Positieve gezondheid centraal

In de raadcyclus van februari/maart 2023 stond de beleidsnota ‘Positieve gezondheid centraal’ op de agenda. Een informatieve nota die met name gezien kan worden als een samenvatting en verwijzingen naar al bestaand beleid en uitvoeringsplannen. Een van de belangrijkste punten uit de nota is, wat D66 Gennep betreft, dan ook dat positieve gezondheid echt de norm wordt op zowel individueel als collectief niveau.

Standaard meewegen positieve gezondheid

Ook de ontwikkeling dat het aspect gezondheid standaard meegewogen zou worden bij ruimtelijke ontwikkelingen en beleid juichten wij toe. Het aan elkaar verbinden van het fysieke domein en gezondheid is een ontwikkeling die al een tijd gaande is. Ook binnen de nieuwe omgevingswet is gezondheid een belangrijk thema. Met name de coalitiepartners vreesden echter dat dit tot vertraging van woningbouw of tot extra procedures zou gaan leiden en dienden een amendement in om deze passage aan te passen. Wat D66 betrof een overbodig amendement omdat de nota vooral richtinggevend is. Een gemiste kans dus om het belang van gezondheid en de koppeling naar andere domeinen te benadrukken.

Rookvrij Gennep

Zoals al eerder benoemd bevat deze nota veel verwijzingen naar andere beleidskaders. Een van deze beleidskaders is het preventieakkoord Noord-Limburg. Een akkoord met veel concrete doelstellingen, acties en een tijdspad om tot concrete gezondheidswinst in onze regio te komen.

Eén van deze doelstellingen is om in 2025 alle omgevingen waar kinderen komen rookvrij te hebben. Binnen de gemeente Gennep zien wij alleen nog geen concrete actie op dit punt en schreven daarom een motie. We riepen het college dan ook op om werk te maken van deze ambitie. Dat deze motie door de wethouder ontraden werd omdat het de voorkeur heeft dat rokers vanuit intrinsieke motivatie meewerken aan het creëren van rookvrije generatie, is voor ons onbegrijpelijk. Onze restaurants, werkplekken en het openbaar vervoer zijn niet rookvrij geworden vanuit de intrinsieke motivatie van rokers. Er is echt beleid en lef nodig.
 

Geen oordeel – wel voorbeeldrol

Wij begrijpen dat dit een ingewikkeld onderwerp is. De motie is geen oordeel over rokers maar een oproep om te zorgen dat de kans dat onze kinderen en toekomstige generaties gaan roken kleiner is. D66 vindt dat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien en dat wij als gemeente hier een rol in hebben. Niet alleen een voorbeeldrol maar ook een ondersteunende rol richting (sport)verenigingen, scholen en bij evenementen. Ondanks dat deze motie niet op de steun van andere partijen kon rekenen hopen we toch een eerste stap gezet te hebben in de bewustwording van onze rol als gemeente binnen dit gevoelige onderwerp.

Als D66 Gennep zullen wij de ontwikkelingen binnen het thema gezondheid de komende jaren positief kritisch volgen. Mede omdat een aantal adviezen vanuit de Adviesraad Sociaal Domein maar ook een aantal nieuwe regelingen als het GALA (gezond en actief leven akkoord), het IZA (integraal zorg akkoord), een directe koppeling naar het sportbeleid en daarmee de inzet van de brede SPUK leiden tot aanpassing van het kader. Wij gaan er dan ook vanuit dat bij een dergelijk dynamische nota wij regelmatig een update zullen krijgen gezien de hoeveelheid regelingen die nog niet verwerkt zijn en wetende dat er in 2024 alweer een nieuwe landelijke nota komt.