D66 Kapelle zet milieu op nummer 1

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2022 heeft D66 Kapelle bij diverse agendapunten het milieu op nummer 1 gezet.

Allereerst bracht onze fractievoorzitter Marc van Opstal verslag uit namens de klankbordgroep Samenwerking Milieutaken, waarbij het belang van verbetering van de Zeeuwse Omgevingsdienst aangekaart werd.

Daarna kwamen de milieurisico’s bij de dijkversterking bij de Westerschelde aan de orde. Vanwege de milieurisico’s was het advies van D66 om de ecologische risico’s serieus te nemen en PFAS-beslissingen boven de gemeenteraad uit te tillen.

Tenslotte werd op initiatief van D66 een gezamenlijke motie, met alle partijen, aangenomen om als Kapelle steun te geven aan de oproep van gemeente Hulst om als Westerscheldegemeenten gezamenlijk de Nederlandse en Belgische overheden op te roepen om het versneld onder water zetten van de Hedwigepolder met door PFAS vervuild Westerscheldewater stop te zetten totdat meer onderzocht is.

Zie hieronder voor de motie en de diverse bijdrages in de raad.

Bijdrage D66 over Klankbordgroep Samenwerking Milieutaken

Op woensdag 26 januari 2022 vond een online bijeenkomst betreffende samenwerking milieutaken plaats van de gezamenlijke raden en staten in Zeeland, waar ik ook zelf als betrokken raadslid aan tafel voor de uitzending mocht aansluiten. De bijeenkomst werd georganiseerd door enkele leden van Provinciale Staten en een aantal Zeeuwse gemeenteraadsleden. Zij hebben zich verenigd in een voorlopige raadsklankbordgroep om de politieke discussie te organiseren over de uitvoering van milieutaken in Zeeland.
Bij de bijeenkomst waren ruim 50 deelnemers aanwezig vanuit de dertien Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Provinciale Staten. 

Besproken is onder andere het rapport van commissie van Aartsen dat ZEER kritisch is over de implementatie van de omgevingsdiensten, en ook de situatie van de Zeeuwse omgevingsdienst RUD kwam aan de orde. Waarbij bijvoorbeeld de gewenstheid van uniforme takenpakketten van de verschillende gemeentes, de personeelsdruk en informatievoorziening bij de RUD, en de onafhankelijkheid van de RUD ten opzichte van gemeentes besproken werden.
 
Een conclusie was in ieder geval dat zeker gezien de toename van milieu-onderwerpen, zoals PFAS, dit onderwerp de komende raadsperiode veel meer aandacht moet krijgen, en een regionale adviescommissie of raadsklankbordgroep om de raadsleden en statenleden te betrekken in de komende raadsperiode is wat de deelnemers betreft zeer aanbevolen.

Bijdrage D66 Bodemkwaliteitskaart Dijkversterking Hansweert

Ik vind dit een heel lastig onderwerp. Ik zal een paar afwegingen geven die hierbij een rol spelen:
– ten eerste kun je kennelijk als gemeente je eigen milieunormen vaststellen, die minder streng zijn dan eerder afgesproken regionale milieunormen of landelijke aanbevelingen. Dat is natuurlijk HET recept voor mogelijke misstanden, alhoewel het ook prima kan zijn dat het wel redelijk is. Dat is als raadslid erg lastig in te schatten.
– De risico’s lijken mee te vallen voor mensen, maar er worden wel risico’s voor de natuur overschreden. Vooral aan de buitenkant van de dijk dus in Natura-2000 gebied. De precieze gevolgen voor de natuur zijn echter onduidelijk en hoe erg vinden wij het dat een deel van de bodemdieren vergiftigd wordt? Voor mijn gevoel is dat erg, maar ook hier zou een onafhankelijk feit beter zijn dan een mening van een raadslid.
– Wat het verder lastig maakt is dat er eigenlijk geen goed alternatief is. Alhoewel er geen concreet bedrag is genoemd, wordt het vervangen van verontreinigende grond door schone grond als vreselijk duur ingeschat. En zelfs als je dat zou doen, dan moet je die grond ergens anders opslaan want schoonmaken is nog niet mogelijk. En of dat nou de natuur helpt is de vraag. Kortom je wordt als raadslid voor het blok gesteld om milieurisico’s te accepteren omdat we (nog) geen goed alternatief hebben. En het is natuurlijk ook geen alternatief om de dijk niet te verhogen.
– Daar komt bij dat we nog in de onderzoekende fase zijn wat betreft PFAS. Het is nog niet precies duidelijk wat het effect is op mens en dier, maar het is ook nog niet precies duidelijk welke bedrijven het allemaal veroorzaken en of we nieuwe verontreiniging stopzetten.
– En als je vindt dat in dit geval de verontreinigde buitendijk schoongemaakt moet worden, moeten we dan de hele buitendijk van de westerschelde niet schoonmaken? Maar dat is natuurlijk helemaal niet te betalen! Of is het misschien toch een goed idee om in ieder geval nu te beginnen met het schoonmaken van een buitendijk die dicht bij bewoning ligt, namelijk bij Hansweert? Maar zouden die extra kosten dan niet moeten vallen onder de kosten van algehele PFAS-sanering van de Westerschelde en niet onder het project van de dijkophoging?
– En hoe groot is het risico dat we over een aantal jaren alsnog de buitenkant van de dijk moeten gaan schoonmaken, met waarschijnlijk nog meer kosten? Is dit niet een goed moment om dit stuk dijk zo schoon mogelijk te maken?
 
Allemaal vragen en overwegingen die wat mij betreft die mij het gevoel geven dat het principieel onjuist is om in te stemmen met dit voorstel, maar praktisch gezien er weinig andere opties gegeven worden dan in te stemmen. En dat het eigenlijk sowieso niet juist is om gemeentes en gemeenteraadsleden te laten beslissen over hoe we met PFAS-normen omgaan, dit zou wat mij betreft een regionale of landelijke beslissing moeten zijn. 
 
Alles bij elkaar ben ik van plan om tegen te stemmen omdat ik toch een voorkeur geef aan mijn gevoel en principes van schoon milieu ten opzichte van praktische overwegingen als geld. En omdat ik vind dat we dit toch op de een of andere manier boven de gemeentes moeten uittrekken door de provincie of het Rijk er bij te betrekken, wellicht ook belangenorganisaties zoals milieu-organisaties, en dus eigenlijk de PFAS discussie uit het project dijkverhoging te trekken en daar snel en goed regionaal of landelijk beleid en geld voor af te stemmen. Wellicht in de vorm van een regionale PFAS coordinator.
 
Ik heb nog wel een grote zorg: naast de verontreinigde grond die we hergebruiken wordt er als het goed is schone grond aangevoerd. Hoe controleren we dat die grond echt schoon is en dat daar niet verontreinigde grond tussen zit, omdat dat achteraf toch niet goed te onderscheiden is van de al verontreinigde grond? Ik dring aan op echt degelijke uitgebreide controle op de ingevoerde grond.