Harmonieus Samenleven

Een open samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, daar maakt D66 een vuist voor. Een Gorinchem waar je je vrij kunt bewegen en waar je zelf bepaalt hoe je je leven vormgeeft. Wij staan pal voor de individuele vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn, ongeacht je levensstijl of opvattingen. We werken aan gelijkwaardigheid door emancipatie aan te jagen, drempels weg te nemen en springplanken te bieden. Dit betekent ook dat we migranten wegwijs maken in Gorinchem en vanaf dag één werken aan hun integratie.
 
Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met veiligheid. Want zonder veiligheid, zijn we niet echt vrij. Daarom bouwen we aan een (nog) veiligere stad. D66 wil een Gorinchem waar criminaliteit het onderspit delft en waar inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. We bewegen mee met criminaliteitsontwikkelingen zoals de toenemende digitale criminaliteit. Met moderne, vindingrijke en multidisciplinaire interventies bieden we onveiligheid het hoofd, met impact daders, slachtoffers en de samenleving.

Voor een open samenleving

Gorcumers zijn zeer divers. Ze schitteren in uiteenlopende levensstijlen, seksuele oriëntaties, religieuze overtuigingen en nog veel meer. Die diversiteit symboliseert het kloppende hart van de Gorcumse identiteit; de Stad van tolerantie, een echte regenboogstad. D66 omarmt deze diversiteit en streeft naar een inclusieve samenleving. Dat doen we niet alleen op papier, maar vooral in de praktijk.

 • We timmeren flink aan de weg om sociale acceptatie en emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap te bevorderen, maar we zijn er nog (lang) niet. Officieel is Gorinchem al een regenboogstad. Het is tijd om die naam eer aan te doen, niet alleen in vorm, maar ook qua inhoud. Daarom maken we bijvoorbeeld werk van kennisuitwisseling en ontmoeting op scholen.
 • De gemeente Gorinchem ondertekende op ons initiatief het Charter Diversiteit wat gelijke kansen op de werkvloer stimuleert. Zo zorgen we dat gemeentemedewerkers een afspiegeling zijn van de maatschappij. D66 wil dat de gemeente alle werkgevers in de stad motiveert om diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer te stimuleren.
 • D66 maakt werk van duidelijke taal. Op die manier kunnen alle Gorcumers plannen van de gemeente begrijpen en hierover meepraten. Democratie is namelijk van en voor iedereen. We zijn voorstander van het ondertekenen van de Direct Duidelijk Deal om een impuls te geven aan heldere communicatie.
 • De openbare ruimte werpt nog te vaak hindernissen op voor mensen met een (fysieke) beperking. Dit staat gelijkwaardige deelname aan het maatschappelijk leven in de weg. D66 spant zich in voor het compleet toegankelijk maken van de openbare ruimte, door drempels letterlijk weg te nemen.

Meedoen vanaf dag één

Jaarlijks vestigen allerlei mensen zich in Gorinchem, zowel uit het binnen- als het buitenland. Soms maar voor heel even, soms voor altijd. D66 ziet migratie als een onderdeel van onze samenleving en vindt het belangrijk dat nieuwkomers snel en goed integreren. Dat vraagt om inspanningen van de nieuwkomer, onze inwoners en de gemeente. Samen plukken we de vruchten van deze verscheidenheid, of het nu draait om een Engelse uitwisselingstudent, een Duitse tandarts of een Afghaanse vluchteling. 

 • Arbeidsmigranten hebben we keihard nodig om onze economie draaiende te houden. Of zij hier tijdelijk of permanent komen werken, D66 zet zich in voor het voorkomen van arbeidsuitbuiting en inhumane woonomstandigheden. En we helpen werkgevers bij het organiseren van onderdak en scholing.
 • Nieuwkomers in Gorinchem moeten zo snel mogelijk integreren en inburgeren. Het leren van de Nederlandse taal en het opbouwen van een sociaal netwerk zijn hierin belangrijke eerste stappen. D66 wil het scholingsaanbod toegankelijk maken voor alle nieuwkomers, ook voor vrouwen en kinderen (gezinsmigranten) die niet meteen de arbeidsmarkt betreden.
 • Voor mensen die huis en haard ontvluchten in de vrees voor oorlog of geweld, is in Gorinchem een plaats. We nemen verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen en maken daarvoor afspraken met omwonenden, bijvoorbeeld over de leefbaarheid in de buurt, contactpunten van de gemeente en investeringen in de aanwezige faciliteiten. De kwaliteit van de locatie is voor ons richtinggevend voor de hoeveelheid vluchtelingen die we onderdak bieden.

Veiligheid als randvoorwaarde

Veiligheid is een absolute randvoorwaarde voor een vrij Gorinchem. Het verzorgen van veiligheid is voor D66 daarom een kerntaak van de overheid. Van het tegengaan van (jeugd)overlast tot het bestrijden van ondermijnende criminaliteit – en alles dat daartussen ligt. D66 maakt zich hard voor betekenisvolle en effectieve interventies in het veiligheidsdomein. Preventief als het kan en repressief als het moet.

 • Criminaliteitspreventie verdient een prominente plaats in het veiligheidsbeleid. D66 combineert slachtoffer-, situatie- en daderpreventie in de wetenschap dat we niet enkel aan symptoombestrijding moeten doen (repressief), dan lopen we achter de feiten aan. We pakken de voedingsbodem waar criminaliteit ontkiemd aan in een breed offensief.
 • De verkeersveiligheid in Gorinchem kan en moet beter, zeker als we mensen willen aanmoedigen om de fiets te pakken. We betrekken de beleving van weggebruikers uitdrukkelijker bij de aanleg van infrastructuur en maatregelen voor de verkeersveiligheid. Wat ons betreft leggen we de focus op het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers.
 • Kinderen hebben recht op een veilig thuis, maar ook in Gorinchem is dit niet vanzelfsprekend. Het aantal meldingen van kindermishandelingen in onze stad is al jaren hoog – dat moet stoppen. We zetten in op het voorkomen en beëindigen van kindermishandeling door beschermende factoren in gezinnen te versterken en door daadkrachtig op te treden wanneer grenzen worden overschreden.
 • Wie denkt aan veiligheid, denkt aan de politie. D66 blijft zich inspannen voor het behoud van het basisteam Lek en Merwede met het politiebureau aan de Willem de Vries Robbéweg. Daarnaast zijn de wijkagenten en boa’s als een spin in het web van de lokale veiligheidsarchitectuur. D66 zet daarom in op een uitbreiding van de capaciteit zodat zij hun rol als aanspreekpunt kunnen vervullen.