Breda maakt gezond

We kunnen er niet omheen. Ook In Breda maakt het voor je gezondheid en je welvaart uit waar je geboren bent en waar je woont. Dat is een onacceptabele situatie. Want iedereen in Breda verdient een goed en gezond leven. Maar een gezond leven is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Je voelt je gezond als je de veerkracht hebt om te kunnen omgaan met de uitdagingen die op je pad komen. Daarom zetten we volop in op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Corona heeft dat voor veel mensen niet makkelijker gemaakt. Een groot aantal mensen is ziek geworden, de zorg is overbelast en eenzaamheid is een aanslag op onze mentale gezondheid. Het belang van gezond leven, goede zorg en welzijn is dus overduidelijk.

Joggen bij het Chassépark - Beeld: D66 Breda

Goed, gezond,
met oog voor elkaar

We werken aan een gezonde stad, waar we oog hebben voor elkaar en waar we gezond leven makkelijker en toegankelijker maken voor iedereen.

 • In de zorg moeten mensen centraal staan. Daarom willen we dat zorg- en welzijnsorganisaties uitgaan van de stappen die mensen doormaken als ze zorg nodig hebben. De ervaringen van mensen moeten dus leidend zijn voor hun aanbod. Zorgaanbieders en -instellingen vragen we om over de grenzen van hun organisatie heen te kijken.
 • We moeten doen wat werkt. Daarom willen we dat zorgaanbieders en hun cliënten daar eerlijk met elkaar over in gesprek gaan en dagen we organisaties uit om duidelijk te laten zien wat de meerwaarde is van wat ze doen. 
 • De zorg is gebaat bij ervaringsdeskundigheid. Daarom maken we daar meer gebruik van.
 • Breda is aan het groeien, maar wordt ook steeds ouder. Om goede zorg altijd dicht bij huis te hebben, zorgen we voor genoeg huisartsen en andere zorgverleners in de wijken die snel vergrijzen.
 • Voor oudere mensen is het moeilijker om zelfstandig thuis te wonen. Die mensen helpen we met goedethuishulp, ondersteund door slimme digitale mogelijkheden.
 • De mantelzorg en vrijwilligershulp worden versterkt. Dat doen we door goede afspraken te maken met professionals om te helpen en alleen in te springen als dat nodig is.
 • We zien dat het abonnementstarief binnen de WMO heeft geleid tot een ongewenste aanzuigende werking in Breda. Wij vinden het gerechtvaardigd om van mensen met een hoog inkomen een eerlijke bijdrage te vragen voor hun zorg. Kwetsbare ouderen met een laag inkomen willen we op deze manier zoveel mogelijk ontzien.
 • Initiatieven van bewoners om elkaar te ontmoeten, bij te kletsen of samen te werken ondersteunen we. Het is goed als bewoners dat zelf organiseren.
 • Ook in Breda is een tekort aan mensen die in de zorg werken. Daarom moedigen we samen met ons beroepsonderwijs, de zorgschool en de zorginstellingen Bredanaars aan om in de zorg te gaan werken.
 • Zorg- en welzijnsorganisaties krijgen nu jaarlijks een contract vanuit de gemeente. Om te zorgen dat de zorg die zij bieden langer mee gaat en vrijer toegankelijk is, zorgen we dat deze organisaties contracten voor meerdere jaren krijgen.
 • De mentale gezondheid van jong en oud heeft onze prioriteit. We kiezen voor preventie en daarom vergroten we onder andere de weerbaarheid van kinderen, pakken we eenzaamheid aan en willen we dementie voorkomen.
 • Scholieren en studenten moeten makkelijk sociaalpsychologische zorg kunnen krijgen. Daarom krijgt elke school een eigen jeugdprofessional, zodat scholieren en studenten in eerste instantie op school terecht kunnen. Deze professional is op vaste momenten in de week op school en kan snel een juiste doorverwijzing geven. De gemeente betaalt daaraan mee als dat nodig is.
 • We gaan door met de voorlichting over leefstijl en de programma’s om armoede, roken en het gebruik van alcohol en andere schadelijke genotsmiddelen tegen te gaan.
 • Gezond eten moet makkelijk te krijgen zijn in Breda. Daarom gaan we het groeiende aanbod van ongezond eten, zoals bij fastfoodketens, tegen. Zo maken we de gezonde keuze, de makkelijke keuze.
 • Schone lucht inademen is belangrijk voor een gezond leven. Daarom plaatsen we zogenaamde ‘City Trees’, die de lucht filteren van vieze stoffen.
 • De gezondheid van kinderen start al bij gezonde conceptie en de zwangerschap. Projecten als ‘Nu niet zwanger’ steunen we, omdat we vinden dat in die fase het goede gesprek daarover goed gevoerd moet worden.
 • We zetten de ‘’Green Deal Duurzame Zorg’’ door. Daarmee dagen we onze zorgorganisaties uit om in hun werk bij te dragen aan het verbeteren van het milieu.

