Organisatie D66 Haarlem

Organisatie van D66 Haarlem
Welkom bij D66 Haarlem. Deze pagina is bedoeld voor nieuwe leden en bestaande leden die nu wel eens willen weten hoe wij als D66 Haarlem georganiseerd zijn. Veel van deze informatie is ook te vinden op mijnd66.nl. 

Blijf op de hoogte!
Als je op de hoogte wil blijven van onze activiteiten houd dan vooral de nieuwsbrief van D66 Haarlem in de gaten. Daarnaast zijn we ook zeer actief op de socials waar we ook regelmatig berichten over het wel en wee van onze club. Hieronder vind je de linkjes naar onze socials.  Verder hebben we ook een aantal Whatsapp groepen waar je bij gevoegd kan worden. Wil je dat? Neem dan contact op met het bestuur.

Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin

Onze organisatie
D66 Haarlem draait vrijwel volledig op vrijwilligers. Binnen D66 Haarlem zijn veel vaste en tijdelijke groepen van mensen die ons politieke leven mogelijk maken. In onderstaand organogram kun je de verhoudingen tussen de diverse groepen terugvinden. Daarnaast staat onder het organogram een korte uitleg wat de kerntaak is van deze groepen.
 
!Belangrijk om te weten is dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen er veel tijdelijke commissies ingesteld worden om de verkiezingen vanuit D66 goed en eerlijk te organiseren. Bij al deze commissies zal een asterisk* staan.

D66 Haarlem - Organogram D66 Haarlem Beeld: D66 Haarlem

De Algemene Afdelingsvergadering (AAV)  4
De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) is het hoogste orgaan van een afdeling. De AAV neemt alle formele besluiten die nodig zijn om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur van de afdeling wordt door de AAV gekozen. Ook worden bijvoorbeeld de kandidaten-profielen voor de gemeenteraadsverkiezingen door de AAV vastgesteld en kiest zij de leden van de verschillende commissies. In het afdelingsreglement staan de taken van de AAV beschreven. D66 Haarlem maakt op dit moment gebruik van het standaard afdelingsreglement. 
Alle reglementen kun je hier vinden.

Afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur is door de leden gekozen op de AAV. Het Afdelingsbestuur heeft als belangrijke taak om de afdeling door de gemeenteraadsverkiezingen te leiden. Hierbij is het Afdelingsbestuur verantwoordelijk voor een ordentelijke gang van zaken, al dan niet uitgevoerd door diverse commissies. De taken en bevoegdheden van het bestuur staan beschreven in het afdelingsreglement. Het kernbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Het kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen schort het lidmaatschap van het Afdelingsbestuur op voor de periode van kandidaatstelling tot en met de verkiezingsdag.


De Fractie
De fractie is het D66 deel van de gemeenteraad van Haarlem. De D66 fractie bestaat dus uit de gemeenteraadsleden die uitkomen voor D66. De fractie wordt gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het D66 Haarlem verkiezingsprogramma is het startpunt voor onderhandelingen en coalitievorming. De fractie is in de kern onafhankelijk. Dat betekent dat de fractie eigen keuzes maakt ten aanzien van beleid in de gemeenteraad. De fractie informeert wel de leden en bestuur regelmatig over de politieke voortgang.

Wethouder
De wethouder is de zittende wethouder in het College van Burgemeester en Wethouders namens D66.

Permanente Campagneteam
D66 Haarlem heeft op dit moment een permanente campagneteam. Dat betekent dat wij als D66 Haarlem continu in de aandacht proberen te blijven staan bij onze kiezers. Natuurlijk ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden wel rondom verkiezingen.
 
Het campagneteam bestaat uit een campagnecoördinator (het bestuurslid campagne), en een aantal andere campaigners met elke hun eigen expertise (video, schrijven, fotografie, politiek, etc.). Samen met het campagneteam van het Landelijk Bureau geeft het campagneteam de campagne vorm. Ze coördineert bijvoorbeeld de canvasacties, sociale media, debatten en werkt samen met de lijsttrekker aan de lokale boodschap. 

Het campagneteam vormt de kern van de campagne maar de campagne wordt gedragen door alle campagnevrijwilligers. Als campagnevrijwilliger zet je je in voor de promotie van D66. Dit kan door het delen van berichten op de socials, het uitdelen en verspreiden van flyers en andere promotieactiviteiten. 

Volg D66 Haarlem via FacebookInstagram en Twitter om te zien wat het campagneteam allemaal doet.

Wijk tot Wijk Commissie (stadsdeelambassadeurs)
De Wijk tot Wijk commissie heeft als doel om D66 zichtbaarder en benaderbaarder te maken voor de inwoners van Haarlem. Deze commissie bestaat uit een kernteam en stadsdeelambassadeurs. Elk stadsdeel heeft stadsdeelambassadeurs die het gezicht vormen van D66 in dat gebied van Haarlem. Deze ambassadeurs overleggen met maatschappelijke instellingen in de wijken zoals bijvoorbeeld de wijkraden. De opgehaalde informatie kan worden doorgespeeld naar de fractie of als input dienen voor het verkiezingsprogramma en/of de permanente campagne. 

Permanente Programma Commissie (PPC)
De Permanente Programmacommissie (PPC) is de denktank van D66 Haarlem. De PPC is in opdracht van het bestuur belast met de verantwoordelijkheid voor het voortdurend aanscherpen, verdiepen en verbreden van de verschillende verkiezingsthema’s van D66 Haarlem. De commissie heeft bovendien als taak om de samenhang van het politieke programma te bewaken. Zij adviseert het bestuur, de fractie en partij leden over resoluties, politieke moties en amendementen.

Er zit een overlap tussen de verkiezingsprogrammacommissie en de PPC. Daarom hebben we er in Haarlem voor gekozen om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de PPC een slapend bestaan te laten leiden. Als de VPC haar opdracht heeft afgerond dan start PPC weer op.

Verkiezingsprogrammacommissie (VPC)*
Verkiezingen kunnen natuurlijk niet zonder verkiezingsprogramma. Dit wordt geschreven door de verkiezingsprogrammacommissie (VPC). De VPC krijgt van het bestuur de vraag om het programma te maken. 

De verkiezingscommissie (VC)*
De verkiezingscommissie wordt door de ledenvergadering ingesteld voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de procedures die gelden voor het samenstellen van de kandidatenlijst. De verkiezingscommissie is belast met:

Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier.
De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden.

Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan.

De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.
Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie.

De feestcommissie
D66 Haarlem heeft ook een feestcommissie in wisselende samenstelling. We zijn altijd wel in voor iets gezelligs.

Lijstadviescommissie (LAC)*
De LAC is verantwoordelijk voor het uitbrengen van een lijstadvies aan de leden.

Wethoudersadviescommissie (WAC)*
De WAC is verantwoordelijk voor het uitbrengen van een advies aan de nieuwe fractie met betrekking tot de kandidaat wethouder(s). Dit is een zwaarwegend maar niet bindend advies.

Verkiezingsevaluatiecommissie (VEC)*
De Verkiezingsevaluatiecommissie evalueert na afloop van de verkiezingen het hele proces. De VEC wordt hiertoe ingesteld door de AAV. Het bestuur formuleert de evaluatieopdracht als voorstel naar de AAV. De VEC evalueert idealiter de (procesmatige) voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen, het functioneren van de verschillende commissies, de campagne en de eventuele onderhandelingen. Hierbij is het van belang dat de VEC met aanbevelingen voor de toekomst komt.