Reactie Algemene Beschouwingen 2022

Beeld: Gemeente Krimpenerwaard

Dinsdag 8 november heeft D66 Krimpenerwaard een reactie mogen geven tijdens de Algemene Beschouwingen op de Begroting. Deze reactie willen wij graag met u delen.

Geacht college,

Allereerst dank aan wethouder Van der Hek en de hierbij betrokken ambtenaren voor de gedegen begroting 2023 en de meerjarig structureel sluitende begroting met 2026 als enige niet sluitende jaar. Hierbij moet worden aangetekend dat 2026 nog afhangt van de Contourennota die medeoverheden nog met het rijk aan het bespreken zijn.

Uit de cijfers blijkt dat we een gezonde gemeente zijn, met en nog altijd niet onaanzienlijk eigen vermogen. Onze langlopende schulden gaan tussen 2023-2026 wel flink toenemen door de voorgenomen investeringen. Afgelopen jaren is er nog niet veel geïnvesteerd in openbare gebouwen en woningen; veel zal van de voortvarende uitvoering aankomende jaren afhangen. D66 is zich bewust van de onzekerheden die er in het kader van stikstofuitspraken, de uitgestelde omgevingswet, de verhoging van de bouw- en energieprijzen en de verontruste boeren zijn. Om met de titel van het collegeprogramma ‘Vitaal vooruit’ te spreken, gaan we ervan uit dat het college bedoelt dat niet alleen de gemeente en de inwoners, maar ook de wethouders vitaal vooruit zullen gaan. Daarvoor is natuurlijk ook voldoende en goed personeel nodig. We hopen dan ook dat de inspanningen, die uitstaan voor 2023 om een aantrekkelijke werkgever nu en in de toekomst te zijn, slagen.

Door de oorlog in Oekraïne zijn we van de Corona-crisis overgegaan naar een energiecrisis. Iets waar onze inwoners dagelijks mee te maken hebben. De boodschappen zijn fors duurder en het is voor velen iedere maand weer spannend of de energierekening betaald kan worden. Om deze reden is D66 blij dat het college vorige week heeft aangekondigd een aantal minima-regelingen naar de 130% te brengen, zodat de kinderen in onze gemeente gebruik kunnen maken van stichting Leergeld als er geen geld is voor een fiets, laptop of schoolboeken. Het zou mooi zijn als we dit uitbreiden naar het jeugd- en Volwassenfonds Sport. Dat zou passen bij de Krimpenerwaard als gezonde gemeente.

De vele vlaggen langs de N210 geven de zorgen van onze boeren in de Krimpenerwaard goed weer. Eerst werd het melkquotum opgeheven en was ongebreidelde groei mogelijk. Nu wordt deze groei in de toekomst mogelijk afgestraft terwijl er forse investeringen mee gemoeid zijn. We begrijpen de zorgen die hieruit voortkomen. Met de Proeftuinen Veenweiden heeft de gemeente duidelijk het voortouw genomen in de zorgen over de stikstofuitstoot die er ook jaren geleden al waren. D66 hoopt dat het college op deze weg voortgaat. Zodat er ook voor de boeren in onze gemeente weer perspectief is. Naast Proeftuin Veenweiden zouden we kunnen kijken naar de mogelijkheden om een uitbreidings- en opkoopverbod in te stellen. Nu kunnen boeren nog de buurman opkopen als deze wegens pensioengerechtigde leeftijd stopt met boeren. Schaalvergroting vinden wij onwenselijk in deze tijden en niet uit te leggen aan de boeren die al aan het werk zijn om de stikstof-uitstoot te verminderen en aan de natuurorganisaties welke grote zorgen hebben.

