Samen Zorgen

Alle Gorcumers verdienen een gezond en actief leven. We willen bewoners nog meer uitnodigen tot een actieve, gezonde leefstijl. Actief zijn, in beweging blijven en het hebben van sociale contacten zijn immers onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Dat neemt niet weg dat iedereen wel eens hulp nodig heeft. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. In Gorinchem is geen ruimte voor gezondheidsongelijkheid. Je diploma, salaris of voertaal, is dan niet bepalend voor de zorg die je krijgt.

Een gezonde en sportieve leefstijl als vrije keuze

Een gezond leven begint met een goede basis: gezond eten, veel bewegen, niet roken en matig met alcohol. D66 geeft prioriteit aan het stimuleren van sport en het voorkomen van chronische ziekten, mentale problemen en overgewicht. We maken een gezonde levensstijl laagdrempelig in de overtuiging dat voorkómen beter is dan genezen.

 • Voldoende sporten en bewegen is onmisbaar voor een goede gezondheid. Het verenigingsleven zorgt daarnaast voor ontmoeting en verbinding (zaterdagfamilies). D66 stimuleert sport en beweging daarom in de volle breedte en blijft inzetten op sportcoaches. Wij koesteren prachtige sportieve initiatieven zoals het Sportgala.
 • De buitenruimte wordt steeds actiever gebruikt voor sport en spel. D66 kiest daarom voor meer (gezonde) faciliteiten in wijken en zet in op meer buiten-fitnessapparaten, sportcontainers, watertappunten en aantrekkelijke wandel-, hardloop- en skateroutes. We bieden ook ruimte aan nieuwe urban sports zoals freerunnen, skateborden, 3×3 basketbal en breakdance.
 • Het sportklimaat moet uitnodigend zijn voor alle Gorcumers. We willen dat sportverenigingen een inclusieve omgeving bieden voor sporters, zodat iedereen zich veilig en thuis voelt. Dat geldt ook voor Gorcumers met een (verstandelijke) beperking.
 • Gezond eten is dé sleutel naar een gezond leven. Dat betekent minder zout, vet en suiker. We zorgen dat Gorcumers makkelijker kunnen kiezen voor betaalbaar en gezond eten door het aanbod in wijken te verrijken, al blijft de keuze natuurlijk altijd aan jou.
 • D66 wil gezondheidsschade door meeroken tegengaan. Wij zijn daarom voorstander van rookverboden in de openbare ruimte, zoals bij sportparken en speeltuinen. Zo werken we aan een rookvrije generatie.

Gezondheidszorg en welzijn gaan hand in hand

Vroeg of laat krijgen alle Gorcumers te maken met gezondheidsproblemen. Iedereen mag verwachten dat als dat moment zich aandient, kwalitatieve en toegankelijke zorg beschikbaar is. D66 streeft naar het toekomstbestendig maken van de brede gezondheidszorg en tegelijkertijd het aanpakken van knelpunten, met oog op brede gezondheidswinst voor alle Gorcumers.

 • We willen dat iedere wijk een centraal zorgpunt krijgt, beginnende met de Gilde-, Linge- en Haarwijk. Fysiek, dichtbij en toegankelijk voor alle wijkbewoners. Inwoners vinden hier een breed scala aan welzijnswerkers. Bijvoorbeeld het Sociaal Team, wijkverpleegkundigen, jongerenwerkers en onderwijzers. We maken voor deze centrale zorgpunten gebruik van bestaande buurthuizen en schoolgebouwen. Tegelijkertijd staan we pal achter onze bestaande regionale voorzieningen, zoals het Beatrixziekenhuis.
 • Het Sociaal Team is de spin in het web voor lokale hulpvragen. Vragen over zorg, gezin, opvoeding, wonen, werk en financiën. We blijven deze laagdrempelige ondersteuning bieden en evalueren samen met cliëntenraden en zorgprofessionals de werkwijzen, zodat deze goed blijven aansluiten op de behoeften van inwoners. Ook verbeteren we de vindbaarheid en bekendheid van het Sociaal Team.
 • Als Gorcumers hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen of om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, ondersteunt de gemeente hen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de gemeente bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een rolstoel, dagbesteding of persoonlijke begeleiding. D66 wil dat Gorcumers die daarvoor een Wmo-indicatie nodig hebben, deze sneller en gemakkelijker krijgen.
 • Ook Gorcumers kunnen in hun leven te maken krijgen met psychische aandoeningen. En wie zelf niet ooit worstelde met psychische klachten, heeft wel een vriend of familielid geraakt zien worden door een depressie, burn-out of angststoornis. Deze mensen verdienen vanaf de eerste signalen de allerbeste zorg, zonder wachtlijsten. D66 wil dit onderwerp bespreekbaar maken en investeren in toegankelijke geestelijke gezondheidszorg.

Zorg voor elkaar

Door de vergrijzing, de steeds complexere zorgbehoeften en hoge werk- en regeldruk zitten zorgverleners geregeld met de handen in het haar. Of het nu gaat om de reguliere zorg, de mantelzorg, de jeugdzorg of de zorg voor mensen met een beperking; D66 maakt zich sterk voor goede ondersteuning van deze zorgverleners. We vereenvoudigen daarom procedures en verminderen administratieve lasten.

 • De gemeente Gorinchem speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van goed werkgeverschap in de zorg. D66 wil daarbij meer oog voor de zorgmedewerker. Dit voorkomt uitstroom en vergroot het werkplezier. We willen dat zorgmedewerkers veilig, gezond en met plezier kunnen werken, en zetten daarom in op betere werkomstandigheden. We stimuleren tevens meer inspraak voor zorgmedewerkers in hun takenpakket, werkrooster en opleidingen.
 • Vele Gorcumers ontfermen zich als mantelzorger over een ziek familielid, hulpbehoevende ouderen of anderen – en dat kan zwaar zijn. D66 wil deze mantelzorgers bijstaan en ondersteunen met allerlei regelingen en voorzieningen. We versterken daarom het Steunpunt Mantelzorg en werken aan vernieuwing en uitbreiding van de respijtzorg.
 • Iedere dag slaan talloze zorgaanbieders de handen ineen om toegankelijk, efficiënte en kwalitatieve zorg te leveren. Om onze zorg toekomstbestendig en duurzaam te houden én te voorkomen dat organisaties langs elkaar heen werken of er mensen tussen de schotten vallen, verstevigen we de regie op zorg. Dat doen we door een centrale zorgregisseur aan te wijzen die verschillende zorgverleners aan elkaar koppelt.