Kaders voor de nabije toekomst vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli is Lex Oude Weernink toegetreden tot de fractie. Hij vervangt Vincent Verheij die om persoonlijke redenen de raad heeft verlaten. Iedereen in de fractie is blij met de komst van Lex. Zijn wijsheid en politieke ervaring betekenen een welkome versterking. Lex is in dezelfde vergadering met ruime meerderheid gekozen als lid van de
Auditcommissie, een commissie waarin Lex in het verleden al zitting heeft gehad. Tevens heeft Bart Vernooij per die datum het fractievoorzitterschap op zich genomen.

Twee locaties voor asielzoekers

Veel debat en zelfs landelijke media-aandacht is er afgelopen weken geweest over de keuzes van locaties voor asielopvang in de gemeente Bloemendaal. 14 Juni heeft de raad zich in meerderheid achter de keuze geschaard van het college. Het gaat om een terrein langs de Randweg (Westelijke Randweg 1 Overveen) en het terrein rondom de Parochiekerk aan de Sparrenlaan te Aerdenhout. Op deze locaties zouden respectievelijk 60 en 30 asielzoekers een plek moeten vinden.
D66 heeft, alles afwegende, voor gestemd. D66 heeft (nadat de tekst op essentiële punten was verbeterd) ook voor een amendement gestemd, waarin kort gezegd het college wordt gevraagd om zich in te zetten voor een aantal van deze wensen en bedenkingen uit de omgeving van de locatie aan de Sparrenlaan.
 

De financiële cycli

Voor het zomerreces heeft de raad drie belangrijke financiële cycli besproken: vastgesteld zijn het Jaarverslag, de Jaarrekening 2022 en het gerealiseerde resultaat (circa € 6.200.000). Het lopende begrotingsjaar (2023) is tegen het licht gehouden in de Zomernota. Daarin staat een voorlopig geraamd begrotingstekort van circa € 1.880.000. Op basis van landelijke ontwikkelingen is de verwachting echter dat het tekort de nul zal naderen.

Regeren is ook vooruitzien, en dat gebeurt in de Kadernota 2024. Deze bevat de beleids- en technische uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2024 van de gemeente.

We belichten hier enkele belangrijke punten en wijzigingen:

Zeeweg: hoge kosten
In de kadernota is € 100.000 opgenomen voor een projectleider, die onderzoek moet doen naar een hek langs de Zeeweg om de damherten tegen te houden. Zo’n hek kost meer dan 1 miljoen. D66 vindt dat andere partijen, zoals Zandvoort, de Provincie, Staatsbosbeheer en PWN moeten meebetalen aan een hek. Zandvoort heeft dit al toegezegd. Dus eerst moet er duidelijheid zijn over de financiering, dan pas een projectleider aanstellen.
Het college heeft dit toegezegd, dus daarmee kon het amendement worden ingetrokken.

Opknappen Voorbuurt en winkelstraat sámen aanpakken
Het is de bedoeling dat de Voorbuurt, de toegang tot de winkelstraat in Bloemendaal dorp wordt verfraaid. Dat is prima, vindt D66, maar de winkelstraat zelf is ook aan een opknapbeurt toe en wat is logischer dan die twee zaken tegelijkertijd aan te pakken.
Het college heeft toegezegd dit op te pakken. Dus onze motie hierover konden we ook intrekken.

Woningen op het terrein Bos Tuin & Dier (Vogelenzang)
De voorkeursvariant van het college inzake de ontwikkelingsvisie terrein Bos, Tuin en Dier is door een meerderheid van de raad omarmd. Er komen daar maximaal 40 woningen. Een aantal partijen pleitte voor meer woningen vanwege de krappe woningmarkt. Die baart ons ook zorgen, maar we moeten ook de ruimtelijke kwaliteit bewaken en wij zijn van mening dat in dat landelijke gebied, tegen de binnenduinrand aan, niet meer woningen passen.

Huisvesting scholen
Huisvesting van scholen is een belangrijk punt voor D66. De fractie kijkt uit naar het beloofde nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP). Een IHP is een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting dat wordt opgesteld door schoolbesturen en de gemeente. Een IHP zorgt voor een evenwichtige en beleidsmatige inzet van financiële middelen.
In de vergadering van 6 juli dienden Hart voor Bloemendaal en GroenLinks een motie in om jaarlijks een budgetplafond voor de onderwijshuisvesting vast te stellen. D66 steunde deze motie niet omdat hierdoor het benodigde geld voor de renovatie van scholen tekort kan schieten. Wethouder Wijkhuisen zegde toe dat voor het zomerreces 2024 een nieuw IHP aan de raad zal worden voorgelegd.  
 
Regenbooggemeente
Vorig jaar is er een motie aangenomen waarin de raad heeft uitgesproken dat Bloemendaal een regenbooggemeente is. In deze vergadering is dat verder uitgewerkt met een initiatiefvoorstel, ingediend door VVD, D66, GL, CDA en PvdA. Het college wordt daarin opgedragen een Lokale Inclusie
Agenda op te stellen.

Schone lucht
GroenLinks heeft een motie ingebracht waarin het college wordt opgeroepen om actief luchtverontreiniging in onze gemeente te bestrijden en om aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord, een initiatief vanuit het Rijk en gemeenten om actief iets te doen aan de verbetering van de
kwaliteit van de lucht. De motie is unaniem aangenomen.

Dekking voor sociale woningbouw
Omdat er meer sociale woningen worden gebouwd dan voorzien in 2022, is er onvoldoende financiële dekking aanwezig. In de in juni 2023 vastgestelde Woonvisie gaat het om 167 woningen in plaats van de 100, die waren genoemd in het Woonakkoord van 2022. Tijdens de raadsvergadering onder het punt Vitaal Vogelenzang werd een amendement ingediend om gelden die vrijkomen na liquidatie van de grondexploitatie van Vitaal Vogelenzang 2023 toe te voegen aan het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw. D66 steunde dit amendement van harte.

Burgemeester Roest moet waarnemer worden!

Tijdens het agendapunt ‘Mededelingen’ op 6 juli deelde Hart van Bloemendaal mee dat ze een pleidooi wilde houden voor het aanblijven van Elbert Roest als waarnemend burgemeester. Uiteraard wilde D66 dat graag steunen.
HvB vroeg om een extra raadsvergadering daarover, maar al snel bleek dat de overige partijen het besluit over het waarnemerschap liever overlaten aan de Commissaris van de Koning, natuurlijk na overleg met de fractievoorzitters.
D66 had een extra raad hierover willen steunen, maar dat heeft in deze situatie geen zin. Wel is het mooi te constateren dat Hart voor Bloemendaal, die een jaar geleden nog zeer negatief was over onze burgemeester inmiddels zo positief over hem denkt, dat die fractie hem als waarnemer hadden gewild. In de loop van september zal de Commissaris van de Koning twee namen van mogelijke waarnemers voorleggen aan de Bloemendaalse raad.
In zijn laatste raadsvergadering heeft plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Alice Jeltes Elbert Roest toegesproken en hem een bloemetje aangeboden (foto).