Grondbeleid gemeente Gennep

Op 6 februari is de nota grondbeleid besproken tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Het voorstel vanuit het college aan de raad was om in te stemmen met een situationeel grondbeleid. Dit wil zeggen dat voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk) via een beslisboom gekozen wordt of er steun verleend wordt en zo ja welk type grondbeleid ingezet zal worden, van passief tot een actief grondbeleid.

Actief grondbeleid

Wij zijn in principe blij met deze keuze omdat een actief grondbeleid in het verleden veel geld gekost heeft. Om hier dan op het moment dat de grondprijzen zo hoog zijn weer mee te starten zien wij dan ook als een risico. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook omdat een actief grondbeleid, naast kennis en kunde, ook een sterke visie vraagt. Kortom: hele plaatje moet kloppen.

Subjectief

De keuze voor een situationeel grondbeleid is dan ook voor ons een betere keuze, waarbij wij nog wel wat haken en ogen zagen. De beslisboom bevat namelijk een aantal subjectieve elementen. Zo wordt bijvoorbeeld in één van de eerste stappen gevraagd of het initiatief een maatschappelijk belangrijke ontwikkeling is voor onze gemeente. Het antwoord op deze vraag kan per persoon verschillen.

Controle

Dit betekent dan ook dat het college, op basis van hun interpretatie, over kan gaan tot actief grondbeleid en grond kan aankopen zolang hiervoor voldoende budget voor is. In de begroting van 2023 is er een budget van €1.018.000,— voor wonen (zonder specifieke bestemming) door de raad goedgekeurd. Hiermee heeft het college de mogelijkheid om op zeer grote schaal grond te kopen en daarbij de raad – die uiteindelijk wel verantwoordelijk is – pas veel later op de hoogte te stellen. Dit is een groot financieel risico en wij zijn dan ook van mening dat het kader binnen het grondbeleid te ruim is en te weinig mogelijkheden biedt om vinger aan de pols te houden.

Amendement

Omdat wij wel achter de principes van het situationele grondbeleid staan, maar dan wel op de juiste manier, dienden we dan ook een amendement in. Dit amendement houdt in dat wanneer er sprake is van actief grondbeleid de raad (desnoods in beslotenheid) vooraf geïnformeerd zou worden. Dit amendement kreeg steun vanuit de SP en de PvdA. De coalitiepartijen zagen hier echter geen heil in. Zij waren van mening dat de kaders vanuit de begroting voldoende zijn.

Kritisch

Wat ons betreft een onwenselijke situatie. Daarom hebben wij niet ingestemd met het grondbeleid zoals dat voorlag en wij zullen dan ook de uitvoering van dit beleid, wat door de stemmen van de coalitiepartijen toch aangenomen is, zeer kritisch volgen.