te bieden. Een natuurspeeltuin is hier een goed voorbeeld van. De speeltuinen bevorderen samenwerken en verbinden onze inwoners. Als we ze zichtbaar maken via www.indekrimpenerwaard.nl kunnen toeristen ook genieten van deze speeltuinen.

Ademruimte voor bijstandsgerechtigden. De giftendrempel is verhoogd van €1200 naar €1800.

Informatie over de giftendrempel wordt toegevoegd aan de website van de gemeente.

Verruiming van de terrasregels, die tijdens Corona zijn ingesteld, als standaard beleid ingesteld.

Terraskaart toegevoegd aan onze gemeentelijke website www.indekrimpenerwaard.nl

Mede ingediende moties

Onderzoek naar gemeentelijk energiebedrijf. Er ligt een grote opgave voor onze gemeente wat betreft de regionale energie strategie (RES). We willen als Raad onderzoeken of we een gemeentelijk energiebedrijf kunnen oprichten, welke risico’s daaraan kleven en of we daaruit winst zouden kunnen maken die ten goede komt aan onze inwoners.

Noodkreet naar de provincie voor een vitale toekomst van de Krimpenerwaard. Op dit moment mogen en geen woningen gebouwd worden buiten onze huidige contouren. De provincie wil vastleggen dat het ook niet meer mag in de toekomst. Hiervoor zijn alle hens aan dek nodig. D66 Krimpenerwaard voert hiervoor ook gesprekken met D66 provinciaal en benadert actief andere partijen.

Bestuursovereenkomst Algeracorridor, draagt het College op om de Krimpenerwaardse belangen goed te verdedigen en niet akkoord te gaan met dure opties die weinig toevoegen aan het verbeteren van de doorstroming.

Evaluatie nieuw beleid kleine wondmolens. Sinds 2023 is er nieuw beleid ten opzichte van kleine windmolens in onze gemeente. Eind 2023 wilden we dit beleid met elkaar evalueren.

Verbindingsweg 210-Lekdijk onderzoeken en kostenraming aanbieden in de Raad in Q1 2024.

In samenwerking met het College is er leerlingenvervoer voor kinderen met hoogbegaafdheid gerealiseerd.

Mede ingediende amendementen

Kleine windmolens kunnen makkelijker geplaatst worden door de regels die het College opgesteld heeft te versoepelen. Er wordt ook in een amendement opgenomen dat de windmolens qua kleur sober moeten zijn en in het landschap moeten passen.

Het geld voor een extra rotonde in Stolwijk beschikbaar te houden.

Het splitsen van woningen in meer dan twee wooneenheden toestaan in het buitengebied.

Meer invloed inkoop Colleges Inkoop Jeugd en WMO

Toewerken naar een vuurwerkvrije gemeente in 2026/2027

Raadsvragen

Handhaving Mooi Mekkerland. Kan het College toelichten of er nu gehandhaafd wordt bij Mooi Mekkerland op een vermindering van het aantal te houden geiten?

Trage start inburgering volgens de nieuwe wet inburgering statushouders, is het College op de hoogte dat de inburgering nu niet ordentelijk verloopt?

Ecolodges Krimpenerhout, wie heeft bedacht dat er op die plek bij de Surfplas Ecolodges moeten komen?

Wat is de stand van zaken omtrent de ingezette energiecoaches in 2023?

Hoe kan het dat bij het Voorontwerp Bestemmingsplan Molenpark Bergambacht zo’n laag percentage sociale huur wordt gebouwd en welke mogelijkheden hebben we nog om dit uit te breiden.

Wat is de stand van zaken omtrent geluidsoverlast door motoren in de Krimpenerwaard. Diverse gesprekken hierover gevoerd met de betrokken wethouders

Wat is de gang van zaken omtrent de bibliotheek Schoonhoven en Jeugdsociëteit de Bastille. Welke opties hebben deze locaties en wat kunnen we nog doen om ze beter te ondersteunen? Hierover gesproken met het College via het Collegespreekuur.

Hoe wordt er nu gehandeld na de grafschennis van twee graven op de Joodse begraafplaats in Lekkerkerk?

Dingen om trots op te zijn

De opgeleverde Woonvisie bevat 75% betaalbare woningen en 30% sociale huur woningen. Waarbij ook diverse woonvormen zijn opgenomen.

Onze inzet om om te komen voor de minima in onze gemeente.

In gesprek gegaan over de parkeernormen in de Krimpenerwaard. Nu kunnen er met regelmaat geen extra woningen in de dorpskernen gerealiseerd worden wegens dit tekort. Met de betrokken ambtenaren mogelijke opties overwogen. Waaronder parkeren voor vergunninghouders in bijvoorbeeld centrum Schoonhoven en meer samenwerking tussen de verschillende kleine projectontwikkelaars om de parkeerplaatsen beter te verdelen.