Breda maakt duurzaam

Bekijk de video

Bekijk de video: klimaat kan niet meer wachten. - Beeld: D66 Breda

Klimaatverandering is al lang geen theoretisch risico meer. De gevolgen van de veranderingen in ons klimaat merken we steeds vaker en steeds heftiger. Daar moeten we ons in Breda bewust van zijn. We leveren hier onze bijdrage aan het klimaatakkoord en de anderhalve graden, maar dat moet écht sneller. D66 wil dat Breda voorop loopt. Daarom maken we keuzes. Voor groenere huizen, gebouwen en straten. Voor 100% circulair bouwen in 2040. Voor het planten van 200.000 nieuwe bomen. Voor het op waarde schatten van onze mooie natuur. Voor Breda als stad in een park. Dat zijn we onszelf en de generaties na ons verplicht. Een duurzame wereld maken we samen.

Groen en water bij het Kasteel van Breda - Beeld: Reginald Kluijtmans

Groenere huizen, gebouwen en straten

We maken werk van het groener maken van de gebouwen en straten in onze stad. Dat doen we door ze goed te isoleren, Bredanaars aan te sporen te vergroenen en bedrijven te helpen met verduurzamen. Zo werken we samen om Breda de overgang te laten maken van grijs naar groen.

 • We gaan huizen en bedrijfsgebouwen snellerslimmer en socialer isoleren. Daarvoor benaderen we mensen actief. We beginnen daarmee met de huizen van inwoners die het minst te besteden hebben en wiens huizen het slechtst geïsoleerd zijn. We bieden (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- en middeninkomen, omdat de stijging van de energieprijzen ook het hardste bij hen aankomt. Zo bestrijden we energiearmoede én werken we aan een beter klimaat.
 • Inwoners die hun tuin groener willen maken blijven we stimuleren. Zo werken we samen aan Breda als stad in een park. De subsidies groen en water zetten we onverminderd door. We gaan deze regelingen ook uitbreiden voor bedrijven, zodat stenen bedrijventerreinen ook snel kunnen vergroenen. 
 • Naast de subsidieregeling ‘’groen’’ komt er een subsidieregeling ‘’water’’, om regenwater op te vangen.
 • We willen dat groene tuinen, groen blijven. Daarom maken we het mogelijk om via een overeenkomst dat groen te beschermen als je je huis verkoopt.
 • We verhogen de ambitie voor het planten van groen bij het opnieuw inrichten van de straat. 10% is nu het minimum, waar nodig komt daar meer groen bij, liefst van lokale (‘inheemse’) soorten.
 • We stimuleren en ondersteunen initiatieven om de buurt of wijk groener te maken, zoals bijvoorbeeld schooltuinen, plukroutes, voedselbosjes, groene speelplekken en buurt- en volkstuinen. Daarbij kijken we graag hoe dat samen met het onderwijs kan. Zo zorgen we samen voor een groene wijk.
 • We willen dat de gemeente het vertrouwen aan haar inwoners geeft om samen Breda te vergroenen. Inwoners die zorgen voor het onderhoud van ons groen, kunnen erop rekenen dat de gemeente hen ondersteunt met materiaal en het afvoeren van het groenafval.

Bouwen doen we circulair

Bestaande gebouwen moeten nog duurzaam worden, maar nieuwe gebouwen gaan we duurzaam bouwen. We werken toe naar een samenleving waarin we materialen zo veel mogelijk opnieuw gebruiken. Circulair bouwen én slopen wordt dus een speerpunt. Dat is goed voor mensen, de natuur en het klimaat.

