Ons programma in
Spaarndam & Noord

Spaarndam is een parel binnen onze gemeentegrenzen. D66 wil de kwaliteit van Spaarndam behouden en versterken; zowel de prachtige bebouwing, het water en het groen rond het dorp, als de energie van ondernemers en de betrokkenheid van bewoners. 

Haarlem-Noord bestaat uit verschillende buurten die erg van elkaar verschillen. De dichtbebouwde Indische wijk kan bijvoorbeeld meer groen en speelruimte gebruiken, terwijl in het Ter Kleefkwartier en Te Zaanenkwartier al veel groene kwaliteit is, met de Kweektuin als hoogtepunt. D66 vindt het belangrijk dat Noord zijn voorzieningen behoudt, zoals het zwembad De Planeet, de bibliotheek en de sportvoorzieningen. Gebiedsontwikkeling en verdichting dragen daaraan bij. We zijn dan ook trots op de nieuwe sporthal.

Beeld: D66 Haarlem

D66 wil samen met de Spaarndammers blijven zoeken naar oplossingen voor parkeerproblematiek.
Een goede oplossing voor het parkeren is onmisbaar om het dorp bereikbaar en leefbaar te houden. D66 vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers de ruimte krijgen om oplossingen aan te dragen en mee te beslissen.

D66 vindt dat in Spaarndam het tegengaan van hardrijders op de dijk en geluidsoverlast van motoren prioriteit moet krijgen.
Daarbij hoort het handhaven van de maximumsnelheid en het beboeten van voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld met camera’s die flitsen op snelheid en decibellen. 

D66 wil dat de gemeente open staat voor initiatieven vanuit bewoners, ondernemers en verenigingen om Spaarndam levendig en aantrekkelijk te houden.
Waar nodig moet de gemeente deze initiatieven ondersteunen met subsidies, kennis of ambtelijke inzet.

D66 vindt het belangrijk dat bij de vestiging van Skaeve Huse de veiligheid en het voorkomen van overlast voorop staan.
De directe belanghebbenden aan de Vergierdeweg moeten intensief worden betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. D66 zal erop toezien dat zij gehoord worden en dat er voldoende passende maatregelen worden genomen.

D66 wil de woningen in Noord prioriteit geven bij de verduurzaming van de stad.
Buurten als Sinnevelt en Delftwijk bestaan voor een groot deel uit woningen uit de periode 1945 – 1970. Dat biedt kansen om kosteneffectief te verduurzamen. D66 wil dat de gemeente samen met woningbouwcorporaties onderzoekt of deze wijken integraal verduurzaamd kunnen worden. Door de openbare ruimte klimaatbestendiger en groener te maken, woningen te isoleren en aardgasvrij te maken en duurzame mobiliteit (fietsers, voetgangers, deelmobiliteit) de ruimte te geven. Zo profiteren bewoners van een duurzaam en comfortabel huis in een groenere en gezondere wijk. 

D66 vindt dat smalle woonstraatjes, zoals in de Indische Buurt, meer ruimte moeten bieden aan fietsers, voetgangers en spelende kinderen.
De straatjes van Haarlem staan bekend om hun charme, maar in krappe straten in bijvoorbeeld de Indische Buurt zien we nu dat de auto veel ruimte inneemt en er nauwelijks ruimte overblijft om te lopen, je fiets te parkeren of buiten te spelen. Dat moet anders. Bij herinrichtingen gaat D66 voor lagere snelheden, geen doorgaand autoverkeer door woonbuurten, meer groen, meer fietsparkeerplekken en bredere stoepen. 

D66 wil de ecologische waarde van het groen in Noord versterken om de biodiversiteit te vergroten.
Waterkanten zoals de Bolwerken en de Jan Gijzenkade moeten ecologisch beheerd worden. Grasveldjes zonder gebruiksfunctie kunnen ingericht worden als bloemenweide, wadi of tiny forest. 

D66 vindt dat er een fijne, veilige en herkenbare wandelroute moet komen tussen Noord en het Schoteroog.
Daarmee kan het Schoteroog zich nog verder ontwikkelen als park voor de Noorderlingen, in aanvulling op het Schoterbos. 

