Woonvisie, MRA en fietspad Kattendel

Meer en betaalbare woningen zijn voor D66 een topprioriteit, ook in Bloemendaal. De fractie steunde de Woonvisie 2023-26 tijdens de raadsvergadering van 1 juni dan ook volop.

Woonvisie

500 Nieuwe woningen tot 2030 zijn voorzien in de nota Woonvisie die wethouder Attiya Gamri (PvdA) met haar staf heeft opgesteld en op 1 juni in de raad is besproken en vastgesteld. Ruim 300 woningen zijn al ingevuld, denk aan Park Vogelenzang in Bennebroek, en Dennenheuvel in de kern Bloemendaal.  De Woonvisie gaat uit van 33% sociale, 40% middensegment en de rest vrije sector. “Een opgave die vraagt om lef en daadkracht” luidt het motto van deze Woonvisie. D66 kan dit alleen maar onderschrijven. Ambitieus, helder en concreet, precies wat deze tijd van woningcrisis nodig heeft. De woonvisie is na het raadsdebat met een ruime meerderheid van stemmen vastgesteld. Tegen stemden HvB, CDA, LB en ZB.

(Com)motie over ‘Kattendel’

De provincie en het PWN zijn niet van plan om het duinfietspad naar Kattendel open te houden. Dit vanwege voortdurende verzanding van het pad. Protestacties van fietsers afgelopen maand hebben niet geholpen. (foto)
Bloemendaal wil het er niet bij laten zitten.
HvB kwam tijdens de raadsvergadering van 1 juni met een motie, mede ingediend door D66. Daarin wordt het Bloemendaalse college gevraagd om bij het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan te geven hoe belangrijk dit – reeds sinds 1950 bestaande – fietspad is voor de strandgangers die rust zoeken op het strand, maar ook voor de ontlasting van het fietspad langs het Vogelmeer. De motie is aangenomen.
Op initiatief van D66 gaat de gemeenteraad ook een brief sturen aan Provinciale Statenleden om ook hen te laten weten hoe belangrijk dit fietspad is voor Bloemendaal en omgeving.

MRA transparantie en meer

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) met 2,5 miljoen inwoners, is een bestuurlijk samenwerkingsverband van provincies, gemeenten en vervoersbedrijven. Een samenwerkingsverband dat wel eens vragen oproept oa vanwege gebrek aan transparantie. Om daaraan tegenoet te komen heeft de MRA nu voor het eerst een Voortgangsnota geproduceerd. Daarin staan uitgevoerde activiteiten en andere behaalde resultaten vermeld. Hierdoor kunnen gemeenteraadsleden en Statenleden op inhoud in gesprek gaan met hun bestuurders, en: hen meegeven welke regionale onderwerpen zij belangrijk vinden om besproken te worden in de MRA. Samen met de Termijnagenda is dit een nieuw instrument om de MRA bij te kunnen sturen. De bevoegdheden en kaderstellende taken blijven op deze manier bij de raden en de Staten.
D66 vindt dat een goede ontwikkeling maar stelt ook dat er meer verbeteringen mogelijk zijn. En ook dat er ook ruimte moet zijn voor algemenere vragen als: Zijn deze informele regio’s de beste weg als tussenlaag tussen provincie en gemeente? Is daar uberhaupt wel behoefte aan? Hoe is de democratische legitimatie en controle geregeld.
De door Zelfstandig Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal
ingediende motie om per direct het lidmaatschap van de MRA op te zeggen gaat de fractie echter veel te ver.
 
Regionaal fietsnetwerk
De gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal werken samen aan de bereikbaarheid in deze regio. Dit is belangrijk, omdat maatregelen in de ene gemeente gevolgen kunnen hebben voor de andere(n).
Er wordt o.a. gewerkt aan een regionaal fietsnetwerk en als onderdeel daarvan wordt volgend jaar het kruispunt Leidsevaart-Bekslaan aangepakt, zodat dit kruispunt veiliger voor fietsers wordt.
Ook wordt gezamenlijk gewerkt aan een project bereikbaarheid kust, waar de Zeeweg natuurlijk een onderdeel van vormt.
De raad van 1 juni heeft het jaarplan/begroting 2024 ‘Gemeenschappelijke Regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland’ goedgekeurd.
 
Nota ruimtelijke beoordeling
De nota Ruimtelijke beoordeling is aangepast, zodat de gemeenteraad meer invloed krijgt op kleine wijzigingen in een bestemmingsplan.