Goed Ontmoeten

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding maar van levensbelang voor de samenleving. Met een breder kunst- en cultuuraanbod denken wij dat het mogelijk is om alle Gorcumers te inspireren. De evenementen voor een bredere doelgroep dragen bij om meer bezoekers en toeristen naar Gorinchem te laten komen. De cultuuragenda moet aantrekkelijk en divers zijn voor iedereen: jong en oud. Iedereen heeft het recht om te kunnen ontspannen in Gorinchem. De code Diversiteit & Inclusie is voor ons leidend in het formuleren van onze cultuurambities en we houden daarin rekening met het programma, de partners, het personeel en het publiek.

Kunst en cultuur voor alle Gorcumers

Kunst en cultuur zijn van en voor alle Gorcumers. D66 wil dat iedereen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur te maken kan krijgen. We zien graag dat Gorcumse artiesten op het gebied van theater, dans en muziek een plek hebben om te kunnen spelen en maken. Bovendien werken we toe naar een meer diverse sector.

 • Wij zien nog steeds de behoefte voor een groot podium in Gorinchem en zijn voor het verbreden van de functies van dat grote podium. Talentontwikkeling en bijvoorbeeld een bibliotheek kunnen ook een plek krijgen in het pand.
 • D66 wil een betaalbare creatieve broedplaats voor kunstenaars, culturele ondernemers en makers, zodat we het kunstklimaat versterken. Met name (jonge)talenten kunnen hiermee tot bloei komen.
 • We zijn voor een open systeem waarbij iedereen gebruik kan maken van alle culturele instellingen binnen de stad. Vooral voor gemotiveerde, beginnende makers die ondersteuning nodig hebben aan het begin van hun carrières.
 • Het opbouwen van een culturele infrastructuur waarin iedereen kan meedoen is het startpunt. Welke routes zijn er als je jezelf wilt ontwikkelen en benutten de culturele instellingen op dit moment de lokale expertise op basis van samenwerkingen? Hier is nog winst te behalen, door gezamenlijk met culturele partners en brug te slaan en krachten te bundelen.
 • Onder een culturele infrastructuur hoort ook een toegankelijk loket voor evenementen, waarbij de gemeente de initiatieven faciliteert en denkt in mogelijkheden. We verkennen hoe we dit plan handen en voeten kunnen geven.
 • Kunst is van grote toegevoegde waarde en heeft een directe invloed op het geluksgevoel van de burgers. Kunst zorgt voor warmte en betrokkenheid. D66 wil dat minimaal 1% van het gebiedsontwikkelingsbudget wordt besteed aan kunst in de openbare ruimte. Zo kunnen we in de toekomst 1 van de mooiste street art-steden worden van Nederland.
 • Bij het opknappen van gebouwen en de openbare ruimte willen we dat er eerst op een creatieve manier gedacht wordt hoe we kunstobjecten toe kunnen voegen aan renovatieplannen.
 • Kunst op straat kan, naast permanent, ook tijdelijk zijn. We zien graag meer initiatieven en exposities in alle wijken van Gorinchem. De gebieden als de stadswal, achter de 10e Penninglaan en het stadspark bieden hier uitstekende mogelijkheden voor.

Cultuureducatie als basis

D66 omarmt cultuureducatie want wij geloven in de verbinding met scholen, culturele instellingen, jongerenwerk en buurthuizen. Er zit enorm veel kennis en betrokkenheid in de stad. De beginnende initiatieven kunnen als startpunt dienen om ook op het gebied van cultuureducatie een voorbeeld te worden. Via cultuureducatie ontdekken kinderen andere talenten, wat een positief effect heeft op hun zelfvertrouwen en het leervermogen.

 • Ieder kind maakt op deze manier zo vroeg mogelijk kennis met kunst en cultuur. We staan voor de Rijke Schooldag voor alle kinderen, cultuureducatie is hier een belangrijk onderdeel van.
 • Vanuit de culturele hotspots kunnen scholen gebruik maken van de aangeboden cultuureducatie, op die manier kunnen scholen cultuureducatie aanbieden aan de leerlingen.

Cultuurnota

De cultuurnota vormt de basis voor verdeling van cultuurmiddelen. Nieuwkomers ondervinden moeite om daartussen te komen en daarom creëren wij een gelijk speelveld waarbij (financiële) ruimte is voor nieuwkomers. Daarbij laten we ons inspireren door de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

 • D66 wil een gezondere mix van subsidieverstrekking binnen de cultuursector en wil dat een onafhankelijke commissie de gemeente hierin adviseert.
 • Wij dagen alle partners uit om de codes toe te passen in alle lagen van de organisatie. We willen dat de gemeente deze kwalitatieve informatie ook meeneemt in de subsidieaanvragen en toekenningen.
 • We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en dat kunstenaars en artiesten een eerlijke beloning krijgen voor hun werkzaamheden.

Trots op de vesting

De vesting is hét cultuur erfgoed van Gorinchem. We willen mensen kennis laten maken met onze lokale geschiedenis.

 • D66 wil het cultureel erfgoed behouden en ook een functie geven. Zo koesteren we onze geschiedenis en leren we ervan voor de toekomst. Het investeren in erfgoed komt ook ten goede aan het toerisme in Gorinchem. We blijven daarvoor in gesprek met de vestingwerkgroep, waarbij de verschillende onderdelen in de vesting worden opengesteld voor bezoekers.
 • We stimuleren initiatieven als de werkgroep Vesting Gorinchem die bijvoorbeeld de waarde van onder andere VIS Kazemat inzien. We houden daarbij vast aan het verder uitvoeren van het Vestingplan.