Klimaat & biodiversiteit

D66 Bergen op Zoom is de klimaatpartij. We moeten onze gemeente goed doorgeven aan volgende generaties. Wij kiezen voor groene gemeente met ruimte voor mens én dier.

60% C02-reductie

Bergen op Zoom moet zich inspannen om een groene stad te worden en moet als gemeente het goede voorbeeld geven. Het klimaatakkoord wordt uitgevoerd en we gaan voor minimaal 60% CO2-reductie in 2030. We gaan dit als volgt voor elkaar krijgen:

  • Het promoten van zon op dak en in gesprek daarover gaan met de 25 grootste dakenbezitters in onze gemeente.
  • Als gemeente het goede voorbeeld geven door circulair in te kopen, het eigen wagenpark z.s.m. te elektrificeren en bij iedere aanbesteding duurzaamheid als kernpunt te hanteren.
  • Inzetten op opwekking van windenergie op bedrijventerreinen.
  • Betaalbaar van het gas af en daarvoor warmtenetten inzetten.
  • Uiterlijk in 2030 gaat het gemeentelijk vastgoed van het gas af.

Biodiversiteit

Een groene gemeente is ook een biodiverse gemeente. Dat dieren en insecten hun habitat verliezen is een even groot probleem als klimaatverandering. Stikstof verandert de heide rondom in een bruine grasvlakte.

De gemeente kan hier middels groenonderhoud en natuurbeleid op een goedkope en effectieve manier op sturen. Bij alle ontwikkelingen op ruimtelijke ordening dient de biodiversiteit meegenomen te worden in de overwegingen. Daarbij wordt gedacht aan het aannemen van een ecoloog, budget creëren voor natuur, bij het groenonderhoud slimme keuzes maken om biodiversiteit te stimuleren en het realiseren van tiny forests door de gehele gemeente.

Gezinnen die 10% of meer van hun inkomen aan energie kwijt zijn, hebben last van energiearmoede. Met de ontwikkelingen op het gebied van klimaat moet energiearmoede worden aangepakt. Energie is een eerste levensbehoefte!

In wijken waar de grootste energiearmoede heerst, legt de gemeente als eerste warmtenetten aan. Dit is namelijk goedkoper dan gas. Wel moet daar geïnvesteerd voor worden. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om hiervoor subsidie te krijgen of een investeringsmaatschappij op te richten. De gemeente moet huurders bijstaan als zij de verhuurder willen aanspreken op bijvoorbeeld energiezuinigheid van hun woning. Slecht onderhoud moeten we niet tolereren!