Breda maakt betrokken

De gemeente is er voor mensen en niet andersom. Het is al vaak gezegd, maar daarom niet minder waar. We willen dat de gemeente naast mensen staat. Dat de gemeente luistert naar problemen en oplossingen. Dat moeten we concreet maken. In onze lokale democratie en in de manier waarop we met Bredaas belastinggeld omgaan. Zodat de deur naar de gemeente altijd open staat. Daar worden Breda en de Bredanaars beter van.

Het Stadserf, waar het Bredase stadhuis gevestigd is. - Beeld: Reginald Kluijtmans

Democratie

We willen luisteren naar goede ideeën. Daar wordt Breda een mooiere stad van. Daarom verbeteren we de manieren om je stem te laten horen.

 • De komende jaren is het belangrijker dan ooit dat inwoners goed betrokken worden, omdat we steeds grotere delen van onze stad steeds meer gaan gebruiken. We willen meer huizen en meer groen, maar ook dat heel Breda goed bereikbaar is. Dat betekent dat we niet alleen moeten luisteren, maar ook steeds uitleggen welke keuzes we maken met alle input die we krijgen. De overheid is er immers voor jou. Daarom gaan we veel meer gebruik maken van www.planbreda.nl en/of een digipanel. Ook wijkplatforms en wijk- en dorpsraden krijgen hierin als gesprekspartners nadrukkelijker een plek.
 • We verstevigen de wijkplatforms en zorgen we dat je daar makkelijker terecht kunt. Zo kunnen we meer werk maken van goede ideeën.
 • De mening van elke jongere telt. Met de kindertrendrede moedigen we leerlingen van verschillende basisscholen aan om over de toekomst van Breda na te denken. We richten een denktank op waarin studenten en scholieren worden betrokken bij maatschappelijke vraagstukken, onder andere met onderzoek en stages. Het Urban Living Lab is daar een goed voorbeeld voor.
 • De stem van kinderen moet goed gehoord worden. Daarom komt er een kindervragenuur op school en willen we op elke school een kinderraad. Deze kinderraden kunnen direct aan de gemeenteraad laten weten wat hen bezighoudt
 • Voor het goed functioneren van de lokale democratie zijn lokale media belangrijk. Zij brengen verslag uit van wat er allemaal gebeurt in de straten, buurten, wijken en dorpen van Breda. De lokale omroepen steunen op veel vrijwilligers. Dat is reden te meer om veel in onze lokale media te blijven investeren.
 • Breda moet een stad zijn waar we in woord en daad uitdragen dat we de democratie en rechtsstaat hoog in het vaandel hebben staan. Daarom wegen bij nieuwe stedenbanden de democratie en mensenrechten zwaar mee.
 • We blijven onszelf uitdagen om inwoners meer te betrekken bij de overheid. Bijvoorbeeld met een jongerenraadvergaderen op locatie en een burgermotie of –amendement.

Bestuur

De gemeente is een professionele organisatie met heel gemotiveerde medewerkers. Dat mogen inwoners ook zo ervaren. We zorgen dat de gemeente beter aansluit bij de wereld van haar inwoners. 

