Onze plannen voor het onderwijs

In de gemeente Bloemendaal moet het onderwijs kansen bieden voor de toekomst. Met vergroening en toegankelijke scholen maken wij ons sterk voor de volgende generaties.

Goed onderwijs is de belangrijkste motor voor gelijke kansen. De gemeente gaat over de schoolgebouwen. Het ‘integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen’ wordt de komende jaren
geactualiseerd, uitgaande van de te verwachten nieuwe voorziening voor renovatie en ontwikkelingen op het gebied van klimaatmaatregelen en verduurzaming. We steunen dan ook de
voorstellen en oplossingen van het college m.b.t. onderwijs huisvestiging om de schoolbesturen in
staat stellen de noodzakelijke voorzieningen te realiseren.

D66 verwacht van het College dat er actief gesprekken gevoerd worden met de schoolbesturen over verduurzamen schoolgebouwen in combinatie – waar mogelijk – met wijkgerichte aanpak en kijken
van welke maatregelen de omringende buurt van mee kan profiteren.

De veilige en zelfstandige bereikbaarheid van Scholen door de leerlingen moet overigens gewaarborgd zijn en moet meer aandacht krijgen.

D66 steunt de eenmalige bijdrage aan huisvestiging van de bibliotheek Bloemendaal. De brede, maatschappelijke rol vervult de bibliotheek niet alleen, maar samen lokale partners- , Welzijn
Bloemendaal, het WMO loket – en inwoners. Daar moet de huisvesting op toegerust zijn.

We zijn blij met de extra toezegging van het rijk voor extra middelen. Wellicht leidt dit tot een meevaller bij het eerste kwartaalrapport