Jouw schuld?

Naar schatting 3.600 huishoudens in de gemeente Doetinchem hebben een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal mininum. Dat is bijna 14 procent van alle huishoudens. Op deze mensen met een smalle beurs is de nieuwe uitvoeringsagenda armoede en schulden 2022-2024 van de gemeente Doetinchem gericht.
We hebben onze aanpak van de laatste jaren gericht op het verminderen van armoede grondig geëvalueerd. Wat blijkt is dat onze inwoners veel meer dan in andere gemeenten gebruik maken van de regelingen. Dan praten we over bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) en het Meedoenarrangement. Ook van onze schulddienstverlening wordt veel gebruik gemaakt. Dat is goed nieuws. We doen veel, maar er moet nog meer gebeuren.

Iedereen doet mee

Een laag inkomen mag nooit de reden zijn dat mensen buiten de boot vallen en niet actief deelnemen aan de samenleving. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen uit arme gezinnen sporten of zwemles krijgen. Dat heb ik een kind ook horen zeggen: ik heb liever dat ik mag meedoen dan dat ik mooie spullen krijg. Zo geldt ook dat ouderen die het niet breed hebben aan walking football moeten kunnen meedoen.

Voorkomen van schulden

Uiteraard blijft het belangrijkste doel: het aantal mensen met schulden drastisch verlagen. We zetten volop in op vroegsignalering bij jongeren en huishoudens. Eén op de vijf huishoudens heeft een betalingsachterstand. Denk aan huur, energie, zorgverzekering, telefoonabonnement. Ook onder jongeren zien we financiële problemen ontstaan, bijvoorbeeld doordat ze hun zorgverzekering niet kunnen betalen. Gericht op jongeren hebben we een specifieke aanpak en werken we steeds nauwer samen met partners om te voorkomen dat er schulden ontstaan. Als ons Bureau voor Financiële Ondersteuning signalen krijgt dat het mis dreigt te gaan, bieden we jongeren onze hulp aan.

De Rondkomers

Ik verwacht ook veel van De Rondkomers, waarin we als gemeente samenwerken met Laborijn, Buurtplein, UWV, Platform Armoedebestrijding Doetinchem, de Rabobank en voetbalclub De Graafschap. Er is een theatervoorstelling ‘Grip op Geld’ gemaakt en een lesprogramma voor het onderwijs. We maken duidelijk aan leerlingen dat ze vanaf hun achttiende financieel zelfstandig zijn en wat ze kunnen doen om problemen te voorkomen.
Armoede en schulden, ze leiden vaak tot een neerwaartse spiraal. Bovendien leveren ze stress op en werken ze door in hele gezinnen. Slecht voor de gezondheid, mensen ontwikkelen klachten en komen in de zorg terecht.

We investeren met liefde

Ik ben ervan overtuigd dat investeren in bestrijding van armoede en schulden meer oplevert dan wanneer je mensen aan hun lot over laat. Natuurlijk kost ons beleid geld, je praat bij elkaar over miljoenen. Toch investeren wij met liefde, omdat het zo belangrijk is voor veel van onze inwoners.

Jouw schuld?

De Engelse term voor schuld is ‘debt’. Dat is een veel neutraler woord dan schuld, want schuld suggereert dat je degene die er middenin zit als schuldige aanwijst. Van dat taboe moeten we af, de schaamte is nog steeds groot. Het kan je ook gewoon overkomen. Veel jongeren weten bijvoorbeeld niet waar ze recht op hebben en dat we ze graag willen helpen.
Onze ambitie is dat iedereen mee kan doen door te werken of op een andere manier een bijdrage te leveren aan de samenleving. We zijn er nog lang niet, maar we merken wel dat de bereidheid tot samenwerking steeds groter wordt. De menselijke maat is de standaard in onze dienstverlening. We zien een schuld niet als schuld, maar als een probleem dat we samen willen oplossen.