D66 Kapelle stemt tegen motie stikstofbeleid

In de raadsvergadering van 21 juni 2022 heeft D66 zich uitgesproken tegen de motie van GemeenteBelang, VVD en CDA. Volgens deze motie heeft het stikstofbeleid onaanvaardbare gevolgen en is de aanpak niet integraal. Volgens D66 heeft juist het NIET uitvoeren van het stikstofbeleid juist onaanvaardbare gevolgen, is de aanpak juist integraal, en is de natuur te lang als sluitstuk gezien.

Aangezien ook SGP en CU voorstemden, ondanks dat zij de motie overbodig vonden, is de motie met 10 tegen 3 stemmen aangenomen.

Bijdrage fractievoorzitter tijdens de vergadering

De onderstaande tekst is ook te beluisteren via het videoverslag van de vergadering

“D66 zal NIET instemmen met deze motie. Alhoewel ook wij erkennen dat de stikstofdoelstellingen zeer grote gevolgen zal kunnen hebben voor diverse boerengezinnen, stikstofuitstotende bedrijven en vervoersstromen, het NIET halen van de stikstofdoelstellingen zal ook grote gevolgen hebben voor de natuur en dus onze leefomgeving, maar ook voor bijvoorbeeld de woningen die we moeten gaan bouwen voor onze inwoners, en ook onze gezondheid.

Daarom, en omdat we ook al jaren de natuur helemaal achteraan onze prioriteitenlijst hebben gezet, ten gunste van onbelemmerde groei, en daarbij stikstofmaatregelen genegeerd of vooruitgeschoven hebben, zijn we op het punt gekomen dat we door de rechter en Raad van state gedwongen zijn om ingrijpende maatregelen te nemen. Kortom betreffende punt 1 uit de motie, het NIET halen van de doelstellingen heeft OOK onaanvaardbare gevolgen, zelfs wettelijk, voor bijvoorbeeld natuur, woningbouw en gezondheid.

Betreffende punt 2 uit de motie over integraliteit: de voorgestelde aanpak gaat JUIST uit van een integrale aanpak waar in de komende tijd ook andere uitstoters zoals bedrijven en verkeer wordt meegenomen, waar provincies en gemeentes kunnen kijken welke maatwerkaanpak het beste is voor een bepaald gebied, en zullen ook andere deelgebieden zoals klimaat en water betrokken worden. Ook worden doelen voor andere sectoren vastgesteld. En wordt er veel tijd en geld vrijgemaakt om te kijken hoe we gezinnen en bedrijven kunnen helpen de omslag te maken naar kringlooplandbouw en duurzame bedrijfsvoering, en als dat echt niet lukt of we bedrijven kunnen helpen verhuizen of in het uiterste geval moeten beeindigen, met natuurlijk een zo goed mogelijke compensatie. Alle provincies hebben een jaar de tijd, tot 1 juli 2023, om integrale gebiedsvisies te maken voor natuur, klimaat en water, en pas als die er zijn zullen we precies weten wat de gevolgen zijn van de doelstellingen. En ja, in diverse gevallen zal dat verstrekkende gevolgen hebben voor sommige boeren en bedrijven, in andere gevallen kunnen gevolgen minder zijn omdat bijvoor de stap naar een andere landbouw al gemaakt is. En ik sta ook achter de opmerkingen van de provincie dat de doelen voor de andere sectoren snel vastgesteld moeten worden, en dat er ook extra ondersteuning vanuit het Rijk zou moeten komen om de stikstofaanpak uit te voeren. Maar zoals al eerder gezegd: de doelstellingen niet halen is gewoon ook geen optie.

Al met al geeft dit wat mij betreft nogmaals aan dat het niet langer houdbaar is dat de natuur en het klimaat iedere keer als sluitstuk van beleid gezien wordt. Ook in onze gemeente als er al geprutteld wordt over kleine aanpassingen als het maaibeleid of het buitengebied betrekken bij onze biodiversiteitsdoelstellingen. Zeker door partijen die rentmeesterschap zo hoog in hun programma hebben staan; dit is het moment om te kiezen dat rentmeesterschap geen loze woorden zijn in je partijprogramma, maar dat dit ook verantwoordelijkheid voor pijnlijke maar noodzakelijke keuzes inhoudt. Maar ook voor een sociale partij om aan te geven dat ze ook een groen hart hebben. En voor een liberale partij dat jaren lang regeringsverantwoordelijkheid ook betekent dat je moeilijke beslissingen neemt en achter een daadkrachtige minister gaat staan.

Verder uitstel van maatregelen is schadelijk voor de natuur, voor ons mensen, voor onze kinderen en kleinkinderen en geeft valse hoop aan boeren. Laten we onze energie zetten op een zo eerlijk en menselijk mogelijke transitie naar een nieuwe volhoudbare toekomst, en niet op het tegenhouden van noodzakelijke veranderingen met deze motie.”