Hoofdstuk 2.
In Haarlem wonen en werken we samen.

De plek waar we wonen is de plek waar we samenkomen, mensen leren kennen en verschillende fases van het leven doorlopen; van een studentenkamer naar een studio, of juist van een eengezinswoning naar een fijn appartement. Die omgeving moet mooi en prettig zijn.

D66 kiest daarom voor gemengde wijken met goede voorzieningen. Terwijl we het woningtekort in Haarlem aanpakken moet er dus ook gewerkt worden aan beter bereikbare, groenere en sociaal sterkere buurten.

Bouwdrift mag niet niet ten koste gaan van de ruimte voor werkgelegenheid. D66 geeft duurzaam ondernemerschap in Haarlem de ruimte.

Beeld: D66 Haarlem

D66 bouwt
betaalbare
woningen
met goede
voorzieningen.

In veel delen van Nederland is de vraag naar woningen groot. Dat merken we ook in Haarlem. De hoge prijzen maakt dat het voor mensen met een bescheiden inkomen moeilijk is om in Haarlem een huis te bemachtigen. Bovendien duwt het Haarlemmers die dolgraag in de Spaarnestad willen blijven naar buiten. D66 wil dit bestrijden door te sturen op betaalbare woningbouw binnen de grenzen van de bestaande stad en ervoor te zorgen dat leegstaande gebouwen waar mogelijk voor (tijdelijke) woonruimte worden benut.

Bij het toevoegen van woningen maakt D66 zich hard voor een hoge kwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen moeten de stad verrijken, niet bedreigen. In ieder bouwplan moet wat D66 betreft daarom op de eerste plaats oog zijn voor kwaliteit: goede architectuur, een goed stedenbouwkundig plan, duurzame materialen en klimaatbestendige ontwerpen, aandacht voor de menselijke maat. Alleen op die manier zorgen we dat Haarlem ook de komende honderd jaar zijn kwaliteit behoudt. 

Het toevoegen van woningen betekent wat D66 betreft dat de voorzieningen moeten meegroeien. D66 kiest voor levendige en leefbare buurten: met genoeg groen, winkels, scholen, sportvelden en zorgvoorzieningen. En met hoogwaardig openbaar vervoer, zodat de stad bereikbaar blijft.

Kortom: voor D66 zijn goede voorzieningen een randvoorwaarde om woningen te kunnen bouwen. Daarom zijn we geen voorstander van woningbouw in de Waarderpolder; het realiseren van goede infrastructuur en voldoende voorzieningen is dan niet haalbaar en betaalbaar.

  • D66 bouwt ieder jaar 1000 nieuwe woningen in Haarlem, met goede voorzieningen. Daarbij moet 80% van de toegevoegde woningen bestemd zijn voor lage- en middeninkomens.
  • D66 vindt dat voldoende scholen, sportvelden en andere voorzieningen een randvoorwaarde zijn om woningen toe te voegen. Zou zorgen we dat nieuwbouw de stad verrijkt, niet bedreigt.
  • D66 vindt dat er ruimte moet zijn voor hoogbouw in Haarlem, zodat we een divers woningaanbod kunnen bieden en kunnen verdichten. Hoge torens bouwen we niet in de historische kern van de stad.

Beeld: D66 Haarlem

D66 kiest
voor een
duurzame
economie.

Haarlem is een prachtige stad om te wonen, maar zonder bedrijvigheid zou het een slaapstad worden. Dat moeten we voorkomen. Daarom vindt D66 het belangrijk dat Haarlem een stad blijft met voldoende eigen werkgelegenheid. Wij zetten dan ook graag instrumenten in om om onze bestaande werkgelegenheid te behouden. Daarnaast streven we naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zowel voor de uitbreiding van bestaande bedrijven als de vestiging van nieuwe ondernemingen.

D66 vindt ook dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te ondernemen, zeker nu we nog herstellende zijn van de coronacrisis. Veel banen zijn te vinden in de dienstensector, in horeca, toerisme en detailhandel. Deze sectoren zijn gebaat bij minder regels, zonder daarmee de overlast te vergroten. Daar staan wij voor! Ook verwelkomt D66 bezoekers. Toerisme levert immers banen op en draagt bij aan het behoud van voorzieningen, zoals musea. 

