Opvolging uitslag referendum Nota Uitwerking Parkeerregulering

Woensdag 6 maart was er een raadgevend referendum over parkeren in Haarlem. Hierbij heeft ruim 37% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. 81,25% stemde tegen en 18.42% voor. Hiermee is het raadgevend referendum geldig en is er door de stad een duidelijk signaal afgegeven.

Samenvattend stellen wij het volgende voor:

  • De Nota Uitwerking Parkeerregulering in te trekken
  • Een pakket aan instrumenten in te zetten voor het gesprek met de stad, leidend tot een gewijzigde Nota
  • Met maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs- en sportinstellingen, regelingen uit te
    werken en die te verwerken in een gewijzigde Nota

Wij willen op de volgende wijze opvolging geven aan de uitkomst van het raadgevend referendum:
enerzijds willen we recht doen aan de uitslag, anderzijds willen we recht doen aan de bestaande problemen in de wijken en de noodzaak om de groei van het aantal auto’s af te remmen. De luxe om
niets te doen ontbreekt. In de afgelopen circa 25 jaar steeg het gebruik van personenauto’s met circa 30 procent, terwijl de Haarlemse bevolking met slechts 10 procent toe nam. De ruimte voor de auto is daarmee op. Als de groei van het autogebruik niet wordt afgeremd, ontbreekt de ruimte voor het bouwen van betaalbare woningen, het toevoegen van groen in de wijken en een toegankelijke
openbare ruimte voor alle Haarlemmers. De uitslag wegen wij daarmee met andere maatschappelijke problemen en opgaven waarop wij als volksvertegenwoordiger zijn verkozen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022

Tweetal mogelijkheden

Hierbij zien we twee mogelijkheden:
1. er kan een dialoog met de stad georganiseerd worden over
hoe bepaalde bezwaren en zorgen opvolging kunnen krijgen in een gewijzigd voorstel,
2. de gemeenteraad kiest zelf om aan de hand van de eerdere inspraak, participatie en geuite zorgen in aanloop naar het referendum wijzigingen aan te brengen in het voorstel.

Wij kiezen voor de eerste optie, omdat het raadgevend referendum onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom Haarlemmers voor of tegen hebben gestemd en daarmee stellen we voor nu de Nota Uitwerking Parkeerregulering in te trekken. Hoewel er in aanloop naar de vaststelling van de Nota bijeenkomsten zijn georganiseerd in wijken en bewoners hun zienswijzen hebben kunnen indienen bij commissievergaderingen en bij de besluitvorming over de Nota in 2022 en 2023, zijn wij van mening dat gelet op de uitkomst van het referendum een gesprek noodzakelijk is over hoe we samen tot oplossingen kunnen komen. We vinden het van belang dat Haarlemmers zelf een bijdrage kunnen leveren in het aandragen van oplossingen en het gesprek met de stad moet leiden tot een gewijzigde Nota met meer draagvlak in de samenleving, waarmee de problemen in de buurten worden aangepakt.

Eerste aanzet tot een
gesprek met de stad

Graag doen we bij deze een aanzet tot een gesprek met de stad. Wij nodigen daarbij alle partijen uit
om aankomende donderdag 21 maart bij de commissievergadering voorstellen te doen hoe zij het
gesprek met de stad willen organiseren. Wij hebben de volgende ideeën in gedachten:

  • De inzet van het Digipanel van de gemeente Haarlem
  • Gesprekken op wijkniveau
  • Het instellen van een burgerberaad met gelote burgers om in co-creatie met een samenhangend pakket aan maatregelen te komen (binnen de kaders van het vastgestelde Mobiliteitsbeleid, Woonvisie en Omgevingsvisie)

Een eerste opzet hoe we denken dat de bovengenoemde instrumenten ingezet kunnen worden, treft u aan in de bijlage van dit bericht.

We zullen middels een motie in de gemeenteraad van donderdag 28 maart het college oproepen om meerdere instrumenten in te zetten, leidend tot een gewijzigde Nota (naar verwachting eind 2024).
Hoe de verschillende desbetreffende instrumenten worden ingezet en welke vraag wordt gesteld, wordt uitgewerkt door het college en ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad.

Overleg met
maatschappelijke organisaties

Ten tijde van de behandeling van de Nota Uitwerking Parkeerregulering door de gemeenteraad op 30
maart 2023 zijn er diverse moties aangenomen die wachten op verdere uitwerking. Hierbij heeft de raad haar zorg uitgesproken wat de in de Nota voorgestelde maatregelen voor invloed hebben op
onder andere sportverenigingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en kinderopvang. In de raad van 21 december 2023 is er ook een motie aangenomen die aandacht vraagt voor de mogelijkheden van werknemersvergunningen.

Wij staan ervoor dat hiervoor toereikende oplossingen gevonden worden en vragen het college hier zo spoedig mogelijk mee verder te gaan en de uitwerking hiervan te verwerken in een gewijzigd
voorstel. We zullen in de gemeenteraad daarom een motie indienen om de uitwerking van de aangenomen moties op te pakken.

Met vriendelijke groet
& getekend door

Meryem Çimen (D66 Haarlem)
Maarten Wiedemeijer (PvdA Haarlem)
Jasper Drost (GroenLinks Haarlem)
Ron Dreijer (CDA Haarlem)
Danny van Leeuwen (Actiepartij Haarlem)