Breda maakt kansrijk

Bekijk de video

Bekijk de video: kansen voor iedereen. - Beeld: D66 Breda

Hoe vrij zijn we als de plek van je wieg bepaalt welke kansen je krijgt? Als niet elk kind een gelijke kans heeft om te sporten of muziek te leren? Als de wijk waar je woont je ontwikkeling in de weg staat? Iedereen heeft recht op dezelfde goede kansen. Daarom moeten we keuzes maken. D66 Breda kiest ervoor om ieder kind een kansrijke start te bieden. Met het beste onderwijs. Van peuter tot puber. Van scholier tot student. Van wijk tot wijk. We zijn trots op de Bredase scholen en zetten graag samen met de scholen ambitieuze stappen in de komende jaren. We kiezen voor flink investeren in de wijken die achterblijven. Dat is broodnodig om elke Bredanaar dezelfde goede kansen te geven om de beste versie van zichzelf te worden.

Kinderen zijn samen aan het leren - Beeld: D66

Kansen voor iedereen

Iedereen in Breda moet gelijke kansen krijgen. Of je nou bent geboren in Breda of ergens anders. Jong of oud, rijk of arm. Iedereen heeft recht op een goede basis.

 • We zorgen voor buurt- en wijkteams die helpen met alle soorten problemen. Zo wordt de eerste nodige zorg snel verleend en kan in het wijknetwerk van zorgverleners en vrijwilligers overgegaan worden op zorg van goede kwaliteit, die lang meegaat.
 • Actie ondernemen tegen een straatcultuur die leidt tot negatief of zelfs crimineel gedrag van jongeren vinden we belangrijk en noodzakelijk. Voor D66 Breda begint die aanpak door iedereen een echte kans te geven. Zo voorkomen we zo veel mogelijk dat we later moeten ingrijpen. Als later ingrijpen toch nodig is, dan doen we dat wat D66 Breda betreft altijd in een combinatie van straffen én re-integratie. We willen namelijk altijd zorgen voor perspectief. Dat vraagt om een wijkgerichte aanpak en een lange adem.
 • Verbeter Breda werkt om wijken en buurten waar minder kansen zijn te versterken. Omdat het ontwikkelen van kansengelijkheid tijd nodig heeft, wordt Verbeter Breda nog minstens 10 jaar ingezet.
 • Iedereen is welkom in Breda. Daarom moet er plaats zijn voor kleinschalige zorginitiatieven (van bijvoorbeeld de GGZ), maar ook voor bijvoorbeeld statushouders en mensen met een beperking. Voor een goede opvang hebben we ook extra sociale huurwoningen nodig.
 • D66 Breda is ervan overtuigd dat goede inburgering van statushouders begint bij taalles vanaf dag één. We zorgen ervoor dat alle statushouders echt kunnen meedoen in de samenleving en snel aan het werkkunnen. We blijven samen met ervaringsdeskundigen het gesprek voeren over de rechten en plichten die daarbij horen.
 • We bieden ook taallessen voor andere mensen die voor een lange tijd in Breda wonen. Daar hebben ook hun kinderen profijt van. Zo stimuleren we zo veel mogelijk mensen om actief mee te doen in de Bredase samenleving.
 • We willen een kansenconferentie organiseren, waarin de plannen voor een kansrijk Breda centraal staan en waar inwoners en professionals met elkaar ervaringen delen en van elkaar kunnen leren.
 • Niet iedereen groeit op in een gezin waar je goed leert hoe je met geld om moet gaan. D66 Breda wil voorkomen dat kwetsbare jongeren te vroeg met hun opleiding stoppen om hun schulden af te kunnen lossen. Daarom gaan we schulden bij jongeren voorkomen en waar nodig steun bieden bij het aflossen.

Kansen in het onderwijs

Kansengelijkheid begint al in het onderwijs. Op onze scholen krijgen alle kinderen gelijke kansen. Dat betekent ongelijk investeren, daar waar de verschillen het grootst zijn.