 • Wat D66 Breda betreft gebruikt Breda in 2026 25% minder zogeheten ‘primaire grondstoffen’. In 2030 is dat 50% en in 2040 gebruiken we als het aan ons ligt helemaal geen primaire grondstoffen meer. Zo werken we toe naar circulair bouwen. Daarvoor introduceren we ook een materialenpaspoort.
 • We zien dat het heel goed mogelijk is om met onze bouwpartners in Breda aan de slag te gaan met industrieel bouwen. Daarmee maken we bouwen circulairder, verlagen we de CO2-uitstoot en bouwen we sneller.
 • Bij bouwen houden we altijd rekening met de natuur. Natuurinclusief wordt daarom de norm. Dat betekent groene daken, groene gevels en nestkasten.
 • Bij gebouwen die in opdracht van de gemeente gebouwd worden en bij het verlenen van vergunningen, nemen we circulair als voorwaarde mee. 
 • Bij het inrichten van onze openbare ruimte gebruiken we circulaire materialen, bijvoorbeeld bij fietsnietjesen verkeersborden.
 • Als ontwikkelaars bij circulair bouwen aanlopen tegen de huidige wet- en regelgeving, moet de gemeente hierin meedenken en flexibel zijn
 • De gemeente moet duurzamer inkopen. Dat betekent biobased en circulair. We vinden het belangrijk dat dit een rol speelt bij het beoordelen van aanbestedingen.
 • De daken van nieuwe bedrijventerreinen moeten vanaf 2022 al geschikt zijn voor zonnepanelen en groen. D66 Breda wil stimuleren dat deze daken daar snel mee volliggen. Met een actieprogramma helpen we bedrijventerreinen daarmee. Dat is goed voor het klimaat en maakt werken in Breda aantrekkelijker.

Duurzame energie

We moeten nu echt werk maken van de energietransitie en op een schone manier onze energie opwekken. Dat vereist actie en aansporing. Daarin lopen we voorop en niet achter de feiten aan.

 • De energietransitie is ingewikkeld en raakt alle inwoners en bedrijven in de stad. De oplossingen moeten dan ook haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Daarom is het nodig dat we alle betrokkenen goed meenemen bij de plannen en de uitvoering. Zo vergroten we het draagvlak in de wijken, buurten en bedrijventerreinen waar straks grote stappen gezet gaan worden.
 • D66 Breda wil dat alle nieuwe huizen naast aardgasvrij, ook energieneutraal zijn.
 • Voor een succesvolle energietransitie hebben we genoeg mensen en materiaal nodig. We ondersteunen de Bouwschool in hun mooie samenwerking tussen scholen, onderzoek en het werkveld, om vakmensen op te leiden en waar nodig om of bij te scholen. We gaan met de beheerders van het elektriciteitsnetwerk in gesprek, zodat ook de energie-infrastructuur klaar is voor de energietransitie.
 • Bredanaars die actie ondernemen om CO2 te besparen zijn goed bezig. Initiatieven rondom de energietransitie krijgen daarom (financiële) steun. 
 • De gemeente helpt (financieel) bij het verduurzamen van alle wijk-, buurt- en gemeenschapshuizen.
 • Naast restwarmte en zon- en windenergie zijn er nog veel andere, nieuwe, manieren om schoon energie op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld met aard- en waterwarmte. We moeten daarbij uitzoeken wat er kan om die schone manieren in je wijk, buurt, of gebouw toe te passen. Als dat kan willen we daarbij graag samen optrekken met opleidingen van Avans en BUAS.
 • Auto’s, vrachtwagens en bijvoorbeeld bussen, gaan steeds vaker op waterstof rijden. Dat moeten we goed mogelijk maken. Daarom zorgen we voor een goed netwerk voor de opslag-, transport- en oplaadmogelijkheden. Zo kunnen we in Breda en de regio sneller gebruik maken van deze duurzame energie.

Duurzaam afval: schoon moet lonen

De straten, parken en bossen van Breda moeten mooi en schoon zijn. Dat vereist actie in een groeiende stad met steeds meer afval. Daarom ruimen we afval duurzaam op en voorkomen we onnodig afval.

