Hoofdstuk 5.
In Haarlem zijn we veilig en vrij.

Leven in vrijheid begint met veiligheid. D66 wil dat iedereen in Haarlem zich veilig voelt om zichzelf te zijn en zichzelf te uiten. Iedereen moet veilig over straat kunnen, hand in hand of juist alleen. Daar blijven we ons voor inzetten, waarbij we ook oog hebben voor de online veiligheid van Haarlemmers. 

Bij vrijheid hoort een overheid die open en betrouwbaar is. De gemeente moet oog hebben voor mensen, niet alleen voor de regels. Met dienstverlening die snel en simpel geregeld is.

Een inclusieve en diverse organisatie is daarbij een randvoorwaarde, om blinde vlekken te voorkomen en te zorgen dat de overheid niemand uitsluit. 

Een vrije stad is ook een stad waarin het culturele leven bloeit. D66 kiest ervoor om van Haarlem weer een echte cultuurstad te maken, waarbij we onze grote instellingen waarderen, maar vooral meer ruimte willen bieden aan kleine organisaties en nieuwe initiatieven.

Beeld: D66 Haarlem

D66 zorgt voor
orde en
(cyber)veiligheid.

D66 vindt dat mensen alleen vrij zijn als ze ook veilig zijn. Daarom zetten we ons in voor een veilige stad. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. D66 vindt dat er meer aandacht moet zijn voor het voorkomen van huiselijk geweld. Zorgverleners moeten getraind worden om huiselijk geweld te herkennen. Slachtoffers moeten hulp krijgen zodat zij een nieuw leven kunnen opbouwen. 

Natuurlijk is het ook belangrijk de buurt waar je woont veilig is. D66 wil criminaliteit voorkomen. Met jongerenwerk helpen we jongeren om iets moois van het leven te maken. Maar, als criminaliteit voor onveiligheid zorgt op straat moet dit natuurlijk worden aangepakt. Cameratoezicht kan helpen als er problemen zijn in een buurt. Camera’s plaatsen we alleen waar en wanneer dat nodig is. D66 wil niet dat heel Haarlem vol camera’s hangt die bewoners in de gaten houden.

Een steeds groter deel van ons leven speelt zich online af. Daarom wil D66 meer aandacht voor online veiligheid. Bijvoorbeeld het tegengaan van online pesten, samen met scholen. 

  • D66 vindt dat het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling prioriteit moet behouden. Daarom moeten programma’s als ‘Geweld hoort nergens thuis’ worden voortgezet.
  • D66 wil dat op basisscholen en middelbare scholen les gegeven wordt over online veiligheid. De gemeente moet met de scholen in gesprek om te kijken hoe dit het best kan worden vormgegeven.
  • D66 ziet dat de drugsoverlast de laatste jaren is toegenomen. De aanpak van drugscriminaliteit is complex en overstijgt de gemeentegrenzen, maar heeft wel weerslag op onze jongeren en de veiligheidsbeleving in onze stad. D66 vindt dat voor de handel in drugs geen plaats is in de openbare ruimte. Politie, gemeente en andere partners moeten hier prioriteit aan geven. 

Beeld: D66 Haarlem

D66 houdt de
gemeente betrouwbaar
en financieel gezond.

D66 vindt het belangrijk dat iedereen in Haarlem mee kan doen. Dat betekent ook dat iedereen bij de gemeente moet kunnen werken. Wij willen dat de ambtenaren passen bij de stad. Daarom willen we meer diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie: ambtenaren met verschillende achtergronden, verschillende ervaringen, verschillende culturen. Dat zorgt er voor dat de plannen die gemaakt worden passen bij de stad. We vinden het ook belangrijk dat de gemeente organisaties uit de stad betrekt bij de plannen die gemaakt worden. 

In Haarlem mag niemand worden uitgesloten. Daarom blijft D66 zich inzetten voor de rechten van homoseksuele Haarlemmers en transgenderpersonen. Anti-homogeweld is ontoelaatbaar. We vinden dat dit moet worden voorkomen en aangepakt.

D66 vindt het ook belangrijk dat de gemeente klaar staat voor alle Haarlemmers. We willen dat de gemeente makkelijk te bereiken is. Via een overzichtelijke website, aan de balie en via de telefoon. We willen dat bewoners goed en persoonlijk geholpen worden. Met ruimte voor maatwerk binnen de regels. 

