Een sociale & eerlijke gemeente, met kansen voor iedereen

Gemeenten hebben veel taken overgedragen gekregen vanuit de rijksoverheid, vooral op het gebied van het sociaal domein (o.a. jeugdzorg en ouderenzorg). Daarnaast voert de gemeente op tal van terreinen overheidstaken uit, zoals op het punt van milieu, wonen, onderwijsachterstanden en veiligheid. Al deze belangrijke taken vereisen een stabiel en verstandig bestuur dat inzet op vertrouwen vanuit de inwoners.

Bijstand & afstand tot de samenleving

De menselijke benadering moet voorop staan. Bijstandsgerechtigden, statushouders en laaggeletterden moeten proactief worden benaderd. Er moet aandacht komen voor hun ontwikkelingsbehoefte. Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) moeten voldoende middelen beschikbaar zijn om een persoonlijke benadering te hanteren. De ISD moet de samenwerking zoeken met werkgevers en stichtingen in de regio om mensen te ondersteunen en te helpen bij hun ontwikkeling.

De gemeente is er voor iedereen. Daarom wordt er een zerotolerancebeleid ingesteld op discriminatie en racisme. Alle aan de gemeente gelieerde instellingen moeten hier aan voldoen. Het zerotolerancebeleid komt terug in aanbestedingen, contracten en subsidievoorwaarden. Wanneer relaties van de gemeente discrimineren of zich racistisch uiten, wordt de relatie beëindigd.

In onze gemeente moet worden geluisterd naar jongeren. De gemeente moet proactief het gesprek aangaan en plekken creëren waar jongeren volledig vrij kunnen afspreken. De gemeente moet met jongeren praten, i.p.v. over jongeren praten. Op korte termijn is er behoefte aan een aantal ontmoetingsplekken met faciliteiten, zoals een afdak en een prullenbak. Zo simpel kan het zijn!

Schuldenproblematiek moet tijdig worden geconstateerd en aangepakt. Hiermee voorkomen we ernstige problemen zoals uithuiszetting. Dergelijke gevolgen van schulden zijn desastreus voor de mens en onze samenleving. De gemeente moet aandacht hebben voor het vroeg signaleren van schulden. Samen met regionale partners, zoals de bibliotheek, gaan we financiële geletterdheid verbeteren. Hiermee voorkom je een groot deel van de schulden.

Goede zorg is belangrijk. Volgens D66 Bergen op Zoom begint goede zorg met preventie en goede bereikbaarheid van de zorg. Het verplaatsen van het ziekenhuis mag er niet toe leiden dat de zorg voor inwoners van Bergen op Zoom minder kwalitatief of onbereikbaar wordt. Het college moet zorgen dat het nieuwe ziekenhuis met openbaar vervoer de gehele dag bereikbaar is. In Bergen op Zoom moet ook een HuisArtsenPost (HAP) blijven, hier moeten we ons hard voor maken. Daarnaast moet in Bergen op Zoom plek zijn voor een zorginstelling, zoals een polikliniek. De zorgbestemming van het huidige ziekenhuisterrein blijft bewaard.

Wachtlijsten bij de WMO en jeugdzorg zijn onacceptabel. Deze wachtlijsten moeten we wegwerken en daarvoor moeten voldoende middelen beschikbaar zijn en blijven, D66 Bergen op Zoom zal zich hier hard voor blijven maken. Bij de WMO en jeugdzorg moeten we intensiever samenwerken met zorgverleners en moet preventiebeleid alle aandacht krijgen. Zonder goed preventie, worden kleine problemen steeds groter.

Onderwijs

Goed onderwijs waar ieder talent de kans krijgt is voor D66 Bergen op Zoom ontzettend belangrijk. Zowel jongeren als volwassenen moeten zichzelf optimaal kunnen ontplooien. Door de coronacrisis zijn leerachterstanden ontstaan, bij sommige kinderen meer dan bij anderen. Het mag niet zo zijn dat waar je wieg staat, je kansen in het leven bepaalt.

  • We zorgen er voor dat elk schoolgebouw goed geventileerd wordt en zorgen voor een goede en gezonde leer- en werkomgeving.
  • Leerkrachten spelen een belangrijke rol in de vroege signalering van problemen bij leerlingen. We zorgen voor een goede samenwerking tussen scholen, jeugdzorg en gemeente. Elk kind heeft recht op onderwijs.
  • De gemeente neemt de regie om samenwerking tussen scholen te bevorderen en concurrentie tegen te gaan.
  • De gemeente gaat proactief in gesprek met de scholen om samen te kijken welke uitdagingen er liggen (mede door corona) en hoe we het onderwijs in Bergen op Zoom naar een hoger niveau kunnen tillen.