Tot slot vindt D66 het belangrijk dat Haarlem snel verduurzaamt. Dat kan de overheid niet alleen, daar hebben we het bedrijfsleven bij nodig. Duurzame bedrijven zijn niet alleen minder vervuilend, hun ideeën en innovaties helpen ook om de rest van de stad te verduurzamen en van nieuwe banen te voorzien. Daarom willen we de rode loper uitrollen voor duurzame ondernemingen en ingrijpen bij bedrijven die wettelijke verplichtingen om te verduurzamen niet nakomen.

  • D66 wil dat Haarlem de bestaande bedrijvigheid behoudt en nieuw, duurzaam ondernemerschap aantrekt. De gemeente en het bedrijfsleven moeten samenwerken om dit te bereiken.
  • D66 vindt dat de Waarderpolder bestemd moet blijven voor werken, industrie en ondernemerschap, niet voor wonen. Bedrijven vinden hier letterlijk de ruimte die ze hard nodig hebben. Transformatie naar wonen zou bovendien kostbaar zijn, vraagt veel inspanningen van de gemeente en duurt erg lang.
  • D66 is voorstander van flexibele bestemmingsplannen, zodat bijvoorbeeld wonen mogelijk wordt in winkelstraten waar de vraag naar winkels afneemt. We omarmen multifunctioneel gebruik, zoals combinaties van horeca met winkels of kappers, om leegstand en verpaupering te voorkomen. 

Beeld: D66 Haarlem

D66 maakt
ruimte voor
duurzame
mobiliteit.

D66 kiest voor duurzame mobiliteit. Daarom vinden we dat de auto in de stad te gast is. De auto moet zijn snelheid aanpassen aan de fietsers, de voetgangers en de spelende kinderen in onze straten. Daarom is in 2020, via een initiatiefvoorstel van D66, besloten dat de standaard snelheid in Haarlem 30 kilometer per uur wordt. Nu is het tijd om dit uit te voeren. Daarmee maken we de Haarlem veiliger en leefbaarder.

Natuurlijk blijft iedereen vrij om de auto te gebruiken. Maar om de stad niet verder vast te laten lopen moeten we vooral investeren in goede alternatieven zoals deelmobiliteit, snel en betrouwbaar OV en goede fietsverbindingen.

Daarnaast moet de uitstoot van autoverkeer de komende jaren drastisch verminderd worden. De huidige luchtkwaliteit is onvoldoende en leidt tot gezondheidsrisico’s. Schonere lucht bereiken we door zeer vervuilende (vracht)auto’s, scooters en motoren niet meer toe te laten op ons wegennet. De stad moet wel voor iedereen bereikbaar blijven; uitstootvrij rijden wordt in heel Haarlem de norm, zodra dat voor iedereen betaalbaar en beschikbaar is middels elektrische (tweedehands) voertuigen of deelmobiliteit.

  • D66 geeft bij het verdelen van de ruimte op straat prioriteit aan voetgangers, fietsers en OV-bereikbaarheid. Autoverkeer en autoparkeren volgen pas als de anderen op orde zijn. 
  • D66 wil dat snorscooters (brommers met een blauw kenteken) voortaan niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan met een helm op. Zo maken we meer veilige ruimte voor fietsers. Omdat de standaard maximum snelheid in Haarlem van 50 naar 30 km/uur gaat is dit veilig, ook voor de scooterrijders.
  • D66 is voorstander van milieuzones om de lucht in Haarlem gezonder te maken. Om te beginnen willen wij dat in heel Haarlem alleen nog uitstootvrije vrachtwagens rijden, zo snel mogelijk. In aanvulling hierop wil D66 dat heel Haarlem een ‘gele milieuzone’ wordt. De ergste vervuilers houden we zo buiten de stad. Op de langere termijn worden wat ons betreft de milieuzones voor alle gemotoriseerde voertuigen aangescherpt totdat het verkeer in heel Haarlem uitstootvrij is.

Beeld: D66 Haarlem