 • Daarom pleiten we voor een rijke schooldag voor ieder kind. Scholen werken daarin samen met andere instellingen om aan elk kind sport, cultuur, burgerschap en (huiswerk)begeleiding aan te bieden, de hele dag door. Basisscholen bieden standaard een voedzaam ontbijt en een gezonde lunch en diner. Zo krijgt ieder kind dezelfde goede basis mee voor de toekomst.
 • Schoolgebouwen zijn de bouwstenen voor onderwijs dat kijkt naar de toekomst. Daarom willen we dat de gemeente samen met BreedSaam en BuildingBreda werkt aan ambitieuze plannen waarbij duurzaamheid en toekomstgericht onderwijs centraal staan. Ambitieus betekent investeringen voor hetbeste onderwijs in de beste gebouwen. Daarom gaat er structureel meer geld naar onderwijsgebouwen.
 • D66 Breda wil dat het mogelijk wordt om een meerjarige brugklas te hebben, waar voorbereidend beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs gecombineerd wordt. Zo krijgen kinderen langer de tijd te kiezen, dat is goed voor hun ontwikkeling.
 • Samen spelen en leren is belangrijk. Daarom maken we het mogelijk dat kinderen vanaf 3 jaar al naar een school in de buurt kunnen. Kinderen die naar school gaan in de wijken van Verbeter Breda, moeten wat D66 Breda betreft vanaf hun 2e jaar gratis voorschools onderwijs krijgen.
 • Soms kennen kinderen, ondanks dat ze in Nederland geboren zijn, onze taal niet goed. Deze kinderen geven we extra taalondersteuning. Daarvoor is het belangrijk om goed samen te werken met het voorschoolse onderwijs, de scholen, de bibliotheken en het Taalhuis.
 • De grootte van je portemonnee mag geen invloed hebben op je schoolprestaties. Daarom zorgen we in de wijken van Verbeter Breda voor extra huiswerkbegeleiding aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben, maar niet zelf kunnen betalen.
 • Steeds meer in ons leven gaat digitaal. Dit is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom gaan we mensen die het lastig vinden om hierin mee te komen ondersteuning bieden om digitaal vaardiger te worden.
 • Lezen moet leuk zijn voor elke Bredanaar. Daarom investeren we in bibliotheken op school en in de wijk, onder andere door een extra bibliotheek in de Hoge Vucht. 
 • Jongeren verdienen een school- en studietijd zonder struikelen. Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor beroepsonderwijs moeten daarom samen zorgen voor een warme en drempelloze overdracht van school naar school. 
 • De toekomst van Breda biedt uitdagingen en kansen. Daar willen we op inhaken door het onderwijs en ondernemers samen te laten werken in praktijkcentra, waarin álle vmbo-leerlingen praktijkonderdelen kunnen volgen. In overleg met de scholen kunnen ook havo- en vwo-scholen hierbij aansluiten. Zo wordt samen met de gemeente interessant en beroepsgericht praktijkonderwijs geboden. 
 • Het ene type onderwijs is niet beter dan het andere. Daarom laten we in Breda de termen ‘hoger’ en ‘lager’ opgeleid los. Onderwijs is praktisch, theoretisch, beroeps of academisch. De scholen en de gemeente zelf moeten hier het goede voorbeeld in geven.
 • D66 Breda wil dat het programma van de IMC weekendschool beschikbaar is voor kinderen in alle wijken. In lijn met Verbeter Breda worden zo krachtige gebieden verbonden met minder kansrijke delen van de stad.
 • Niet aan elke keukentafel wordt gesproken over de samenleving en politiek. Daarom moedigen we Bredase scholen aan om werk te maken van burgerschapsonderwijs. Om te zorgen dat jongeren die opgroeien in Breda buiten de schoolmuren leren over de omgeving waarin zij leven, willen we dat scholen en de gemeente(raad) hierin meer gaan samen werken.

Studeren in Breda

Student zijn in Breda is een beleving. Of je nou naar het MBO, HBO of de universiteit gaat: Breda moet jouw studententijd maken!

 • Breda moet wat D66 betreft een aantrekkelijke studentenstad zijn met het beste onderwijs, een rijk verenigingsleven en goede studentenhuizen.
 • Elke student verdient een goede stageplek. Daarom versterken we de samenwerking tussen de scholen, de overheid en ondernemers, om zo meer (snuffel)stages mogelijk te maken. Met een buddy-systeemkrijgen alle jongeren de kans om hun netwerk uit te breiden en een betere start te maken op de arbeidsmarkt. 
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld en verruimt het aantal stageplaatsen voor studenten uit het MBO en HBO.
 • We brengen toegankelijkheid onder de aandacht bij studenten- en studieverenigingen.
 • We investeren in de samenwerking tussen de gemeente, de scholen voor beroepsonderwijs en inwoners. De scholen delen daarmee hun kennis bij hun onderzoek naar vraagstukken in Breda, in de regio en bij bedrijven.
 • Er komt een gezamenlijke Bredase introductieweek. Zo begint je studententijd met een vliegende start.

