Hoe heeft D66 gestemd?

D66 is tevreden over de begroting 2024, zoals die in de gemeenteraad van 9 november 2023 is besproken. De posten waaraan D66 vooral waarde aan hecht zoals Wonen, Onderwijs (Huisvesting scholen), Verkeersveiligheid en een resulterende OZB-belasting voor de burgers die acceptabel is, zien er financieel goed uit.  Zoals in de vorige jaren is de begroting met ruime meerderheid aangenomen (tegen stemden Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal).  De gehele bijdrage van D66 is op de site van de gemeenteraad terug te zien en beluisteren.
We lichten hier de belangrijkste amendementen en moties toe:

Amendement over Onderwijshuisvesting (Amendement A)
Het amendement van Hart van Bloemendaal en GroenLinks had ten doel de gereserveerde bedragen voor onderwijshuisvesting uit de begroting te schrappen. Het is verworpen (8 voor, 11 tegen).
D66 is erg blij dat dit amendement het niet heeft gehaald. Investeringen in onderwijshuisvesting in Bloemendaal zijn hoognodig. (zie foto, Willinkschool in Bennebroek, meer dan 100 jaar oud) Wethouder Wijkhuisen (D66) zet zich er ten volle voor in om ervoor te zorgen dat onze leerlingen fatsoenlijk gehuisvest zijn en blijven.

Amendement over hek langs de Zeeweg (Amendement B)
Het amendement ingediend door Hart van Bloemendaal beoogde de gereserveerde gelden voor een hek langs de Zeeweg (om herten tegen te houden) te schrappen. (unaniem aangenomen)
D66 en alle overige leden van de raad waren het erover eens dat het hek veel te duur is om door Bloemendaal alleen bekostigd te worden. Zonder financiële steun van omliggende gemeenten, provincie en PWN geen hek.

Amendement over Toeristenbelasting (Amendement D)
Het amendement van GroenLinks beoogde om de begrote verlaging van de toeristenbelasting ongedaan te maken voor zowel camping- als hotelgasten. Verworpen (4 voor, 14 tegen, 1 afw.)
D66 staat wel sympathiek tegenover het ongedaan maken van de verlaging, maar geeft de voorkeur aan een gedifferentieerde aanpak zoals in het volgende amendement E wordt bepleit.

Amendement over toeristenbelasting (Amendement E)
Het amendement (van PvdA) had als doel om de begrote verlaging van de toeristenbelasting ongedaan te maken voor alleen hotelgasten, en de campingD66 stemde voor dit amendement omdat er een onderscheid is gemaakt tussen hotelgasten en campinggasten.

Amendement over de voorgestelde verhuiscoach (Amendement F)
Het amendement van Hart van Bloemendaal, met als doel het voorgestelde bedrag voor een nog aan te stellen verhuiscoach uit de begroting te schrappen is met 18 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. D66 vraagt zich af in hoeverre er een behoefte bestaat aan een verhuisbemiddelaar. 
 
 
Amendement over de herinrichting van de Bloemendaalse weg te Overveen (Amendement G)
In de begroting is een bedrag opgenomen voor de herinrichting, waarbij er weliswaar participatie is aangekondigd, maar waaraan ook een concrete invulling is gegeven. Het amendement beoogt de bewoordingen over de ‘concrete invulling’ te schrappen.
Aangenomen, met 14 voor, en 4 stemmen van D66 tegen.
D66 vindt het amendement volkomen overbodig, omdat wethouder Wijkhuisen (D66) al tijdens de commissievergadering heeft toegezegd geen concreet plan voor te stellen voordat de participatie is afgerond. 
 
Amendement over de parkeerbelasting op de Kop van de Zeeweg (Amendement H)
Het amendement (D66 en GroenLinks) beoogt de verlaging van de prijs voor een parkeerdagkaart aan het strand in de zomer ongedaan te maken, en alle parkeertarieven gewoon te verhogen met de normale indexatie. Nipt aangenomen (10 voor, 9 tegen)
D66 vindt dat het autoverkeer naar het strand niet gestimuleerd moet worden door een effectieve verlaging van de parkeertarieven voor auto’s. Het fietsverkeer verdient daarentegen wel een stimulans!
 
Amendement over geld voor Raadslid in de Klas (Amendement I)
De organisatie van het project ‘Raadslid in de Klas’ kost te veel tijd om door vrijwilligers alleen te worden ondersteund. Het voorstel (PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VVD, Liberaal Bloemendaal) is om € 20.000 hiervoor vrij te maken. Aangenomen (14 voor, 4 tegen)
D66 ondersteunt het project ‘Raadslid in de Klas’ van harte omdat met dit lesprogramma leerlingen van de basisscholen inzicht krijgen in hoe belangrijk democratie is. Daarvoor was aanvullend budget nodig

Motie over Tarief Parkeerbelasting Hotels aan de Kop van de Zeeweg  (Motie 1)
De motie, ingediend door Zelfstandig Bloemendaal, had ten doel het parkeertarief voor ‘verhuurde’ parkeerplaatsen aanzienlijk te verhogen. Verworpen (8 voor, 11 tegen).
D66 ziet op dit moment een aantal redenen de motie niet te steunen, maar hoort graag meer over de berekeningen waarop het voorgestelde tarief berust van zowel de indieners van de motie als van het College van B&W.

Motie over inkomens- en bijstandsvoorzieningen (Motie 2)
De motie van GroenLinks en PvdA roept het college op om de inkomensgrenzen voor bijzondere bijstand in de gemeente op te trekken tot 130% van de bijstandsnorm. Verworpen met 8 (de indieners en D66) tegen 11 stemmen.
D66 heeft voor deze motie gestemd omdat ook D66 vindt dat bewoners van Bloemendaal niet onder de armoede grens terecht mogen komen. 
 
Motie over betalen naar gebruik bij de afvalstoffenheffing  (Motie 3)
De indieners (GroenLinks) beogen om gebruikers van een grote afvalcontainer per liter afval evenveel te laten betalen (budgetneutraal) als gebruikers van een kleine rol-emmer. Het scheelt  € 0,34 per liter. Aangenomen (14 voor, 4 tegen, waaronder 3x D66)
D66 is verdeeld over de vraag of deze motie bijdraagt aan minder afval en/of een eerlijkere verdeling van de kosten.
 
Motie over een maximale snelheid op de Zeeweg van 60  (Motie 4)
In verband met de veiligheid op de Zeeweg zien D66 en GroenLinks graag dat de provincie een maximale snelheid voor auto’s van 60 km/uur instelt. De motie roept het college op om hiervoor bij de provincie invloed uit te oefenen. Aangenomen (13 voor, 5 tegen) .
D66, indiener, vindt dat de Zeeweg te gevaarlijk is en er te veel ongelukken gebeuren. Een maximale snelheid van 60 km/uur zal de veiligheid verbeteren.
 
Motie over financiele bijdrage in de kosten van een scheidingswand in het Dorpshuis van Vogelenzang  (Motie 5)
De indieners (PvdA) ziet graag de kosten voor een verbetering van de exploitatiemogelijkheden van het Dorpshuis financieel ondersteund door de gemeent (€ 20.000).
Verworpen (voor 8, tegen 11).
D66 staat achter een energieke aanpak van de vitaliteit van Vogelenzang en stimuleert initiatieven, zoals het plaatsen van een scheidingswand in het Dorpshuis Vogelenzang, waarbij er met relatief weinig geld veel bereikt kan worden voor de Vogelenzangse gemeenschap.