De inzet van D66 bij het belastingplan 2022

Deze week vond de behandeling van het Belastingplan plaats in de Eerste Kamer, hierin staan de plannen van het kabinet voor de belastingen in 2022. D66 heeft tijdens het debat aandacht gevraagd voor het milieu en klimaat, de positie van ondernemers in de coronacrisis en woningcrisis. Senator Peter van der Voort voerde het woord en vroeg om scherpere klimaatambities binnen het Belastingplan.

Beeld: Jeroen van der Meyde/Eerste Kamer

Klimaatvriendelijk belastingstelsel

Omdat het huidige kabinet demissionair is, is het Belastingplan 2022 beleidsarm. Toch zou het Belastingplan nu al maatregelen kunnen bevatten om klimaatvriendelijk gedrag van burgers te stimuleren. D66 vindt het voorliggende fiscale milieu- en klimaatbeleid beperkt ambitieus. Peter van der Voort begon zijn bijdrage dan ook met een oproep: “Er is geen dag te verliezen in het pogen de klimaatdoelen te halen. En Nederland loopt hierin bepaald niet voorop”. Daarbinnen vindt de D66-fractie dat de fiscale voordelen voor emissievrije auto’s de komende jaren moet blijven bestaan. Het terugdringen van de CO2-emissies is gebaat bij het financieel aantrekkelijk maken van milieuvriendelijke alternatieven.

“Er is geen dag te verliezen in het pogen de klimaatdoelen te halen. En Nederland loopt hierin bepaald niet voorop”

Ondernemers in de coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis hebben vele ondernemers noodgedwongen uitstel van belastingbetaling aangevraagd. Senator van der Voort vroeg in zijn bijdrage aandacht voor de positie van ondernemers in Nederland. D66 wil weten of deze terugbetalingen in redelijke wijze verlopen. Dit geldt in het bijzonder van zzp’ers die de regelingen van de overheid in vertrouwen en met vertrouwen moeten kunnen volgen. Een positieve ontwikkeling is de invoering van wetgeving over het tegengaan van witwassen en belastingontduiking. Met het ingediende Belastingplan worden weer nieuwe stappen gezet in een internationaal steeds beter werkend systeem om ongewenste fiscale constructies minder gemakkelijk te maken.

Toeslagenaffaire

De hersteloperatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire blijft complex. De stijging van het aantal gedupeerden van 9.000 naar 50.000 maakt het nog ingewikkelder in de uitvoering. D66 steunt de persoonlijke benadering vanuit de staatssecretaris om de individuele getroffenen recht te doen, dat zal het vertrouwen in de dienst ten goede komen. Een integere dienst is een voorwaarde voor het herstel van vertrouwen. Senator van der voort stelde vragen over het overzicht dat de minister kan bieden van de mensen die in aanmerking komen voor een terugbetaling.

Verlaag de verhuurdersheffing

Het aanpakken van de vastgelopen woningmarkt heeft grote zorgen. D66 wil daarom dat de verhuurdersheffing terug wordt gebracht naar nul. Dit wordt voorgesteld om de kasstroom en de investeringsruimte in takt te houden. Dit gaat ook meer ruimte geven aan woningbouwcorporaties om te verduurzamen en extra te bouwen. De D66-fractie is voorstander van verder verlagen van de verhuurdersheffing of afschaffen daarvan. Deze afschaffing zou moeten leiden tot een verlaging van de verhuurprijzen in de sector én tot meer financiële ruimte voor de verduurzaming van sociale huurwoningen.