Jeugd en gezin

Soms gaat opvoeden en opgroeien niet zonder slag of stoot. Dan moet er goede hulp beschikbaar zijn. Zodat iedereen de kans krijgt om in een zorgzame en veilige omgeving op te groeien.

 • Elk kind of puber moet de jeugdzorg krijgen die nodig is. We werken daarom de wachtlijsten in de jeugdzorg weg.
 • Kinderen blijven wat D66 Breda betreft zo lang mogelijk thuis wonen, ook bij moeilijke problemen. Als dat niet kan, is het beter als deze kinderen opvang krijgen in een pleeggezin of gezinshuis, dan dat ze in een instelling van de jeugdzorg terecht komen.
 • Kinderen hebben, als het niet goed gaat thuis, een rustige plek nodig om naar toe te gaan. Daarom breiden we de aanpak met steungezinnen in Breda uit. Dat is niet alleen nodig, maar ook leerzaam en waardevol voor de betrokken kinderen en gezinnen. Zo stimuleren we ook dat Bredanaars elkaar leren kennen en elkaar helpen waar het kan.
 • Soms gaat opvoeden niet vanzelf en ervaren ouders problemen. Daarom bieden we vroege (opvoed)hulpvoor alle ouders die dat nodig hebben. Zo vermijden we zwaardere en duurdere zorg.
 • In de jeugdzorg blijft het nodig dat we extra aandacht geven aan jongeren die 18 jaar oud worden. Elke jongere moet de zorg krijgen die nodig is. Regels, geldstromen en andere bureaucratie die dat in de weg staat, pakken we daarom aan. We pleiten voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren. 
 • Om de inzet voor jongeren te versterken, halen we de schotten weg in de samenwerking tussen het onderwijs, de jeugdzorg en andere betrokken Bredanaars, zoals wijkagenten.
 • Sterke samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties in een wijk of buurt (zoals de woningcorporaties, het jeugdwerk en de politie) en de zorgaanbieders, zorgen er voor dat de juiste zorgeerder op de juiste plek terecht komt.
 • Kinderen moeten niet de dupe worden van de scheiding van hun ouders. Daarom zetten we in op vrijwillige en toegankelijke hulp om moeilijke scheidingen te voorkomen, of te begeleiden.
 • D66 gelooft dat kinderen erbij gebaat zijn als zorginstanties naar het totaalplaatje kijken. Daarom is jeugdzorg voor D66 Breda in gevallen ook gezinszorg.

Gelijkwaardigheid

In Breda is iedereen gelijkwaardig. Om iedereen in Breda ook gelijkwaardig te behandelen, zijn duidelijke keuzes nodig.

 • In Breda is er geen plek voor racisme en discriminatie. Als lokale overheid blijven we ons daartegen verzetten door het te benoemen en te veroordelen. Ook Zwarte Piet hoort wat ons betreft niet bij een sinterklaasviering als feest voor alle kinderen. 
 • In Breda moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Anti-LHBTQI+ geweld en vandalisme wordt hard aangepakt. Om de bewustwording te vergroten blijft acceptatie en tolerantie een kernwaarde van de gemeente. We blijven zoeken naar manieren om deze waarde onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Coming Out Day en Paarse vrijdag, of via herkenningspunten in de stad.
 • We gaan wijkmanagers en vrijwilligers meer handvatten geven om vroeg gewelddadige situaties en andere problemen te signaleren. Preventie van huiselijk en gendergerelateerd geweld is beter dan genezen. Daarom betrekken we betrokkenen aan de voorkant al bij de oplossing en zorgen we voor voorlichting op scholen over hoe we met elkaar omgaan.
 • De gemeente Breda gaat werk maken van een inclusieve en diverse organisatie waarbij verschillende achtergronden en levensbeschouwingen zijn vertegenwoordigd. Elke Bredanaar, ongeacht geaardheid, gender, etniciteit of bijvoorbeeld beperking verdient vertegenwoordiging in de gemeentelijke organisatie.
 • Discriminatie en uitsluiting bij onder andere het zoeken naar een baan, stage of huis komt in onze samenleving nog steeds veel te vaak voor. We bouwen daarom het meldpunt discriminatie verder uit. Daar kunnen onacceptabele situaties aangekaart en aangepakt worden. Daarnaast maken we dit meldpunt bekender en toegankelijker.