D66 wil blijven investeren in het Schoterbos, zodat het een aantrekkelijk stadspark blijft voor jong en oud.
We zijn blij dat er de afgelopen jaren werk gemaakt is van het onderhoud van het Schoterbos. Om het park voor te bereiden op de ontwikkelingen in de wijk en geschikt te maken voor een bredere doelgroep moeten we ook op de lange termijn blijven investeren. Bijvoorbeeld in rolstoeltoegankelijke openbare toiletten, kleinschalige horeca en voorzieningen voor de sporters die het park steeds meer zijn gaan gebruiken. 

D66 wil de Cronjéstraat vitaal houden door meer wonen toe te staan.
We vinden dat we de ruimte die de omgevingswet biedt moeten omarmen, om bestemmen flexibeler te maken. Bijvoorbeeld door aan de uiteinden van de straat wonen mogelijk te maken en de winkelfunctie te centeren. 

D66 ziet ruimte voor hoogbouw en verdichting langs de westoever van het Spaarne.
Jarenlang hebben er kavels braak gelegen langs de westoevers van het Spaarne. Delen daarvan worden nu gelukkig ontwikkeld. D66 vindt dat ook op andere percelen snel gebouwd en getransformeerd moet worden. De westwand langs het Spaarne is bij uitstek geschikt voor verdichting en voor hoogbouw. Uiteraard moet dat zorgvuldig worden ingepast, rekening houdend met het effect op achterliggende buurten en de zichtlijnen richting de historische binnenstad. 

D66 pleit voor een snellere fietsverbinding tussen Haarlem-Noord en Schiphol.
Hiermee kunnen werknemers sneller en comfortabeler met de (elektrische) fiets naar hun werk. Dat is gezonder, beter voor de luchtkwaliteit en vermindert de fileproblematiek. 
 
D66 pleit voor een volwaardige aansluiting van Haarlem-Noord op de A9 door de Velser Verbinding (Velserboog) aan te leggen.
Dit levert reistijdwinst op voor automobilisten en zorgt er bovendien voor dat er minder doorgaand verkeer door de stad rijdt, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid en een betere luchtkwaliteit. 

D66 wil dat de gemeente onderzoekt of er ruimte is voor een nieuwe P+R voorziening in Haarlem-Noord.
Daarmee kunnen we verkeer dat de stad binnenkomt afvangen, waardoor er minder autoverkeer door de woonwijken in Noord rijdt.

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Haarlemmers blijft ondersteunen als zij te maken krijgen met verzakkingen, die onder meer voorkomen in de Kleverpark-, de Transvaal- en de Bomenbuurt.
De gemeente is wat ons betreft verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de funderingsproblematiek en het helpen van bewoners die te maken krijgen met deze problemen. Bestaande regelingen zoals advies over funderingsherstel, advies bij aan- en verkoop van een woningen, leningen vanuit het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en de lege vrije vergunningen voor funderingsherstel moeten worden voortgezet.

D66 wil dat buurtinitiatieven voor een groene en gezellige wijk kunnen rekenen op steun van de gemeente.
Veilige, leuke plekken in de wijk die iedereen kent en waar iedereen welkom is zijn cruciaal voor ontmoetingen, gesprekken en sociale evenementen als buurtborrels en verjaardagen. D66 juicht het toe als buurtbewoners het initiatief nemen om zulke plekken te creëren en/of te onderhouden, zoals het Posthuis in het Zaanenpark. De gemeente moet aan serieuze initiatieven meewerken met raad en daad en waar mogelijk financiële ondersteuning bieden.  

D66 wil dat de natuur van Spaarnwoude veiliger en makkelijker bereikbaar wordt vanuit Noord.
Spaarnwoude krijgt steeds meer de functie van een stadspark, omringd door stedelijke ontwikkelingen. Om die functie te versterken wil D66 de verbindingen voor fietsers en voetgangers naar en door Spaarnwoude verbeteren, zodat het groen laagdrempelig te bereiken is voor iedereen.