Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. D66 kiest voor een ambitieus klimaatbeleid zodat Gorinchem ook voor toekomstige generaties een fijne woonplaats blijft. We zetten alle zeilen bij om van Gorinchem een klimaatbewuste stad te maken met behoud van groen en respect voor het milieu. D66 is en blijft dé aandrijver van verduurzaming.
 
Daarnaast zetten we volop in op natuurbescherming en het vergroenen van de stad. Iedere Gorcumer moet kunnen genieten van de natuur. Om te ontspannen, te sporten of even echt tot zichzelf te komen. D66 maakt zich sterk voor mooie parken, groene vestingwallen en voldoende natuur en water in en om de stad. We streven naar biodiversiteit en houden oog voor plant en dier.

Energie krijgen van klimaat

Samen met Gorcumers, bedrijven en de gemeente zetten we onze schouders onder de energietransitie en klimaatadaptatie. D66 werkt aan het terugdringen van de uitstoot van broeikassen en stimuleert het opwekken van duurzame energie met woorden én daden.

 • D66 is enthousiast over de ambitieuze doelen van de Regionale Energie Strategie (RES). Tegelijkertijd verdient het doorlopen proces rondom windmolens niet de schoonheidsprijs. We zijn ervan overtuigd dat er betere alternatieven zijn om duurzame energie op te wekken dan de tot nu toe aangedragen mogelijkheden. D66 kiest voor schaalvergroting en clustering op grote(re) afstand van woonwijken, zo kunnen we de gestelde doelen halen mét draagvlak onder Gorcumers.
 • Het terugdringen van CO2-uitstoot is een randvoorwaarde richting een klimaatneutraal Gorinchem. D66 wil dat Gorinchem in de voorhoede zit als het gaat om CO2-beperking.
 • D66 zet maximaal in op isolatie van bestaande koop- en huurwoningen. Voorlichting en samenwerking met onder andere het regionaal energieloket (REL) en Het Nieuwe Wonen (HNW) krijgen extra aandacht.
 • D66 is een voorstander van het terugdringen van grondstoffengebruik en de daarmee gepaarde vermindering van de CO2-uitstoot. D66 blijft zich inzetten om de hoeveelheid onnodig papier terug te dringen door ons aan te sluiten bij een groeiende groep gemeenten waarin ongeadresseerde reclame alleen mag worden bezorgd bij woningen waar expliciet toestemming is gegeven door middel van een Ja-sticker.
 • Houtstoken wint aan populariteit, ook in Gorinchem. Dit kan gepaard gaan met overlast voor de omgeving en nadelige invloed op het milieu. D66 is tegen een verbod op houtkachels maar wil dat in Gorinchem verstandiger met hout wordt gestookt. Dit kan door het geven van stookadviezen en het onder de aandacht brengen van het RIVM-stookalert.
 • D66 wil nog meer aandacht besteden aan het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen en bedrijfshallen. Ook stimuleren we het aanschaffen van zonnepanelen door particulieren. Daarnaast promoten we de aanschaf van regentonnen om het watergebruik te verminderen én de druk op het rioolsysteem te verlagen bij hevige regenbuien.

Groen als zuurstof voor de stad

De tijd waarin het groen massaal plaatsmaakte voor meer stenen, is wat D66 betreft echt voorbij. We willen een balans vinden tussen de natuur en stedelijke bebouwing en hanteren daarbij geen of-of-benadering, maar juist een en-en-benadering.

 • D66 wil de biodiversiteit en de leefbaarheid in woonwijken verhogen. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van groenbekleding op daken en muren, het planten van bomen en struiken die vlinders en bijen aantrekken en het aanleggen van bloemlinten in reeds bestaande of nieuwe groenstroken. Daarnaast houden we oog voor de ecologische hoofdstructuur zodat natuurgebieden niet (nog meer) van elkaar geïsoleerd raken.
 • Vergroening van de stad is voor ons belangrijk. Wij stimuleren dan ook allerlei initiatieven zoals het tegelwippen en andere kleinschalige initiatieven van bedrijven, onderwijsinstellingen en bewoners.
 • D66 staat voor een groene stad en geeft parken, voedselbossen en volks- en moestuinen daarvoor een ware opwaardering. In overleg met volkstuinders introduceren we het eerste volkstuinenbeleid van Gorinchem, zo bevorderen we naast de biodiversiteit ook de sociale cohesie.
 • D66 wil Gorinchem aantrekkelijk maken voor klimaatvriendelijke bedrijven door het vestigings- en vergunningenbeleid te versoepelen, tegelijkertijd willen we een ontmoedigingsbeleid voor vervuilende bedrijven.

Aandacht voor mens en dier

D66 besteedt niet alleen aandacht aan de inwoners van Gorinchem maar ook aan de dieren in en rond onze stad. Hierbij denken wij aan zowel huisdieren als dieren in de vrije natuur. Wij willen dat bij elke beslissing van de gemeente Gorinchem die impact heeft op dierenwelzijn, serieus aandacht wordt besteed aan de belangen van deze dieren.

 • D66 heeft aandacht voor dierenwelzijn bij stedelijke ontwikkeling. Een goede verhouding tussen de belangen voor mens en dier is belangrijk.
 • Wij stimuleren het chippen van huisdieren. Dit leidt tot meer herenigingen bij vermissing en minder gevallen van mishandelingen. Om onnodige overlast te voorkomen worden in het wild levende katten gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd. Op deze manier treden we ook op tegen de slechte leefomstandigheden van veel straatkatten.
 • D66 stimuleert een goed georganiseerde dierenambulance en dierenasiel en een optimale samenwerking tussen deze instanties.
 • We maken een inventarisatie van de instanties, bedrijven en particulieren waar veel dieren verblijven en maken draaiboeken voor eventuele evacuaties. Ook wordt preventief aandacht besteed aan brandveiligheid. Hulpverleners en medewerkers van de gemeente Gorinchem worden getraind in het herkennen van dierenmishandeling en hoe hierop te reageren.
 • D66 is voor een verbod op dieronvriendelijk vermaak en wil dat de gemeente Gorinchem geen dieronvriendelijke evenementen financiert, stimuleert of faciliteert.