Open Besturen

Gorinchem verdient een goed functionerend openbaar bestuur dat de handen uit de mouwen steekt. Als lokale overheid staan we met twee voeten stevig verankerd in de samenleving, bieden we een luisterend oor aan burgers, en werken we samen met inwoners aan de vraagstukken van vandaag en morgen. Dat vraagt om een open en transparante overheid die ruimte biedt voor tegenspraak en medezeggenschap. Een dienstverlenende overheid die niet tegenover, maar juist naast de burger staat. D66 staat voor een gemeente die inwoners en initiatiefnemers verder helpt, mét oog voor de menselijke maat. We investeren in een eerlijke overheid en overbruggen de kloof tussen de burger en de overheid.
 
Tegelijkertijd onderhouden en vernieuwen we de lokale democratie. We introduceren nieuwe vormen van participatie, verlagen de drempels om deel te nemen aan het politieke debat, en bevorderen inspraakmogelijkheden. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar daarbij zijn nieuwe democratische instrumenten een waardevolle toevoeging. Op die manier geven we inwoners een stem bij de groeiende verantwoordelijkheden van de gemeente. Ook pakken we taken het liefst op met andere overheden, om onze bestuurlijke slagkracht te vergroten. Zeker voor Gorinchem, centraal gelegen op de grens van drie provincies, is grenzeloos samenwerken een uitgangspunt waar we concreet aan willen werken.

Meer zeggenschap voor Gorcumers

Inwoners van Gorinchem weten wat speelt in de stad en in hun wijken. De gemeente kan hen meer kansen geven om mee te denken, mee te praten, en mee te doen. Daartoe moeten korte lijnen tussen de gemeenteraad en haar inwoners worden gestimuleerd. We streven naar een continue dialoog tussen de gemeenteraad, ambtenaren en Gorcumers door participatiemechanismen uit te breiden en te versterken.

 • Wij maken het makkelijker voor burgers om te bepalen wat op de politieke agenda staat. Inwoners moeten daarom de mogelijkheid krijgen door burgeragendering onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Zo kan een groep bewoners besluitvorming afdwingen over onderwerpen die hen aangaan.
 • D66 ondersteunt en faciliteert het uitdaagrecht, het right to challenge. Dit stelt inwoners in staat om de gemeente uit te dagen om een publieke taak op zich te nemen als ze denken dat zij dit beter of goedkoper kunnen. Bijvoorbeeld bij het aanleggen en onderhouden van een speeltuin in de buurt. Uiteraard zorgen we hierbij voor heldere communicatie vanuit de gemeente en ondersteuning zodat we gewekte verwachtingen kunnen waarmaken.
 • D66 staat voor een wijkgerichte benadering van besluitvorming, waarbij wijken de mogelijkheid hebben accenten te leggen op lokaal beleid naar gelang de behoeften in de wijk. We willen daarom de bestaande klankbordgroepen verbreden. In de klankbordgroepen gaat een vaste groep bewoners in overleg met de gemeente over plannen en projecten in de wijk. De klankbordgroepen krijgen daarvoor meer budget en mandaat.
 • Gorinchem heeft sinds 2021 een kinderburgemeester, een ambt dat met trots wordt vervuld! Wat D66 betreft wordt onze kinderburgemeester snel vergezeld door een kinderraad met leerlingen uit het basisonderwijs. Zo kunnen kinderen meepraten over hoe we Gorinchem nog mooier kunnen maken én leren zij tegelijkertijd over democratie en burgerschap.

Beter bestuur en goede uitvoering

Gorcumers moeten kunnen vertrouwen op een overheid die er voor hen is. D66 staat voor een gemeente die oog heeft voor haar burgers. Beleid dat onevenredige gevolgen heeft voor groepen burgers moet vroeg worden gesignaleerd en aangepast.

 • D66 stelt de uitvoeringspraktijk centraal bij het ontwikkelen en evalueren van beleid. We meten actief welke effecten ons beleid sorteert en we controleren het college van burgemeester en wethouders zowel binnen als buiten de muren van de raadszaal. Maatschappelijke impact en publieke waarden zijn onze maatstaf – niet de papieren werkelijkheid.
 • D66 zet in op een hogere mate van digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Gorcumers moeten op een makkelijke en laagdrempelige manier in contact kunnen komen met de gemeente. Voor diegenen die het willen, blijft een bezoek aan het stadhuis altijd mogelijk. 
 • We streven naar een toegankelijke en gemakkelijk benaderbare gemeente. Gorcumers moeten ook na hun werk terechtkunnen op het stadhuis. D66 wil daarom de openingstijden van het gemeenteloket verruimen. Daarnaast zetten we in op één aanspreekpunt of loket, waar inwoners terecht kunnen. Zo voorkomen we dat inwoners in gesprek moeten met verschillende onderdelen in de gemeente.
 • We introduceren de Bliekenpenning waarmee we jongeren of jongerenorganisaties belonen die een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich op een andere manier op bijzondere wijze (belangeloos) hebben ingezet voor de Gorcumse gemeenschap.

Sterke democratische controle

Een sterke lokale democratie vereist voldoende tegenkrachten om adequaat te functioneren. We willen daarom blijven bouwen aan en investeren in controlemechanismen, zoals de media en de rekenkamer, die het beleid van de gemeente controleren.

 • Een goed werkende democratie heeft onafhankelijke journalistiek nodig die het lokale beleid controleert. De Gorcumse journalistiek staat echter onder druk. D66 maakt zich zorgen over de beperkte tijd die journalisten kunnen besteden aan het onderzoeken van onderbelichte onderwerpen en het checken van feiten. Wij investeren daarom in de Gorcumse journalistiek. D66 Gorinchem zet in op een fonds voor de lokale journalistiek, waarmee met name onderzoeksprojecten kunnen worden gestimuleerd.
 • De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij het vervullen van zijn controlerende en taakstellende taak. Bijvoorbeeld door te evalueren of beleid wel doelmatig, doeltreffend, en rechtmatig is (geweest). D66 wil de rekenkamer versterken om lerend vermogen te stimuleren en zodat we eerder kunnen bijsturen als beleid verkeerd uitpakt. We verkennen of het bundelen van krachten met andere lokale rekenkamers waardevol is.
 • Inwoners die problemen hebben met de gemeente Gorinchem moeten bij een onafhankelijk, laagdrempelig orgaan terecht kunnen. D66 is daarom voor een lokale ombudsman die klachten over ambtenaren, bestuurders of de uitwerking van beleid behandelt. Iemand uit de gemeenschap kan medebewoners helpen door vroegtijdig problemen te signaleren en op te pakken. Samen met de inwoner en de gemeente gaat de ombudsman vervolgens op zoek naar oplossingen.
 • D66 wil voorkomen dat het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat verkokeren in hun eigen leefwereld. Een frisse blik van buiten is daarvoor essentieel. Daarom willen we dat de gemeente periodiek wordt gevisiteerd door een ‘commissie van wijzen’. Zij houdt het gemeentebestuur een spiegel voor, wat goed gaat en wat beter kan.