Financieel gezond en goede gemeentelijke dienstverlening

Een groene gemeente, een sociale gemeente, een beleefstad en een bedrijvige gemeente vereisen een goed bestuurde gemeente en een bestuur dat vertrouwen geniet onder de bevolking. Goed bestuur en vertrouwen zijn echter geen gemakkelijke opgaven in de huidige omstandigheden. Een verstandig financieel beleid staat voorop. Dat betekent keuzes maken voor de lange termijn en in het algemeen belang. Die keuzes zijn niet altijd gemakkelijk. D66 Bergen op Zoom loopt niet weg voor deze verantwoordelijkheid.

Bereikbaarheid & communicatie

De gemeente moet goed bereikbaar zijn. Via een duidelijke website moet een inwoner alles kunnen regelen. D66 Bergen op Zoom zet in op digitalisering. Op het stadskantoor blijft de inloopbalie waar inwoners te woord worden gestaan en waar de tijd wordt genomen om te helpen. Wanneer iemand niet digitaal vaardig is, wordt diegene goed geholpen. De gemeente zoekt samenwerking met organisaties om digitale vaardigheden van inwoners te verbeteren.

Kwalitatief bestuur & deregulering

Een nieuwe bestuurscultuur en een kwalitatief bestuur begint bij jezelf, dus ook bij D66. De gemeente moet de menselijke maat als uitgangspunt nemen. De gemeenteraad is de democratische vertegenwoordiger en zal bij maatschappelijk relevante kwesties worden betrokken. Verder is D66 Bergen op Zoom voorstander van een politiek college. Wethouders moeten daarbij kennis van zaken hebben, kunnen samenwerken en oog hebben voor wat er leeft in de samenleving en de gemeenteraad. Onze gemeente moet bestuurd worden vanuit het algemene belang. Beleid moet niet op basis van deelbelangen worden samengesteld.

Verordeningen en besluiten moeten voor iedereen begrijpelijk zijn en niet vol uitzonderingen zitten. Een hanteerbaar beleid dat voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar is. Bij het vaststellen van beleid is de hulpvraag van de burger leidend. De burger wordt betrokken bij het vaststellen van beleid. Het instellen van een verantwoordingsdag is nodig om samen met uitvoerders en burgers gevoerd beleid te controleren en bij te stellen. De burger wordt daarmee beter betrokken bij de evaluatie van het beleid.

De gemeentelijke taken zijn zeer divers en complex. Veel beleid wordt daarom uitgevoerd door gemeentelijke samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld de GGD, veiligheid, milieu). Wat in die samenwerkingsverbanden gebeurt ontgaat burgers vaak en de gemeenteraad krijgt er niet altijd genoeg grip op. Voor D66 geldt: samenwerken als het echt iets oplevert. De wirwar aan bestaande samenwerkingsverbanden moet worden vereenvoudigd en de controle erop moet beter. De voorkeurspartners van Bergen op Zoom zijn Steenbergen en Woensdrecht: samenwerken op de Brabantse Wal.

De afgelopen periode is er een begin gemaakt met een financieel gezonde gemeentebegroting. We zetten de komende jaren in op vergroting van het begrotingsoverschot en dus op schuldenreductie, meer vet op de botten van de gemeente! Verantwoorde bezuinigingen worden doorgezet.

Belangrijke investeringen, voor bijv. de energietransitie, moeten door kunnen gaan. Nieuw beleid mag niet leiden tot een begrotingstekort, dan moet er extra worden bezuinigd of moeten de inkomsten worden vergroot.

Lokale lasten moeten eerlijk worden verdeeld. De gemeenteraad heeft directe invloed op de lokale belastingen. Belastingen zijn nu nodeloos ingewikkeld en dat is niet nodig. Belastingverordeningen moeten worden vereenvoudigd. Hierdoor kost het innen van belastingen minder.

Met een betere kwaliteit van afvalinzameling kunnen de kosten van de afvalinzameling en dus de afvalstoffenheffing omlaag. Een beperkte verhoging van de OZB is voor D66 Bergen op Zoom geen taboe, maar heeft niet de voorkeur. We vinden het wel uit te leggen als een lichte verhoging wordt ingezet voor betere handhaving of een goed cultureel aanbod.