Wonen in de Krimpenerwaard is voor D66 net als voor vele andere partijen het belangrijkste thema komende jaren. De woonnood wordt wat ons betreft alleen opgelost als er voornamelijk woningen gebouwd worden met prijzen die binnen de NHG-garantie vallen. Daarboven is er voldoende aanbod in de Krimpenerwaard, maar dit is voor de meeste inwoners niet te betalen. Daar zouden we met het project ‘De Kleine Betuwe’ al rekening mee kunnen houden. Er zou ook wat D66 betreft een forse uitbreiding mogen komen in de sociale huurwoningen, zodat we in ieder geval de 30% sociale huurwoningen halen in onze gemeente. We waarderen het dat het college de provincie actief benaderd om 2% bouwgrond toe te voegen aan onze kernen en daarbij ook onze steun vraagt richting de provinciale partijen.

Het zou goed zijn als we op korte termijn nog eens samen naar het parkeerbeleid kijken, Het is nu bijna niet mogelijk om appartementen te realiseren, terwijl dit om laaghangend fruit gaat. D66 wil ook graag eens nagaan hoe het zit met het splitsen van percelen. Zeker in de bebouwingslinten binnen onze kernen liggen nog mogelijkheden om de bouw van meerdere huizen op één perceel te realiseren. Er kwam laatst ook een aanvraag van een groep kleine ondernemers die graag op een perceel buiten de bebouwde kom in een groep zelfvoorzienend wilde leven en werken. Dat past dan alleen weer niet in de opgestelde Tiny House visie, want daar staat precies in dat de huizen na 5 jaar weer verplaatst dienen te worden en max 35 m2 groot mogen zijn, wat nu juist net niet is wat deze ondernemers zoeken. Zij willen zich kunnen vestigen voor de langer termijn. Wellicht kunnen we daar nog eens over nadenken of dat iets is wat we in de Krimpenerwaard toe zouden willen staan. De rem op principe verzoeken is wat D66 in deze tijd echt zonde. Zeker omdat de inwoners terugkrijgen als reactie van de ambtenaren dat het nieuwe gemeentehuis nu alle tijd op eist.

D66 zou graag zien dat we zuinig zijn op wat we nu aan voorzieningen hebben, zodat we deze ondanks de energiecrisis kunnen behouden. We zouden om deze reden graag zien dat de zwembaden in onze kernen op korte termijn verduurzaamd worden, d.m.v. de Enecogelden, zodat deze voor onze inwoners open kunnen blijven. De zwembaden bieden niet alleen onze eigen inwoners verkoeling, maar ook de toeristen die onze Krimpenerwaard ’s zomers bezoeken.

We zien in het kader van duurzaamheid en besparing graag energiecoaches in de gemeente die inwoners actief benaderen en van praktische tips voorzien voor energiebesparingen aan hun huis. Vernieuwende ideeën hierbij zouden bijvoorbeeld kunnen zijn om dit in samenwerking te doen met ondernemers uit de streek, door bijvoorbeeld gezamenlijk isolatie besparende materialen in te kopen die inwoners met korting kunnen kopen. In dit kader zijn we het verder met de VVD eens dat de openbare gebouwen minder lang verlicht kunnen worden komende winter. Gaat het college wat doen met deze energiebesparende punten?

Afgelopen maanden zijn gemeentes keer op keer opgeroepen zich aan te melden voor langdurige asielopvang. Er kwam uit maar één gemeente een aanmelding binnen. Wat D66 betreft staat onze gemeente open voor langdurige asielopvang. Wij kunnen het niet aanzien dat in een rijk en welvarend land als Nederland, honderden mensen buiten slapen. Het zou onze raad sieren als we nog eens goed zouden kijken naar mogelijkheden binnen onze gemeente om een langdurige opvang te opvang te openen. Vaak is er in de eerste instantie vanuit de inwoners veel weerstand, maar brengt de uiteindelijk verbondenheid, zingeving en een flinke stimulans voor de winkeliers.

Samengevat, onze gemeente heeft de komende jaren een volle agenda. Graag denken we constructief en in samenspraak mee over de uitdagingen op het gebied van wonen, energiebesparing- en transitie en mensen met een hulpvraag.