Betaalbaar Wonen

D66 ziet de woningopgave als een van de meest urgente opgaven voor de komende jaren. Daarom wil D66 de komende vier jaar meer dan 1.000 woningen toevoegen in Gorinchem. Daarvoor moeten we de woningbouw versnellen en nieuwe manieren vinden om extra woonruimte te creëren. Zo blijven we voldoen aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen. We bouwen met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en sociale voorzieningen. Iedereen verdient immers een goede plek om te wonen, werken en leven.

Voldoende woningen

De komende jaren moeten meer woningen gebouwd worden. Dat is de enige manier om aan de groeiende vraag te voldoen. Dat vraagt om creatieve oplossingen en nadenken over plekken waar we kunnen bouwen.

  • We onderzoeken waar op korte termijn woningen toegevoegd kunnen worden in Gorinchem. Denk bijvoorbeeld aan de Lingewijk en Gorinchem-Oost waar nog ruimte beschikbaar is. Maar we kijken ook naar (her)ontwikkeling in andere gebieden. We hebben in de huidige woningcrisis niet de luxe om beschikbare gronden onbenut te laten. Uiteraard moet het voorzieningenniveau van de wijken navenant meegroeien.
  • De gemeente moet de beschikbare ruimte voor woningen optimaal benutten en verdichten waar dat kan. We onderzoeken of meer woonruimte gecreëerd kan worden door woonlagen toe te voegen aan bestaande woningen en of we leegstaande (kantoor)panden kunnen ombouwen naar (tijdelijke) woningen. De groei van het thuiswerken biedt kansen voor de transformatie van kantoorpanden naar woningen.
  • Bestaande woningbouwprogramma’s moeten linksom of rechtsom worden versneld. Nu liggen bouwterreinen nog te vaak jarenlang braak, terwijl de nood ongekend hoog is. We houden bestaande procedures tegen het licht en proberen deze op te rekken met oog voor de combinatie van snelheid en zorgvuldigheid.
  • D66 streeft naar klimaatneutraal en natuurinclusief bouwen. Nieuwe woningen in Gorinchem bouwen we energieneutraal en waterbesparend met zoveel mogelijk circulaire en duurzame materialen.

Bouwen voor alle Gorcumers

We bouwen voor alle Gorcumers. Dat houdt in dat we verschillende woonvormen bouwen zodat jong en oud een huis kan vinden in Gorinchem.

  • Voor een goede doorstroming in de woningmarkt is het belangrijk dat we meer betaalbare huur- en koopwoningen realiseren. Dit geldt met name voor de middeninkomens. Op dit moment kunnen scheefwoners vaak niet doorstromen naar een vrije sector huur- of koopwoning. Poort6 moet daarom meer ruimte krijgen om te bouwen voor middeninkomens. Op die manier komen meer sociale huurwoningen beschikbaar voor kleinere huishoudens en dringen we wachtlijsten terug. Ook willen we met Poort6 onderzoeken hoe we de doorstroming financieel aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door huurkortingen te verlenen.
  • We geven snel uitvoering aan opkoopbescherming. Daarmee zorgen we ervoor dat starters en gezinnen zo min mogelijk worden verdrongen op de koopmarkt door beleggers. Deze zelfbewoningsplicht geldt naast nieuwbouw ook voor de bestaande bouw in gebieden waar de schaarste aan woningen hoog is.
  • We willen dat jongeren (studenten) en andere groepen gemakkelijker woningen kunnen delen. Door deze splitsing benutten we de beschikbare ruimte beter en bieden we mogelijkheden voor inwoners om creatieve woonvormen op te richten.
  • Inwoners die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak mogen van de gemeente verwachten dat wij hen snel helpen met een woonoplossing. Het gaat dan bijvoorbeeld om Gorcumers die uit huis gezet worden of na een echtscheiding op straat komen te staan.