Algemene beschouwing begroting 2022

spreektekst tijden de algemene beschouwing:

Mijn collega Jan Schuring sprak vorig jaar over de ankerpunten voor het Deventer schip. Wat D66 betreft is het Deventer schip nog op koers, ook in deze onzekere coronatijd. Dank college en ambtenaren. Maar laten we vooral niet achteroverleunen. We moeten niemand laten vallen en omzien naar elkaar. Een beetje liever zijn voor elkaar maar elkaar ook ruimte geven. Vertrouwen naar elkaar toe en in de overheid in deze tijd. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Ook een betrouwbare overheid moet lastige afwegingen maken. Een betrouwbare overheid laat de dilemmas zien en werkt samen met bewoners. D66 steunt volledig dat er extra geld komt voor particpatietrajecten. Ook om nieuwe methoden te ervaren. Dat is nodig. Dat hebben we het afgelopen jaar gezien op verschillende terreinen. Want we leven met elkaar. Allemaal, in Diepenveen, in de polstraat in blauwenoord. in een koophuis in Colmschate of in de nachtopvang, in beschermd wonen of in een tiny house in Zandweerd. Dat vraagt wat. We moeten zien of de extra middelen voldoende zijn.

Deze begroting laat wat ons betreft daarnaast nog zien:

Belangrijke investeringen in gezondheid en in onderwijs. We zijn echt superblij met de investeringen (na het vmbo) in het Speciaal onderwijs, reservering sporthal Bathmen en trajecten met/tussen onderwijs en jeugdhulp.

Wonen is ook cruciaal. Er lopen goede trajecten voor wonen en voorzieningen voor stad en dorpen. Maar we raken klem. Jonge mensen op de woningmarkt en statushouders kunnen nergens heen. We denken dat er een tandje bij kan. Niet alles kunnen we als gemeente oppakken maar sommige dingen wel. Daarom komen we met motie zelfbewoningsplicht bij bestaande woningen.

Geld voor kenniscampus de Kien. voor de leefbaarheid en om als Deventer volop mee te doen in innovatieve ontwikkelingen.

D66 heeft zich hardgemaakt voor het burgerweeshuis. We zijn blij dat dat gehoneerd werd. Cultuur als verbinder is belangrijk. Vasthouden van de mensen voor cultuur en cultuureducatie. Ik zag vorige week mooie voorbeelden van verbinding cultuur en zorg.

Fijn dat de begroting van het college ruimte biedt mgelijkheden voor inventarisaties en bijsturen van beleid, zodat we straks weten wat we willen. We zijn niet van het onderzoek voor het onderzoeken, maar in deze gevallen moet dat zondermeer gebeuren. Wel van goede plannen. Ook voor het volgende raadsperiode . Het nieuwe college met nieuwe raad kan dan knopen hakken met het geld dat er dan nog is, want er is reservering voor nieuw beleid. Dus korte termijn acties voor lange termijn doelen. Zo dienen we bijv een motie in voor fietsparkeren, zodat we in de binnenstad de koppelkansen benutten.

Een betrouwbare overheid investeert ook zelf in duurzame oplossingen. Dus daarom vragen we ook extra aandacht en een reservering voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. Klimaatverandering vraagt om actie.

Met deze begroting en de gewenste aanvullingen kunnen we volgens D66 koers houden met blik op de toekomst en het vasthouden van elkaar.

In het kort onze moties en amendementen:
We dienen zelf in (met anderen):
M Fietsparkeren in centrum
M Zelfbewoning bestaande woningen
M verfijningsonderzoek business case zonnepanelen en A reservering
A Programma subsidie Cultuur

 
We zijn mede-indiener bij de motie:
Skatebaan Vliegend Hert Blauwenoord.