De tijd dringt nog steeds!

Afgelopen week lazen we in de krant dat het college van B en W van Gemert-Bakel weer een actieve rol wil vervullen op de woningmarkt.
We zullen het maar zien als een, enigszins verlate, reactie op een motie van VVD/D66  (met spoed 100 nieuwe sociale huurwoningen) die begin juli door de raad is aangenomen. Maar niet voordat op pijnlijke wijze werd blootgelegd in een overleg met Woningbouwstichting Goed Wonen dat in de nabije toekomst weinig tot geen sociale huurwoningen meer worden bijgebouwd.
Dat is in lijn met we weten over de woningbouwplanning (Stavaza) zoals die in juni werd gepresenteerd aan de commissie ruimte en mobiliteit. Nadat in het eerste kwartaal van dit jaar nog 12 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd, zitten er slechts 44 sociale huurwoningen in de pipeline (waarvan 10 door WGW).  Het betreft bouwinitiatieven die nog allerlei procedures moeten doorlopen. Daardoor is het maar de vraag wanneer de bouw dan echt kan gaan plaatsvinden. Slechts 5 van deze huurwoningen staan gepland buiten Gemert kern (i.e. Bakel). 
Wij zijn verheugd dat het college een actieve rol wil gaan vervullen op de woningmarkt: vaker zelf (weer) bouwgrond aankopen, WGW eerder betrekken bij nieuwbouwplannen en intensiever overleggen met projectontwikkelaars. Wij steunen deze initiatieven van harte maar vinden wel dat er meer moet gebeuren.
In onze gemeente zijn tal van mogelijke projecten die maar niet overgaan tot bouw vanwege trage procedures. Deze procedures binnen de gemeentelijke organisatie zouden verbeterd, efficiënter en transparanter kunnen worden gemaakt.
Wij vinden ook een verbetering van de informatievoorziening wenselijk. Weten we eigenlijk wel voldoende over de huidige woningvoorraad in verhouding tot de huidige en toekomstige woonbehoefte? In onze woonvisie staat dat 25% van de nieuwbouw moet bestaan uit sociale huur. Maar waar komt dat cijfer vandaan? De woningmarkt is dynamisch en daarom is voortdurende monitoring ervan nodig om tot doeltreffend beleid te komen.  Meten is weten.
Over woonbehoefte gesproken: ik spreek afgelopen tijd herhaaldelijk mensen die zich afvragen waarom een initiatief als het ecodorp in Boekel (ook steeds meer in andere gemeenten) daar wel gerealiseerd kan worden maar niet in Gemert-Bakel. Er bestaat hier echt wel belangstelling voor maar de gemeente lijkt hierin weinig faciliterend en proactief op te treden. Dit geldt ook voor initiatieven ten aanzien van tiny houses.
We zouden ook meer gebruik kunnen maken van kennis opgedaan bij andere gemeenten. Zo zijn er al veel gemeenten die ruimhartiger beleid voeren inzake het bouwen van (mantel)zorgwoningen voor ouderen die nu nog niet zorgbehoevend zijn maar wel binnen enkele jaren. Dit kan voor extra doorstroming op de woningmarkt zorgen.
Mocht u ideeën hebben over het verlichten van de woningnood, al dan niet “out of the box”, dan horen wij dat graag van u. Ook andere reacties zijn welkom!
Laurens van den Berg
06-51976022
[email protected]