Hoofdstuk 1.
In Haarlem krijgt iedereen kansen.

Voor D66 is iedereen gelijkwaardig, maar helaas zien we dat in Haarlem nog niet iedereen gelijke kansen krijgt. Dat moet anders. Wij kiezen voor een stad waarin iedereen de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. Een stad waarin iedereen kan meedoen en meebeslissen. Kansengelijkheid bereiken we met goed onderwijs. Onderwijs waarin ruimte is voor de brede ontwikkeling van alle kinderen.

Beeld: D66

Voor D66 is
goed onderwijs
de basis.

Het onderwijs moet alle kinderen een goede basis bieden. De Rijksoverheid heeft hier een grote rol in. Daarom zet D66 zich in de landelijke politiek in voor kleinere klassen, maatwerkdiploma’s en extra ondersteuning voor leraren.

Ook in Haarlem ziet D66 dat het onderwijs essentieel is om de kansengelijkheid te vergroten. Goed onderwijs zorgt ervoor dat iedereen meer kansen krijgt om de eigen dromen na te jagen.

Als gemeente dragen we hieraan bij met voldoende, goede, gezonde huisvesting voor Haarlemse scholen. Ook ziet D66 dat de 11- of 12-jarige leeftijd voor veel kinderen te vroeg is om definitief te beoordelen welk schoolniveau het meest passend is. Daarom willen we dat Haarlem een stad wordt waarin kinderen langer de tijd krijgen om zich te ontwikkelen en meer kansen krijgen om door te stromen.

D66 vindt het belangrijk dat alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Niet alleen leren schrijven en rekenen, maar ook ruimte voor kunst, cultuur en techniek. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente scholen helpt om een breed lesprogramma aan te bieden, in samenwerking met lokale instellingen.

D66 wil ook buiten schooltijd de kansengelijkheid van kinderen in de stad bevorderen. Bijvoorbeeld met goede voorschoolse educatie voor de jongste kinderen en een zomerschool voor kinderen die in de zomervakantie willen blijven leren. 

  • D66 investeert het meest in goede schoolgebouwen. Tussen 2014 en 2022 heeft D66 gezorgd voor een investering van ruim 80 miljoen euro in de Haarlemse onderwijshuisvesting. Ook komende periode blijven we miljoenen investeren in goede huisvesting voor Haarlemse scholen.
  • D66 wil alle kinderen de kans geven hun schoolkeuze later te maken of in het voortgezet onderwijs op- en af te stromen. Bijvoorbeeld door meer brede scholengemeenschappen, meer brede brugklassen, het versoepelen van de eisen voor doorstroming en de komst van een juniorcollege.
  • D66 ziet dat kansengelijkheid begint in de wieg. Daarom zijn we groot voorstander van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) in aanvulling op het onderwijs, om te zorgen dat alle kinderen een goede start krijgen.

Beeld: D66 Haarlem

D66 wil
Haarlemmers
dichter bij
elkaar brengen.

D66 vindt het belangrijk dat we in Haarlem samen leven en elkaar helpen waar dat nodig is. Daarom willen wij meer ruimte maken voor ontmoeting en voor bewonersinitiatieven.

Elke wijk heeft een plek nodig waar bewoners samen kunnen komen. Ontmoetingsplekken moeten ruimte bieden aan meerdere generaties om met elkaar in contact te komen, zoals dat nu al gebeurt vanuit bijvoorbeeld Stichting Samen.

Ook bibliotheken hebben een belangrijke functie voor ontmoeting en dragen bij aan gelijke kansen op kennis en ontwikkeling. Daarom moeten we onze bibliotheken behouden, met een goede collectie boeken en ruimte voor digitale voorzieningen, een koffiehoek, studieplekken en kennisoverdracht.

Mensen die nieuw zijn in Haarlem willen we alle kansen geven om mee te draaien; op het werk, op school, in de buurt, in vrijwilligerswerk of in het verenigingsleven. De gemeente moet handvatten aanreiken voor het leren van de taal, maar ook in het vinden van een opleiding of werk, het opbouwen van een netwerk en het ontdekken de voorzieningen die Haarlem te bieden heeft. Dat geldt natuurlijk voor statushouders die we een veilig thuis bieden, maar ook voor expats die hier voor korte of langere tijd neerstrijken. 

  • D66 kiest ervoor om de bibliotheken te behouden en te versterken. Bibliotheken mogen niet wegbezuinigd worden, maar moeten zich juist aanpassen aan de veranderende behoeften.
  • D66 vindt dat subsidies voor bewonersinitiatieven en zelforganisaties behouden moeten blijven. Met relatief kleine bedragen kunnen initiatieven ontstaan die een groot verschil maken in een buurt.
  • D66 heeft zich in het verleden ingezet voor de internationale schakelklas en de internationale school. Dat blijven we doen. Zodat iedereen in Haarlem passend onderwijs kan vinden.

Beeld: D66 Haarlem

D66 zorgt
dat jij kunt
meedoen en
meebeslissen.

De noodzaak voor democratische vernieuwing zit in het DNA van D66. We willen dat Haarlemmers direct invloed kunnen uitoefenen en dat zij goed vertegenwoordigd zijn in het stadsbestuur.

De democratische wijkbegroting is een van de meest laagdrempelige mogelijkheden om mensen actief te betrekken bij hun buurt. Schalkwijk aan Zet is hier een mooi voorbeeld van. D66 wil dat de wijkbegroting breder wordt ingezet.

Ook het burgerberaad is een waardevolle toevoeging aan ons democratisch stelsel om inwoners actiever te betrekken bij besluitvorming over complexe vraagstukken. In een burgerberaad komen gewone Haarlemmers samen om de politiek te adviseren over lastige besluiten.

D66 gelooft ook dat bewoners de vrijheid moeten krijgen om samen met professionals hun straat, plein of buurt in te richten. Door zelf je woonomgeving vorm te geven kun je er ook zelf verantwoordelijkheid voor nemen; samen zorgen we dat het schoon en netjes blijft. D66 vindt daarom dat ideeën van bewoners om hun wijk groener, mooier of leuker te maken de ruimte moeten krijgen.

Inwoners die zelf initiatieven in de buurt ontplooien verdienen onze steun. Daarom is D66 voorstander van het zogenaamde “right to challenge”, waarbij bewoners taken kunnen oppakken die anders door de overheid uitgevoerd zouden worden.

  • D66 wil dat er een burgerberaadverordening wordt vastgesteld, zodat het burgerberaad als vast instrument kan worden ingezet bij besluitvorming. Hierin regelen we dat de gemeenteraad het advies overneemt als 70% van de deelnemers voor heeft gestemd.
  • D66 vindt dat bij alle openbare ruimte projecten een participatieplan gemaakt moet worden. Daarin wordt uitgewerkt hoe verschillende groepen in een wijk betrokken worden bij de plannen en hoe bewoners en ondernemers kunnen meebeslissen.
  • D66 wil dat bewoners taken van de gemeente kunnen overnemen, via het zogenaamde ‘right to challenge’. Bewoners mogen zo’n taak dan naar eigen inzicht invullen.

Beeld: D66 Haarlem