D66 steunt de uitbreiding van de sluitingsbevoegdheden van burgemeesters

De burgemeester staat nog te vaak met lege handen als hij een woning wil sluiten ter bescherming van de openbare orde. Daarom stemde D66 voor het wetsvoorstel dat de sluittingsbevoegdheden van de burgemeester verruimt.

Beeld: Henriëtte Guest/Eerste Kamer

Openbare orde

D66 hecht veel belang aan bescherming van de openbare orde. Steeds vaker zien we dat de georganiseerde criminaliteit raakt aan het dagelijks leven van burgers. Bijvoorbeeld door explosies of beschietingen in een woonwijk. Het aangenomen wetsvoorstel voorziet burgemeesters van instrumenten om in dit soort gevallen op te treden. Dankzij deze nieuwe wet kunnen burgemeesters nu ingrijpen en een woning sluiten wanneer er bijvoorbeeld wapens worden aangetroffen. Op deze manier kan de burgemeester de leefomgeving beter beschermen.

Ernstige verstoring

Hoewel D66 het eens is met de noodzaak van deze uitbreiding van bevoegdheden, wil D66 niet dat die te uitgebreid zijn. Daarom heeft D66 samen met de SP in de Tweede Kamer een amendement ingediend wat is aangenomen en dus deel van de wettekst uitmaakt. De verstoring van de openbare orde moet “ernstig” zijn voordat een woning gesloten kan worden. Alleen een verstoring van de openbare orde is dus onvoldoende. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de burgemeester aan een strengere eis moet voldoen voordat tot sluiting van een woning kan worden overgegaan. Zo wordt de balans bewaakt tussen een ingrijpende bevoegdheid en bescherming van de openbare orde.

Vervangende woonruimte

D66 onderkent de nadelige gevolgen die een woningsluiting voor de bewoners met zich mee kan brengen, vooral voor kwetsbare groepen zoals kinderen. Tijdens het plenaire debat heeft Boris Dittrich dan ook onderstreept dat “de burgemeester moet kijken naar de mogelijkheden van vervangende woonruimte, zeker wanneer er in de te sluiten woning kinderen wonen”. Het is belangrijk dat de burgemeester zich aan deze zorgplicht houdt. D66 heeft er daarom op aangedrongen dat gezinnen met kinderen voorrang krijgen als vervangende woonruimte wordt gezocht. Het is belangrijk dat we zorgdragen voor een veilige samenleving, maar hierbij moeten we de belangen van kwetsbaren niet uit het oog verliezen.