Begroting 2022: hoe serieus nemen we de stem van onze inwoners?

In de afgelopen raadsvergadering stond de begroting voor 2022 en de jaren daarna centraal. In deze begroting staat een aantal zaken geagendeerd die wij bijzonder steunen.
De woningbouw krijgt uiteindelijk meer aandacht. De ambities van CDA en Dorpspartij op dit vlak waren groot bij hun start bijna 4 jaar geleden: “we besteden de komende periode extra aandacht aan het vergroten en versnellen van de woningbouwproductie”. De praktijk bleek weerbarstiger:  kwaliteit en kwantiteit van de woningbouw bleven achter bij deze ambitie. Inmiddels zijn er 2 projectleiders actief om een en ander te versnellen. Jammer dat dit pas aan het eind van de termijn in gang gezet is.
We zijn ook blij dat het onderhoud van ons openbaar groen, de wandel- en fietspaden en de lokale wegen weer meer aandacht krijgen. 
In de pers gaf de wethouder aan dat “de begroting de komende vier jaren probleemloos en zonder lastenverhoging sluitend kan worden gemaakt”. Opmerkelijk, want deze begroting is namelijk ook een begroting waar vooral ook veel NIET in zit… Geen centrumplan Gemert, geen centrumplan Bakel, geen cultuurhuis, geen Commanderij College. Mooie plannen, maar de financiële verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven. 
In de raadsvergadering werden moties ingediend door verschillende fracties, maar niet bepaald vanuit een integrale kijk op de onderwerpen; het bleven losse initiatieven. 
Als D66 zagen wij op 1 onderdeel echter een fundamentele, overkoepelende tekortkoming in de begroting, dit betreft Burgerparticipatie. Wij zien burgerparticipatie als dé weg om betrokkenheid van alle inwoners bij onze gemeente en eigen leefomgeving te verkrijgen. Burgerparticipatie betekent niet het af en toe betrekken van inwoners bij een specifiek onderwerp, maar het is bedoeld om hen structureel deelgenoot maken van processen omtrent het bepalen van beleid. Samen keuzes maken! We hebben daar in onze gemeente nog veel in te ontwikkelen en de uitkomsten van het recente “Inwoners-onderzoek” bevestigen dit: 72% voelt zich niet gehoord door het huidige gemeentebestuur. 
Om burgerparticipatie écht een plek te geven hebben we als D66 dan ook een motie ingediend in de raadsvergadering van afgelopen week. Een motie die het college oproept om met een visie te komen op burgerparticipatie die past bij Gemert-Bakel. Met een duidelijk beeld voor inwoners, ambtenaren en de politiek hoe we dat hier samen gaan doen en welke spelregels we daarbij hanteren. Met afspraken waar we elkaar op aan kunnen spreken.  
Hoewel veel partijen hier hun steun aan verleenden, vonden zowel de wethouder, het CDA als een aantal mensen van een verdeelde Dorpspartij dat er op dit vlak al ‘voldoende gebeurt en dat dit wel uit zichzelf een breder vervolg zal gaan krijgen’. De motie heeft het daarmee niet gehaald.  
Wij zien het als een misvatting dat zoiets fundamenteels als burgerinvloed wel vanzelf tot stand komt. Wij zijn dan ook buitengewoon teleurgesteld dat de roep van onze inwoners om meer betrokkenheid niet (h)erkend wordt door het college én het CDA.
Wij van D66 geloven in het samen werken aan leefbaarheid en zullen ons hard blijven maken voor dit doel!

Deirdre Diesveld