Asielopvang en toeristenbelasting

Asielopvang stond de afgelopen weken centraal in gemeentelijke debatten. Daarnaast was de
toeristenbelasting een hot item. Een kort overzicht van april 2023:

Asielopvang

Ter tafel ligt het Concept Regioplan Opvang Asiel Kennemerland, waarin ook Bloemendaal een rol speelt. Aan de mensonterende toestanden rond de opvang van het overvolle Ter Apel moet een
einde komen. Vooruitlopend op de al dan niet van kracht worden van de zogenaamde ‘Spreidingswet’ hebben de colleges uit de regio Zuid-Kennemerland dit voorlopige plan opgesteld waarin per gemeente de locaties (AZC’s) worden aangeven die de voorkeur hebben bij de plaatsing van de asielzoekers.

Opvang voor 90 asielzoekers:
Voor wat betreft onze gemeente gaat het om 90 vluchtelingen.
Het college heeft de voorkeur gegeven aan twee locaties voor de opvang. Het gaat om een terrein langs de Randweg (Westelijke Randweg 1 Overveen) en het terrein rondom de Parochiekerk aan de Sparrenlaan te Aerdenhout. Op deze locaties zouden respectievelijk 60 en 30 asielzoekers een plek moeten vinden.

In de extra raadsvergadering op 30 maart hebben de fracties hun voorlopige standpunt bekend gemaakt. Hart voor Bloemendaal kwam met een initiatiefvoorstel om de locaties Park Vogelenzang en Dennenheuvel vooraf uit te sluiten als locatie voor opvang, met als reden dat de geplande woningbouw bij deze locaties niet mag worden belemmerd. Dit voorstel kreeg geen meerderheid,
ook D66 steunde het niet.

D66: onze verantwoordelijkheid nemen

Het standpunt van D66 is dat wij als Bloemendalers onze verantwoordelijkheid voor de opvang van ten minste 90 asielzoekers moeten nemen om zo een kleine bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing voor de problematiek van de asielopvang. Zelfs als de Spreidingswet niet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. De vraag is alleen of de twee door het college uitgekozen locaties de meest geschikte (of minst ongeschikte) locaties zijn. De fractie is van mening dat er nogal wat bedenkingen zijn bij met name de locatie aan de Westelijke Randweg (vanwege de nabijheid van een relatief groot AZC aan de Zijlweg, weliswaar in Haarlem, maar tegen de grens van Overveen). Ook is niet duidelijk of en welke andere locaties in aanmerking zijn genomen, en wat de criteria geweest om juist op deze twee locaties uit te komen.

D66 hoopt en verwacht dat gedurende de maanden mei en juni, waarin verschillende vergaderingen zijn belegd over dit onderwerp, er meer duidelijkheid zal ontstaan, waardoor we ons standpunt definitief
kunnen bepalen.

* Op 16 mei 2023 is er een openbare Werksessie concept regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers in de Burgerzaal van het gemeentehuis vanaf 19.00 uur .
* 6 juni is er een extra vergadering van de commissie Grondgebied over de opvang asielzoekers en op 14 juni een extra raadsvergadering.

Toeristenbelasting

In december 2022 heeft de raad de belastingverordening voor het huidige kalenderjaar vastgesteld. Daarbij is onder andere de toeristenbelasting flink verhoogd, met maar liefst 52%. Deze verhoging heeft voor nogal wat ophef gezorgd bij campingbezoekers en -exploitanten. Mede daarom en vanwege het feit dat onze toeristenbelasting nogal uit de pas loopt met buurgemeente Zandvoort hebben Liberaal Bloemendaal, VVD en CDA een motie ingediend, om bij de begroting van 2024 de toeristen belasting in lijn te brengen met Zandvoort waar lagere tarieven gelden, en het college gevraagd om een onderscheid te maken tussen kampeerplekken en hotels. D66 steunde deze motie,
en deze is door de raad aangenomen.

Overige punten

In de afgelopen periode is nog een aantal punten aan de orde geweest die niet behoorden tot de speerpunten van onze politieke doelstellingen en veelal met steun van de fractie van D66 als
hamerpunt konden worden afgedaan.

Beeld: Auteursrecht loze afbeelding