Iedereen moet
kunnen sporten

Sporten moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Zo krijgt iedereen de kans om te sporten en fysiek en mentaal gezond te blijven.

 • De gemeente sluit een convenant met alle sportclubs om ervoor te zorgen dat de contributie voor alle kinderen gelijk en betaalbaar is. Als alle sporten even toegankelijk zijn, nemen we de drempel weg om voor een bepaalde sport te kiezen en zorgen we ervoor dat Bredanaars elkaar vaker ontmoeten.
 • Sporten is goed voor je lichamelijke en mentale gezondheid. Maar samen sporten zorgt er ook voor dat jong en oud uit heel Breda elkaar ontmoet. Dat gaat de tweedeling tegen. Daarom blijven we investeren in sport en beweging in de stad en krijgen kinderen minimaal 3 uur gymles per week. 
 • Het is belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. Daarom zorgen we dat sportclubs gratis de verplichte VOG aan kunnen vragen voor hun vrijwilligers. We vragen sportclubs om een vertrouwenspersoon aan te wijzen.
 • Het Sport- en Cultuurfonds is een mooi en belangrijk initiatief dat we vaker willen inzetten. Daarom maken we het fonds bereikbaarder voor meer kinderen.
 • Sport heeft ook een sociale en maatschappelijke waarde. Die vergroten we door te investeren in de samenwerking tussen sportverenigingen en jongeren- en welzijnsorganisaties.
 • Sporten dichtbij huis moet veilig, makkelijk en leuk zijn. Daarom komen er meer speel– en sportplekken in elke wijk, zoals de schaaktafels in het Valkenberg en de sportroutes langs de Singels en de Galderse Meren.

Goed kunnen sporten

Als iedereen de kans krijgt om te sporten, moeten we ervoor zorgen dat er genoeg goede, gezonde en toegankelijke sportplekken zijn.

 • Alle sportlocaties in Breda worden rookvrij, en toegankelijk voor mensen met een beperking.
 • We bekijken de 2/3-regeling opnieuw en kijken hoe we sportclubs nog meer kunnen ondersteunen in het bieden van goede sportlocaties.
 • Scholen die hulpmiddelen voor sporten leveren ondersteunen we financieel.
 • Sportlocaties kunnen wat D66 Breda betreft veel verschillende functies hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sport voor scholen, verhuur aan BSO’s en andere maatschappelijke doelen. Het is goed als deze locaties dan tegelijkertijd voor verschillende functies gebruikt worden.
 • We maken het mogelijk om verschillende sportlocaties samen te voegen tot één grote sportaccommodatie, als dat kan ook voor verschillende sporten.
 • Studentensportverenigingen zijn bij uitstek hele goede ontmoetingsplaatsen waar studenten zich welkom voelen in Breda. Daarom stimuleren en ondersteunen we nieuwe en bestaandestudentensportverenigingen. Zo leren studenten elkaar en Breda beter kennen, terwijl ze samen aan hun gezondheid werken. 
 • Nieuwe vormen van sport, zoals urban sports en e-sport ondersteunen we. Het nieuwe Cross Mark-gebied is erg geschikt om deze nieuwe sportvormen te laten landen. We ondersteunen ondernemers in urban sports door een broedplaats te maken waar zij combinaties met kunst en cultuur kunnen uitproberen. De BUAS en Avans spelen een belangrijke rol in die ontwikkeling.
 • We onderzoeken op welke manieren Bredanaars op het water kunnen sporten (bijvoorbeeld door golfslag voor surfers en wakeboarden) of op het water hun vrije tijd kunnen besteden, bijvoorbeeld op een stadsstrand met zwemwater.
 • We zijn trots op de topsportevenementen die we naar Breda hebben gehaald, zoals de Vuelta en de Champions Trophy. We blijven zorgen dat dit soort evenementen in Breda plaatsvinden. Daarbij kijken we ook naar sporten die je minder vaak ziet en andere soorten sport, zoals urban sports, e-sport en para-sport.
 • In Bavel komt een nieuwe ‘multifunctionele accommodatie’ (MFA) en in Princenhage komt de nieuwe sporthal De Doelen.