 • Er komen meer, grotere en slim geplaatste afvalbakken in Breda. Afval moet je kunnen scheiden, dus ook in de bakken op straat. Hoe makkelijker dat wordt, hoe beter onze parken en straten eruit zien.
 • Breda is gegroeid, maar de milieustraten zijn niet meegegroeid. Daarom komt er een nieuwe milieustraat.Dat is ook veiliger voor bezoekers en medewerkers. Deze milieustraat is goed bereikbaar, ook met de fiets. Wachttijden behoren zo tot het verleden. In samenwerking met de BUAS, Avans en bijvoorbeeld Vindingrijk, maken we hier een circulaire hub van. Bruikbare materialen die daar ingeleverd worden, kunnen dan opnieuw gebruikt worden en zo een tweede leven vinden.
 • De vervuiler moet betalen en schone keuzes moeten lonen. Daarom betaal je alleen voor het ophalen van grof vuil als je daar gebruik van maakt. Zo komen die kosten terecht bij gebruikers van deze service, en niet bij de hele stad.
 • We kiezen voor het goedkoopste en meest duurzame afvalsysteem. Daarom geven we alle Bredanaars jaarlijks geld terug als er beter gescheiden wordt en er dus minder restafval overblijft, door dan de afvalstoffenheffing te verlagen. Restafval en grof vuil zijn namelijk de duurste soorten afval om op te halen. Daarom moeten we goed scheiden, want hoe minder restafval, hoe minder kosten. 
 • De Bredase singels worden wat D66 Breda betreft de schoonste van het land. Daarom halen we het afval uit de Singels en de Mark, met diervriendelijke filters of netten.
 • Onnodig papierafval is niet goed voor ons klimaat. Uit onderzoek is gebleken dat een Ja/Ja-sticker erg goed werkt om dat terug te dringen. Daarom voeren we deze sticker ook in Breda in.

Goed zorgen voor de natuur

De natuur is goed voor het klimaat, voor je gezondheid en maakt Breda nog mooier. Iets om dus goed voor te zorgen én te versterken. We schatten onze natuur op waarde door er flink in te investeren, met aandacht voor de biodiversiteit. Zo laten we de Bredase natuur groeien en bloeien en kunnen we ervan blijven genieten. 

 • We planten voor elke Bredanaar minstens één nieuwe boom. Dat betekent 600 hectare bos, met wel 200.000 nieuwe bomen.
 • We laten zo veel mogelijk bomen staan. Als kappen niet anders kan, komt er voor elke gekapte boom zo snel mogelijk meer en beter groen terug. Dat moet gelden voor elke gemeentelijke Bredase boom. Daarom bekijken we het bomenbeleid opnieuw. We stimuleren het opnieuw planten van bomen in de tuin
 • Het Ulvenhoutse bos verrijken we met meer natuur. Wat D66 Breda betreft mag het gebied daarom niet verder worden aangetast. 
 • Om de Bredase bossen een rustig thuis te houden voor de dieren, breiden we natuurgebieden uit en spreiden we zo de drukte.
 • De gemeente zet in op Tiny Forests en voedselbossen in de stad, maar ook op bedrijventerreinen. 
 • De nieuwe bedrijventerreinen van Bavel en Rithmeesterpark II worden klimaatinclusief. Dat betekent dat we met groene daken, bosschages, voedselbossen en Tiny Forests als het ware een buffer vormen voor de natuur en het tegelijkertijd aantrekkelijk maken voor topbedrijven die we graag in Breda willen om zich hier te vestigen.
 • We willen de grasgronden van de gemeente als een ‘natuurpacht’ uitgeven.
 • We willen dat er in Breda veel verschillende soorten bloemen en planten groeien. Dat is goed voor de biodiversiteit.
 • Zogeheten ‘invasieve exoten’ bestrijden we actief op een natuurlijke manier, met oog voor de verschillende planten en dieren (de biodiversiteit) en met speciale aandacht voor de Grote Canadese gans en de Japanse duizendknoop.
 • Om water bij heftige regen kwijt te kunnen zetten we in op het natuurlijk bergen van water, bijvoorbeeld met verdiepte speeltuintjes en openbaar groen.
 • D66 wil dat er meer groen en water komt aan de versteende oostkant van de binnenstad.
 • Het water in de beken van de Baronie moet van goede kwaliteit zijn. Daarom herstellen en versterken we het bekenstelsel.
 • Er is al een mooi aanbod aan natuuronderwijs opgezet in Breda, door o.a. Boerderij Wolfslaar, Natuurverenigingen, ZLTO en de scholen. D66 Breda wil dit samen met deze organisaties nog verder verbeteren, met een samenhangend programma van natuuronderwijs voor jong en oud.
 • Samen met het Waterschap kijken we naar moderne manieren om het water schoner te maken. In het zuiden van Breda is de grond vaak droog. Juist hier kan schoon water de natuur en boeren helpen.