Vroeg Leren

Iedere Gorcumer heeft recht op goed onderwijs. D66 wil dat Gorinchem een onderwijsstad blijft met voldoende mogelijkheden om jezelf te ontplooien. In een stad als Gorinchem moet iedereen kansen krijgen om talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarvoor is het cruciaal dat iedere school een veilige leeromgeving biedt. Wij geloven in de diversiteit op scholen, ook binnen (school)besturen. Om elkaar echt te begrijpen is het belangrijk dat ook op bestuurlijk niveau verschillen worden toegejuicht. We leven immers in een diverse samenleving wat in alle lagen zichtbaar behoort te zijn. En natuurlijk koesteren we de diversiteit aan scholen die Gorinchem rijk is.

Onderwijs met een plus

D66 wil voor ieder kind een rijke schooldag: een compleet dagprogramma, waarbij naast onderwijs ook sport, cultuur, natuur, muziek en andere belangrijke onderwerpen aan bod komen. Wij geloven dat het onderwijs in verbinding moet staan met verschillende instellingen in de stad. Door samen te werken met sportverenigingen, culturele instellingen, musea en bedrijven geven we de kinderen een diverse en gezonde basis voor de toekomst.

 • Om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving is het belangrijk dat kinderen leren over burgerschap, democratische instituties en mensenrechten. Op school leren kinderen hun mening vormen en te accepteren dat er ook andere meningen mogen bestaan. De gemeente kan bijdragen aan de burgerschapsopdracht door leerlingen te ontvangen in het stadhuis en kennis te laten maken met de lokale democratie.
 • Kunst- en cultuureducatie zijn volgens ons een belangrijke toevoeging aan het reguliere curriculum. Ook muzieklessen behoren standaard op alle scholen gegeven te worden. Daarnaast willen wij via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een actieve samenwerking met musea en culturele instellingen, zodat op alle scholen ruimte is voor het bezoeken van voorstellingen en het musea.
 • Op school wordt voldoende stilgestaan bij een gezonde leefstijl. Een leefstijl met voldoende ruimte om te sporten en bewegen, maar ook een gezonde lunch. Ook natuur- en milieueducatie horen daarbij, bijvoorbeeld in samenwerking met het Natuurcentrum Gorinchem. We stimuleren daarbij informele leervormen, waarbij de creativiteit en autonomie worden geprikkeld. 
 • Het is belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd een verantwoorde leefstijl aan te leren. Wij willen daarom dat kinderen en jongeren op school worden voorgelicht over de gevaren van ongezond en risicovol gedrag. We moedigen scholen aan om moderne, vroegtijdige en doorlopende voorlichting te geven en een plek te creëren waar kinderen op een veilige en open manier in gesprek kunnen gaan over gezondheid en seksualiteit.
 • We ondersteunen initiatieven die het bedrijfsleven koppelen aan het onderwijs, zodat kinderen kennismaken met techniek, ondernemen en innoveren. Daarvoor stimuleren we ook gastlessen in de klas.

Kansrijke start voor iedereen

Iedereen verdient gelijke kansen, op school en op de arbeidsmarkt. Wij investeren in kinderopvang, goed taalonderwijs en huiswerkbegeleiding, zodat iedere Gorcumer op gelijke voet deel kan nemen aan de samenleving. Wat D66 betreft richt het onderwijsaanbod zich op alle leeftijden; we leren een leven lang.

 • Gratis kinderopvang voor de leeftijden 0 – 4. Zo werken we aan een kansrijke start en voorkomen we achterstanden. Daarnaast biedt het ouders de vrijheid om naast het opvoeden ook te (blijven) werken. We stimuleren huiswerkbegeleiding, buitenschoolse activiteiten en weekend- en zomerscholen. We realiseren ons dat soms ongelijk geïnvesteerd moet worden, om gelijkheid te realiseren. Bijvoorbeeld in scholen of wijken waar de achterstand het grootst is.
 • Perspectief op de arbeidsmarkt begint bij een passende stageplek. Helaas ondervinden veel jongeren nog steeds moeite met het vinden van een goede stage. De gemeente geeft als werkgever hierin het goede voorbeeld en stimuleert andere werkgevers in de stad. Arbeidsmarktdiscriminatie tolereren we in geen enkel geval in onze Stad van tolerantie.
 • Laaggeletterdheid vormt een belangrijke belemmering voor kansengelijkheid. Daarom zetten we maximaal in op het recent afgesloten Taalpact. Taallessen blijven gratis. En voor nieuwkomers begint inburgering vanaf dag één. De bibliotheek krijgt een centrale plek om laaggeletterdheid terug te dringen.

Scholen als hart van de wijk

Scholen vormen het hart van de wijk. Het zijn plekken waar kinderen, ouders en anderen elkaar ontmoeten. Scholen moeten daarom het goede voorbeeld zijn: gezonde, duurzame plekken waar eenieder zich kan ontwikkelen. Daarnaast kan ook een hoger onderwijsinstelling zorgen dat Gorinchem zijn regionale functie behoudt en versterkt.

 • We breiden het brede scholenconcept uit door schoolgebouwen multifunctioneel open te stellen, bijvoorbeeld voor activiteiten in de avonduren. Dat geldt ook voor de schoolpleinen, die open zijn voor de wijk.
 • Scholen spelen een centrale rol in het streven naar duurzaamheid en duurzaamheidseducatie. D66 stimuleert daarom groene schoolpleinen en moestuinen en zet in op energieneutrale schoolgebouwen. Zo horen kinderen niet alleen over de duurzaamheid; zij komen gelijk in aanraking met duurzaamheid.
 • Kinderen hebben recht op een gezonde leef- en leeromgeving. Schone en frisse lucht speelt daarin een grote rol. Daarom nemen we alle schoolgebouwen onder de loep en investeren we in goede klimaatsystemen, waaronder ventilatie, die voldoet aan de meest recente normen van het RIVM.
 • We blijven inzetten op hoger onderwijs in Gorinchem, met een opleidingsrichting die aansluit bij de lokale en regionale markt. Initiatieven zoals die van Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem blijven we steunen, zodra zich nieuwe kansen voordoen. Daarnaast stimuleren we verdere uitbreiding van bestaande opleidingen, zoals HBO ICT, als daar behoefte voor ontstaat.