 • We investeren in de opleidingen van ambtenaren, met extra aandacht voor de menselijke maat in de omgang met inwoners. Door meldingen van inwoners snel op te pakken en daar altijd een terugkoppeling op te geven, stimuleren we inwoners om mee te denken met de gemeente en de kansen of problemen die ze zien door te geven.
 • De gemeente is er voor haar inwoners. We zijn daarom altijd kritisch op nieuwe voorstellen en onze eigen keuzes, de uitvoerbaarheid daarvan en de gevolgen voor onze inwoners en bedrijven. Daarom is het belangrijk dat dat altijd onafhankelijk onder de loep genomen kan worden door onder andere de lokale rekenkamer.
 • Om het menselijke contact tussen ambtenaren en inwoners te verbeteren, zien we graag dat ambtenaren vaker hun werk vanuit bijvoorbeeld buurt– of dorpshuizen doen. Samen met de wijkagent zijn zij een aanspreekpunt in de buurt.
 • Voor sommige mensen is de (fysieke) stap naar het stadskantoor te groot. Daarom wil D66 Breda (mobiele) algemene loketten op verschillende plekken in Breda. Inwoners kunnen daar terecht voor al hun vragen, of voor bijvoorbeeld hulp bij het invullen van digitale formulieren. Zo verkleinen we de afstand tussen inwoners en de gemeente.
 • De overheid is er voor iedereen. Daarom moet de communicatie van de gemeente en organisaties die aan de gemeente verbonden zijn makkelijk en laagdrempelig zijn. Omdat Breda een internationale stad is, betekent dat ook communicatie in het Engels.
 • Door de klimaatverandering veranderen ook de kosten voor het onderhoud van bijvoorbeeld bomen en wegen. Het wordt daarom belangrijker om het onderhoud meer af te stemmen op de beleving van inwoners.
 • Data is er in overvloed en we kunnen er steeds meer mee. Daar maken we slim gebruik van, om betere beslissingen te kunnen nemen en goed tegen het licht te houden of we het geld van de Bredanaar op een goede manier aan de goede dingen besteden. Daar gaan we ook meer en opener verslag over uitbrengen. We houden hierbij oog voor onbedoelde vooroordelen in algoritmes.
 • ‘Responsible Disclosure’ is een regeling waarmee de eigenaar van een website uitspreekt dat goedbedoelende hackers de zwakke plekken in het ICT-systeem mogen zoeken. Deze hackers maken die zwakke plekken dan eerst bekend aan de eigenaar van de website en worden dan niet vervolgd. Om de ICT-systemen van de gemeente te verbeteren wil D66 Breda dat de gemeente een zogeheten ‘Responsible Disclosure reglement’ op haar websites zet, die van toepassing is op alle gemeentelijke ICT-systemen.

Belastingen en tarieven

We hervormen het stelsel van belastingen en financiën. De vervuiler moet meer betalen en schone keuzes moeten lonen. En we zorgen dat je nooit te veel betaalt.

 • We willen dat de gemeentelijke belastingen, zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, eerlijker worden verdeeld. Daarom kijken we goed naar wat invloed heeft op de hoogte van deze heffingen, zoals bijvoorbeeld de grootte van het huishouden, hoogbouw en de mate van vervuiling. Daar passen we de tarieven op aan. Zo zorgen we dat niemand te veel betaalt en sturen we op een beter milieu.
 • We indexeren de onroerende zaakbelasting (OZB) op basis van de meerjarige gemiddelde inflatie. Daarmee houden we de lasten voor inwoners betaalbaar en kijken we altijd eerst kritisch naar de hoogte van onze eigen uitgaven. 
 • Daarnaast maken we het systeem om de gemeentebelastingen kwijt te schelden progressiever. Dat betekent dat we afstappen van ‘’alles of niets’’ en meedenken met wie niet alles kan betalen. 

De portemonnee van Breda

D66 Breda zet zich altijd in voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig met belastinggeld omgaan en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan.

 • We zijn niet bang om te hervormen en slim te bezuinigen als de gemeente geld uitgeeft aan onnodige of niet effectieve dingen. Zo houden we de lasten voor Bredanaars zo laag mogelijk. 
 • De afgelopen jaren hebben we al voor veel extra geld uit het Rijk en uit Europa gezorgd. Dat blijven we de komende periode doen. Bijvoorbeeld voor het halen van de klimaatdoelen en het bouwen van huizen.
 • Om Bredanaars te laten meebeslissen wat er met ons geld gebeurt, gaan we door met Breda Begroot.
 • We doen er goed aan om ons geld zoveel mogelijk uit te geven aan duurzame ontwikkelingen, die ook op de lange termijn meerwaarde hebben. Ook onze kinderen moeten tenslotte de lusten van onze investeringen ervaren. Investeringen en exploitatielasten die niet duurzaam bijdragen, houden we tegen het licht.
 • De economie is onzeker. We kunnen niet voorspellen wanneer de volgende economische crisis aanklopt. Daarom moet de gemeente een goede buffer hebben. Dat doen we door onze vrij besteedbare algemene reserve te verdubbelen. Na twee jaar beoordelen we onze ambities en financiën opnieuw.