Tot slot is het voor D66 al jaren prioriteit om de gemeente financieel gezond te houden. Haarlem heeft een hoge schuldenlast, maar tegelijkertijd moet er ook flink in de stad geïnvesteerd worden. D66 staat voor een solide balans tussen investeren en tegelijkertijd het huishoudboekje op orde houden. Daarom zullen we ook in de komende periode weer stevige keuzes moeten maken.

Daarbij ziet D66 onderwijs, (jeugd)zorg, gezondheid, veiligheid, verduurzaming en het behoud van een leefbare openbare ruimte met voldoende groen als de absolute kerntaken van de gemeente. 

D66 wil ook dat de stad voor iedereen betaalbaar blijft, zeker ook voor middeninkomens. Haarlem zit relatief hoog in de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) in vergelijking met andere steden. We vinden daarom dat we verdere stijging van die lasten moeten beperken.

  • D66 vindt dat de gemeentelijke organisatie diverser moet worden, in de meest brede zin van het woord, zeker op managementniveau. Om dat te bereiken vindt D66 dat bij werving en selectie actiever gezocht moet worden naar kandidaten van bi-culturele afkomst, mensen met een handicap en vrouwen. Dat betekent zoeken naar talent buiten de vertrouwde netwerken en buiten de gebaande paden. 
  • D66 wil dat Haarlem als stad actief blijft uitdragen dat iedereen welkom is om zichzelf te zijn, ongeacht geaardheid of gender. Daarbij hoort zero tolerance voor discriminatie en racisme. D66 vindt dat de gemeente organisaties waar zij mee samenwerkt moet simuleren om divers en inclusief te zijn en de samenwerking moet stoppen als blijkt dat er structureel sprake is van uitsluiting of racisme.
  • D66 wil jet totaal aan woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) in lijn brengen met het gemiddelde van vergelijkbare, middelgrote steden. D66 kiest er daarom voor om deze lasten niet verder te laten stijgen dan de inflatie rechtvaardigt, totdat dat punt bereikt is.

Beeld: D66 Haarlem

D66 stimuleert
een meer divers cultuuraanbod.

D66 vindt het belangrijk dat kunst en cultuur zichtbaar zijn in de stad. Daarom is het belangrijk dat de cultuursector goed ondersteund wordt vanuit de gemeente. We willen daarbij binnen de bestaande cultuurbegroting blijven: niet meer geld naar cultuur, maar het geld slimmer uitgeven. Grote culturele instellingen moeten beter gaan samenwerken. Zo kunnen ze samen meer bereiken. We willen het makkelijker maken voor nieuwe, kleine cultuurorganisaties om iets op te starten. Zo krijgen we meer verschillende soorten kunst en cultuur in Haarlem.

D66 wil dat alle Haarlemmers kennis kunnen maken met kunst en cultuur. We vinden het belangrijk dat er meer kunst komt in op straat, in parken en op pleinen. Bijvoorbeeld meer muurschilderingen en lichtkunstwerken. We vinden het ook belangrijk dat er ruimte is voor festivals in Haarlem. Festivals kunnen gespreid worden over de stad. Bijvoorbeeld in het Reinaldapark en het Schoterbos.

Tot slot vindt D66 het belangrijk dat de nachtcultuur de ruimte krijgt in Haarlem. Veel jongeren willen dat Haarlem een levendig uitgaansleven heeft. D66 wil daarom dat de openingstijden van de horeca verruimd worden. Als we dat slim doen zorgt het ook voor minder overlast.

  • D66 wil huisvestingskosten voor culturele instellingen scheiden van exploitatiebijdragen, voor een transparanter cultuurbeleid.
  • D66 kiest voor meer kunst in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door meer muurschilderingen, meer lichtkunstwerken die het gevoel van veiligheid verhogen, videoprojecties en interactieve installaties.
  • D66 ziet dat organisaties zoals de Nachtwacht een belangrijke rol hebben in een creatief, vernieuwend en levendig nachtleven. Zij kunnen op steun van D66 rekenen en moeten de ruimte krijgen om nieuwe initiatieven te ontplooien in de nacht.

Beeld: D66 Haarlem