Bronovo moet openblijven als locatie voor gezondheidszorg

We bevorderen de afstemming van de publieke gezondheidszorg en de curatieve gezondheidszorg en onderkennen dat de groei van het aantal inwoners en de lange wachtlijsten in Den Haag niet stroken met de vermindering van het aantal ziekenhuisbedden. We verkennen daarom de mogelijkheden om het Bronovo ziekenhuis als netwerkziekenhuis te behouden. De gemeente spant zich in om op de locatie van het huidige Bronovo een huisartsenpost en een uitgebreid gezondheidscentrum te behouden.

Het HMC argumenteert dat drie topklinische operatiecentra en drie multitrauma SEH‘s (Spoed Eisende Hulp) in hetzelfde verzorgingsgebied te duur zijn om open te houden en dat hiervoor te weinig personeel beschikbaar is. Tegelijkertijd wil het HMC een topklinisch ziekenhuis zijn, waar topzorg geleverd wordt voor een grotere regio dan Den Haag alleen. Daarvoor is het volgens het HMC belangrijk dat specialisten met elkaar op een beperkt aantal locaties samenwerken om van elkaar te kunnen leren en er meer opleidingen (voor specialisten en verpleegkundigen) komen.
 
D66 heeft in het landelijke regeerakkoord afgesproken dat zorg die vaak voorkomt en niet complex is, voor iedereen dichtbij beschikbaar is, terwijl complexe zorg die weinig voorkomt gespecialiseerd is en geconcentreerd kan worden. Onze Tweede Kamerleden maken zich hier hard voor.

D66 Den Haag wil zorg naar de menselijke maat, bij mensen in de buurt. Tijdens de coronacrisis zijn de technologische ontwikkelingen om dit mogelijk te maken erg hard gegaan: techniek wordt ingezet om mensen thuis te monitoren waardoor ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen voor controle. De huisartsen en praktijkondersteuners zijn veel belangrijker geworden, omdat zij patiënten thuis bezoeken. Voor planbare zorg is de opnametijd in het ziekenhuis sterk verminderd: vaak zijn patiënten na een ingreep binnen een dag, of maximaal 3 dagen, weer thuis. De zorgvraag valt vervolgens uiteen in vaak voorkomend en niet complex versus hoog gecompliceerde zorg die om veel kennis en kunde vraagt. Dat het HMC deze topzorg wil kunnen bieden is voor Den Haag van zeer groot belang.
 
Zorg bij mensen in de buurt is voor D66 ‘netwerkzorg’. Netwerkzorg verbindt alle partijen die zich met een patiënt bezighouden: de huisarts, de specialist, verpleeghuizen, GGZ, jeugdzorg, wijkverpleging en de gemeente. Een netwerk kan ook bestaan uit verschillende soorten ziekenhuizen: academische, topklinische en algemene ziekenhuizen.

Voor Bronovo streven we naar het hoogst haalbare. We maken ons daar hard voor met onze wethouders in het college, in de raad, in gesprekken met de burgers en belanghebbenden en in gesprekken met het bestuur van het HMC.
 
Onze inzet is in ieder geval een uitgebreid zorgcentrum Bronovo, waar huisartsen de regie voeren rondom de patiënt, waarin specialisten spreekuur houden, waar fysiotherapeuten en revalidatieartsen gehuisvest zijn. Maar ook: waar 24/7 een huisartsenpost is voor eerste hulp, een radiologisch centrum en bloedafname.
 
Gezien de bevolkingssamenstelling van de buurt en de hoge gemiddelde leeftijd, ook in de aangrenzende gemeente Wassenaar, vinden wij het voor de hand liggen dat er ook een poliklinisch centrum komt met in ieder geval een orthopedisch centrum, KNO, geriatrie en urologie. Tot slot zetten wij in op het behoud van bedden voor planbare zorg en dagopnames.
 
D66 wil dat Bronovo een locatie wordt waar Den Haag zich voorbereidt op de verdere vergrijzing die nu in Benoordenhout en Wassenaar al voelbaar is: meer mensen worden oud en mensen worden ouder. Wij denken dat Bronovo een plek zou kunnen zijn om samen met de TU Delft en zorgopleidingen een opleidingen- en innovatiecentrum te realiseren om de stad voor te bereiden op de groeiende vergrijzing.
 
We zetten ons daarnaast in voor betere vervoersverbindingen vanuit Benoordenhout en Wassenaar naar de locaties Westeinde en Antoniushove van het HMC.
 
Mocht er ruimte vrijkomen door een ander gebruik van Bronovo, dan zet D66 in op het realiseren van meer verpleeghuisbedden, omdat wij verwachten dat daar op korte termijn een tekort aan zal ontstaan. Overige vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden voor voorzieningen waar behoefte aan is in de buurt. Denk daarbij aan een nieuwe sportzaal, bibliotheek en een kinderopvanglocatie.

Beeld: Bevolkingsopbouw van Den Haag en Benoordenhout