Hoofdstuk 4.
In Haarlem laten we niemand vallen.

D66 staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Juist als dat even lastig is, omdat je zorg nodig hebt, geen dak boven je hoofd hebt, schulden hebt of tijdelijk werkloos bent, moet de overheid voor je klaar staan. D66 gaat daarom voor een stad waarin we niemand laten vallen.

We moeten de zorg versterken en oog blijven hebben voor groepen die onze hulp nodig hebben, waaronder jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Schuldhulpverlening is daarbij een belangrijk aandachtspunt om te voorkomen dat mensen na de coronacrisis dieper in de problemen komen.

Daarbij gaan we altijd uit van de eigen kracht van mensen; niet betuttelen, maar mensen de kans en de ruimte geven om te herstellen of zichzelf te herpakken. En natuurlijk moet de overheid er ook zijn voor hen die blijvend steun nodig hebben. 

Beeld: D66 Haarlem

D66 versterkt
de zorg voor
jong en oud.

D66 vindt het belangrijk dat alle Haarlemmers gezond kunnen leven. Daarom willen meer aandacht voor preventie: gezondheidsproblemen voorkomen in plaats van het genezen. Een gezond leven begint met een gezonde plek om te wonen. Bijvoorbeeld met ruimte om te sporten en te bewegen in de buurt.

Ook roken en slecht eten zorgen ervoor dat Haarlemmers gezondheidsklachten krijgen en korter leven. D66 vindt daarom dat we er alles aan moeten doen om Haarlemmers te helpen bij een gezond leven. De gemeente moet mensen informeren. Speeltuinen en schoolpleinen willen we rookvrij maken.

Vrijheid betekent ook dat je zelfstandig kunt blijven wonen als je ouder wordt. Om dat mogelijk te maken wil D66 goede appartementen voor ouderen bouwen. Ook is het belangrijk dat de gemeente mensen ondersteunt die zorgen voor een familielid, een vriend of de buurvrouw.

We zien ook dat er problemen zijn in de zorg. We willen dat de gemeente meer gaat samenwerken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De zorg moet simpeler en beter. Daarom blijft D66 investeren in de Sociaal Wijkteams en Centra Jeugd en Gezin (CJG). Zij zitten in de buurten en kennen de bewoners. Zo zorgen we dat mensen die hulp nodig hebben op tijd hulp krijgen. 

  • D66 ziet dat de eerste 1.000 dagen van een kind cruciaal zijn voor de ontwikkeling, de gezondheid en het welzijn voor de rest van het leven. D66 wil ouders zo vroeg mogelijk ondersteunen en laagdrempelig hulp aanbieden bij problemen. Zo voorkomen we zwaardere zorg en maken kinderen de best mogelijke start.
  • D66 zorgt dat de openbare ruimte zo wordt ingericht dat deze uitnodigt tot wandelen, fietsen, sporten en buitenspelen. Zodat alle Haarlemmers makkelijk in beweging kunnen komen. 
  • D66 vindt dat de Sociaal Wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin bekender en beter aanspreekbaar moeten worden. Ze moeten letterlijk zichtbaar zijn in de wijk en een goede afspiegeling zijn van de buurten waarin ze werken.

Beeld: D66 Haarlem

D66 helpt mensen
die het moeilijk
hebben.

Nog te veel jongeren en gezinnen hebben geen dak boven hun hoofd. Door verschillende problemen komen ze op straat terecht. D66 wil dat voorkomen. Goed jongerenwerk vinden we daarom erg belangrijk. Gezinnen die hulp nodig hebben moeten snel en laagdrempelig hulp kunnen krijgen. Zodat kinderen veilig opgroeien. 

Dat begint al voor de geboorte. Ouders die een baby verwachten moeten ondersteuning krijgen als dat nodig is. Zo helpen we kinderen om een goede start te maken in het leven. Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente op tijd hulp biedt bij schulden. Daarmee voorkomen we dat problemen groter worden.

Om te zorgen dat we goede jeugdzorg kunnen bieden moeten we samenwerken met andere gemeenten. D66 wil de jeugdzorg verbeteren en de wachtlijsten wegwerken. Daarbij vindt D66 het belangrijk dat we niet alles als een probleem zien. We moeten helpen waar nodig, maar ook accepteren dat sommige kinderen druk zijn of juist dromerig. Jeugdzorg moet kinderen helpen om verder te komen. Kinderen moeten niet in het zorgsysteem blijven hangen. Daarom vindt D66 het belangrijk dat de gemeente goed in de gaten houdt of zorg ook echt helpt.

  • D66 wil investeren in jongerenwerk en naschoolse jeugdactiviteiten. Daarbij moet expliciet aandacht zijn voor het weerbaar maken van jongeren, om te voorkomen dat ze vallen voor de verleiding van het snelle, criminele geld.
  • D66 vindt dat dat dakloze jeugdigen en gezinnen met kinderen prioriteit moeten krijgen in de ondersteuning, met als uitgangspunt: geen kind op straat.
  • D66 wil de samenwerking tussen gemeente, scholen en zorgverleners versterken, zodat ook vanuit het onderwijs direct vragen kunnen worden gesteld en meldingen kunnen worden gemaakt.

Beeld: D66

D66 gelooft in
ieders eigen
kracht.

D66 gelooft dat mensen heel veel zelf kunnen. Daarom vinden we dat iedereen vrij moet zijn om zelf iets van het leven te maken. Dat begint met gelijke kansen en goed onderwijs.

Ook vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk Haarlemmers een baan hebben. Werk zorgt natuurlijk voor geld om van te leven. Het is ook fijn om je nuttig te maken. Voor D66 is het vinden van werk in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Als dat niet lukt, moet de gemeente mensen helpen op weg naar een baan.

D66 vindt het ook belangrijk dat er hulp is voor mensen die te weinig geld hebben om goed te kunnen leven. Op dit moment heeft Haarlem veel voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. D66 wil dat deze hulp makkelijker vindbaar wordt. We zorgen dat deze regelingen er zijn voor mensen die het echt nodig hebben. Daarbij vindt D66 het vooral belangrijk dat gezinnen met kinderen ondersteuning krijgen als het inkomen van de ouders te laag is. Zodat alle kinderen in Haarlem krijgen wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld een goede fiets, een computer voor schoolwerk of het lidmaatschap van een sportclub. 

  • D66 wil dat Haarlem, als ondernemende gemeente, mensen met een uitkering helpt om als zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf te starten als ze die ambitie hebben; loondienst is niet de enige weg uit een uitkering.
  • D66 vindt dat Haarlem moet kunnen voldoen aan de grote vraag naar schuldhulpverlening. Er moet worden ingeschat welk budget en welke capaciteit de komende tijd noodzakelijk is en er moet een plan worden opgesteld om dit zo snel mogelijk in te regelen. 
  • D66 wil dat voorzieningen voor minima beter aansluiten op de behoeften van de doelgroep en beter benut worden, zodat het geld terecht komt waar dat het meest nodig is.

Beeld: D66