Wonen, werken en bereikbaarheid

In Bergen op Zoom woon je in een groene omgeving. Dat willen we zoveel mogelijk behouden en uitbreiden waar dat kan. Als er gebouwd moet worden, dan moet die nieuwbouw van goede kwaliteit zijn met veel aandacht voor de natuur. We zorgen er voor dat toekomstige wijken groen en biodivers zijn. We zorgen er voor dat ergernissen als zwerfafval aangepakt worden. Kortom D66 Bergen op Zoom werkt aan een fijne woonstad.

Huisvestingsbeleid

De woningmarkt is niet alleen in de grote steden oververhit. Ook op de Bergse woningmarkt is er een enorme krapte. We geloven er niet in dat door alleen te bouwen de problemen op de woningmarkt opgelost worden. Uiteraard is dat een deel van het probleem en daarvoor moeten we op zoek gaan naar nieuwe bouwlocaties. Deels zullen dat herontwikkelingen zijn door inbreiding, zoals op Plein 13. We moeten echter ook op zoek naar uitbreidingslocaties.

Belangrijker is een goed volkshuisvestingsbeleid. We moeten goed kijken naar de doelgroepen waar we voor bouwen en hun toekomstige behoeften en wensen. We zorgen er voor dat je in Bergen op Zoom altijd in een groene omgeving woont door te bouwen met de 3-30-300 regel.

Bergen op Zoom is een prettige leefstad. Dat betekent dat de leefomgeving met aandacht wordt onderhouden en er slim moet worden omgegaan met afval. In Bergen op Zoom hebben we meer oog voor recycling door meer locaties voor het scheiden aan te bieden. Het uiteindelijke doel is omgekeerd inzamelen. Daarnaast moet op de Kragge een nieuwe milieustraat gerealiseerd worden, zodat betere recycling mogelijk is.

De gemeente moet werk maken van een schone een leefbare stad. Het groen onderhoud moet doelgericht worden uitgevoerd. Wat je doet, moet je goed doen. Daarnaast moet er voldoende handhaving en voorlichting beschikbaar zijn, wij pleiten voor een speciale BOA voor afval.

Deze afval-BOA zal zich bezighouden met handhaving op het gebied van afvaldumpingen, bijplaatsingen, zwerfvuil en hondenpoep. Daarnaast zal de afval-BOA worden ingezet op voorlichting voor het juist aanbieden van afval en het aanspreken van burgers en ondernemers op hun verantwoordelijkheid.

OV en bereikbaarheid

Bergen op Zoom moet goed bereikbaar blijven. Daarom zetten we in op beter openbaar vervoer. De gemeente gaat er niet over, maar kan zeker invloed uitoefenen. We gaan dit als volgt aanpakken.

  • Toekomstige infrastructuur moet met oog voor de fietser en voetganger worden ingericht. Fietsen en lopen staan op nummer 1. Infrastructuur voor de auto wordt pas daarna aangepakt. Veiligheid staat ook altijd voorop.
  • Veel mensen zijn niet bekend met de mogelijkheden van het openbaar vervoer in Bergen op Zoom, zoals Bravoflex. Dit soort dienstverlening moeten we in de gehele gemeente uitrollen. Zo kan iedereen flexibel tussen alle haltes worden vervoerd, rijden er geen lege en inflexibele lijnbussen en worden ook Lepelstraat en Halsteren beter bereikbaar.
  • Het moet in Bergen op Zoom mogelijk zijn om de omliggende dorpen, de industrieterreinen en het nieuwe ziekenhuis gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Ook hiervoor moet Bravoflex beschikbaar zijn.
  • Bergen op Zoom is een stad tussen wereldsteden. Het kan niet zo zijn dat we anno 2022 geen directe verbinding met Antwerpen hebben.
  • De bestaande busverbindingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door snelbussen.
  • We pakken het parkeerprobleem in de binnenstad aan door samen met de bewoners te zoeken naar oplossingen.

In Bergen op Zoom is nog maar weinig plek over voor bedrijven. De komende periode wordt er meer ruimte gecreëerd voor hoogwaardige bedrijvigheid, met een focus op agrofood. In Bergen op Zoom is enkel plek voor bedrijven die hoogwaardige, duurzame werkgelegenheid bieden. Voor nieuwe distributiecentra is dus geen plaats.

We willen een deel van de Auvergnepolder ontwikkelen tot een bedrijventerrein, dit met respect voor de natuur en omwonenden. Het nieuwe bedrijventerrein moet, om overlast te beperken, zoveel mogelijk gebruikmaken van vervoer over water.

Innovatie en de maakindustrie zijn kenmerkend voor Bergen op Zoom. Daarom moet er voldoende ruimte zijn voor kleinschalige maakindustrie en het midden- en klein bedrijf (MKB). De gemeente speelt hierbij een faciliterende rol en haalt belemmeringen weg. Voor het MKB moet er voldoende bedrijfsruimte beschikbaar zijn. Tevens moeten MKB en onderwijsbeleid op elkaar aansluiten.

Bergen op Zoom moet zichzelf in de spotlight zetten als gemeente waar kleinschalige en hoogwaardige maakindustrie welkom is: ruimte voor het ambacht en de ondernemer. Voor deze kleinschalige maakindustrie moet wonen en werken in één pand mogelijk zijn, ook in de binnenstad.

De gemeente moet haar belofte nakomen en zorgen voor duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn onderdeel van onze gemeenschap, nu en in de toekomst. Het (illegaal) verkamerd verhuren van woningen gaan wij bestrijden. Dit doen we door in Bergen op Zoom voldoende mogelijkheden voor duurzame huisvesting te bieden aan arbeidsmigranten. We gaan als gemeente actief op zoek naar een partij die een vrachtwagenplaats wil realiseren voor (internationale) chauffeurs. Deze locatie moet een hub functie krijgen voor elektrisch vrachtvervoer.