De stikstof-problematiek

De stikstofaanpak doet erg denken aan de corona-aanpak. Eerst een te groot optimisme, vervolgens direct stoppen met een lockdown, dan langdurig wachten op zekerheid voordat we verder kunnen.
Om Brabant en de BV Nederland draaiende te houden zijn maatregelen onontkoombaar en hard nodig. Bij het stikstofdossier zijn talloze onzekerheden en werken de ondernomen acties niet altijd zoals gehoopt. Zo werd  bekend dat 500 varkensboeren zich hadden ingeschreven voor de uitstapregeling, maar dat slechts de helft daarvan daadwerkelijk gaat stoppen. Opvallend is dat de bedrijven van de stoppende boeren dicht bij woonkernen liggen. De boeren die vlak bij Natura 2000-gebieden liggen, stoppen veel minder. En juist die locaties zijn zo belangrijk voor de vermindering van stikstof in de natuurgebieden en daarmee voor de woningbouw.  Momenteel ligt een wetsvoorstel op tafel waarin wordt gepleit alleen te kijken naar de stikstofuitstoot in de gebruiksfase en niet inde realisatiefase. Wordt die wet aangenomen? En houdt hij vervolgens ook stand? Over de huidige wetgeving en regelingen  zijn de nodige vragen. We hebben te maken met een grijs gebied, waarover nog weinig jurisprudentie bestaat. Gaan we weer een debacle krijgen zoals bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar de Raad van State een streep door zette? Het is van belang hier zo snel mogelijk zekerheid over te krijgen. Want één ding is wèl zeker: het belang van natuur voor biodiversiteit, gezondheid en klimaat. Die bescherming wordt niet minder. Terwijl het water aan de lippen staat bij menig horecagelegenheid, cultuurhuis en sportvereniging door de coronalockdown, dreigen door de stikstoflockdown starters, lagere inkomens en (steeds meer) middeninkomens in de woningmarkt ten niet aan de bak te komen door woningtekorten. We kunnen niet wachten op zekerheden, want de ongelijkheid in de samenleving wordt hierdoor alleen maar groter. Ook de aanpassing van ons wegennet kan niet wachten. Zeker voor Gemert-Bakel is van belang dat de bereikbaarheid gewaarborgd blijft. We moeten leren omgaan met de onzekerheden en toch keuzes maken in de stikstofdoolhof. Daar is lef voor nodig, al betekent dat niet dat we onbezonnen te werk moeten gaan. Het is goed te weten wat de risico’s zijn, waar de onzekerheden liggen en wat zeker wèl kan. En welke maatregelen we nu kunnen nemen zodat er over vijf jaar wel voldoende stikstofruimte is voor woning- en wegenbouw. Doorzetten, maar scherp blijven op hoe we mogelijke tegenslagen in de toekomst kunnen voorkomen.
Een ding is zeker de veehouderij levert een groot aandeel van de stikstofuitstoot, daar is grote winst te behalen. Uitspraken van de rechtbanken laten de laatste tijd zien dat steeds meer getwijfeld wordt aan de technische en innovatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld luchtwassers. De handel in stikstofruimte zoals door de provincie Noord-Brabant wordt bedreven, is niet effectief en onhoudbaar. Het probleem wordt hierdoor slechts verlegd en niet opgelost. De politiek durft niet meer door te pakken: een grondige hervorming van de grootste veroorzaker van stikstof de veehouderij. D66 wil dit wel maar is hierbij aangewezen op steun van de andere politieke partijen.